eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drobin › Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA DROBIN

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015371

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Drobin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 2601441

1.5.8.) Numer faksu: 24 2601062

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@drobin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drobin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba941f4a-8f02-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066817/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/drobin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drobin
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalne wersje 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Rider lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardów przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem - kruszywa łamanego twardego –
granit, bazalt, melafir w ilości ok. 3 800 ton frakcji 0-31,5 mm na drogi gminne w 2024 roku. Nie dopuszcza się kamienia
polnego, gruzu oraz kruszywa wapiennego.
1) Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia terminu, lokalizacji i miejsca dostawy – transportu bezpośrednio na
miejsce, bez możliwości tymczasowego składowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Dostawa kruszywa powinna odbywać się tylko i
wyłącznie samochodami samowyładowczymi trzyosiowymi bądź czteroosiowymi o ładowności nie mniejszej niż 18 ton, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których będzie przewożony. Nie dopuszcza się ciągników siodłowych z
naczepami. Transport innymi samochodami nie będzie odbierany przez Zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest
rozładunek podczas wolnej jazdy pojazdu. Dostawa tylko i wyłącznie w godzinach: 7 30 – 16 00. 3) Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że dysponuje takim potencjałem, jak: - minimum 2 samochody ciężarowe (minimum 4 dostawy
dziennie, w godzinach 7:30 – 16:00) – o parametrach technicznych tj. spełniających normy emisji spalin co najmniej EURO
IV (lub EURO 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia
norm emisji spalin co najmniej EURO IV (lub EURO 4). (Dokumentem takim może być w szczególności wyciąg ze
świadectwa homologacji albo świadectwo zgodności WE).
4) Kruszywo powinno być jednorodne, spełniać odpowiednie wymagania jakościowe: kruszywo „czyste”, bez domieszki
odsiewki, piasku, domieszek ceglanych, ziemi, resztek odpadów metalowych, plastikowych, drewnianych i innych
materiałów niepożądanych oraz bez domieszek gliny - bez zanieczyszczeń obcych. Kruszywo musi spełniać normy PN -EN
13242:2010, posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości, które Wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć wraz z fakturą. Zamawiający nie dopuszcza kruszyw sztucznych. Zamawiający wymaga
dostarczenia wraz z ofertą próbek kruszywa oferowanego przez wykonawcę w ilości nie mniejszej niż
1,0 kg. 5) Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych
dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów dostawy WZ. Brak w/w dokumentów daje Zamawiającemu prawo do
odmowy odbioru kruszywa. 6) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, dokona kontrolnego ważenia
przewożonego przez niego kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 15 km od
miasta Drobin. Nie ma to jednak wpływu na cenę określoną w ofercie. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo co do
wielkości przedmiotu zamówienia. Może on ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu o 30 % ilości kruszywa niż określona w
zamówieniu. 8) Zamawiający będzie zlecał realizację przedmiotu zamówienia w częściach, w zależności od aktualnych
potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe na dostawę kruszywa, w których podana będzie jego ilość, rodzaj, miejsce i termin
dostawy. Zlecenia jednostkowe będą przekazywane faksem, drogą mailową lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie
Zamawiającego. Potwierdzeniem dla Zamawiającego otrzymania przez Wykonawcę w/w zlecenia będzie potwierdzenie nadania faksu lub maila, zwrotne potwierdzenie w przypadku wysłania zlecenia pocztą lub podpis Wykonawcy
potwierdzający odbiór osobiście z datą odebrania. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań dostarczanego
kruszywa na koszt wykonawcy, w ilości nie większej niż 4 próbki na każde 1000 ton wbudowanego materiału z dowolnej
dostawy. W każdym przypadku gdy zachodzi podejrzenie iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań
Zamawiający zastrzega pobranie próbki do badań laboratoryjnych. Pobranie próbek ma charakter komisyjny przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, stwierdzonej podczas badania laboratoryjnego, niezgodności kruszywa z normą
PN-EN 13242:2010 oraz dostarczoną wraz z ofertą próbką, Wykonawca wymieni zakwestionowaną partię materiału w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego oraz zapłaci w każdym przypadku karę umowną w
wysokości 1 500,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca wykaże, że posiada udokumentowane źródło pochodzenia, tzn. pochodzenie z własnej żwirowni, kopalni
posiadającej koncesje własną na wydobycie kruszywa. Należy dołączyć kserokopie koncesji.
Należy dołączyć wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawierający informację na
temat koncesji na wydobywanie kopalin, kruszywa.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przynajmniej dwie zamówienia na dostawy
kruszywa o wartości min. 100 tys. złotych brutto ( Załącznik Nr 7 do SWZ ).
W celu udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, czy dostawy
zostały wykonane w sposób należyty. Potwierdzeniem wykonania prac może być np. faktura
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca wykaże że dysponuje dwoma
samochodami samowyładowczymi trzyosiowymi bądź czteroosiowymi o ładowności nie mniejszej niż 18 ton. Dołączy
kserokopie awersu i rewersu dowodu rejestracyjnego w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami ( Załącznik Nr 8 do
SWZ ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykazu dostaw, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Załącznik Nr 7 do SWZ). Okres wyrażony w latach liczy się
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 8 do SWZ).
3) Wykonawca wykaże, że posiada udokumentowane źródło pochodzenia, tzn. pochodzenie z własnej żwirowni, kopalni
posiadającej koncesje własną na wydobycie kruszywa. Należy dołączyć kserokopie koncesji.
Należy dołączyć wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawierający informację na temat
koncesji na wydobywanie kopalin, kruszywa.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6 do SWZ),
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie
ubiegających się.
2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
5) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców. Doświadczenia Wykonawców
nie sumuje się.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postepowaniu.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy (dalej: IPU) w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w treści Załącznika nr 9 do
SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w IPU. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/drobin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.