eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zakup 1 szt. noszy elektrycznych w ramach otrzymanej dotacji: " Zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie"Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup 1 szt. noszy elektrycznych w ramach otrzymanej dotacji: „ Zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup 1 szt. noszy elektrycznych w ramach otrzymanej dotacji: „ Zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e570451-5e0f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059542/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa 1 szt. noszy elektrycznych w ramach otrzymanej dotacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419123

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/12/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140281,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2023 r., wolnych od wad fizycznych i prawnych, nie służących jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych noszy elektrycznych według specyfikacji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagalny minimalny okres gwarancji na nosze elektryczne to 36 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
2.1. Załącznik nr 3 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do specyfikacji ( dostępny w oddzielnym pliku).
2.2. Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami stanowiące załączniki do specyfikacji ( dostępne w oddzielnym pliku)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192600-8 - Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137939,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ambulans Polska – Zabudowy Specjalistyczne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7922303563

7.3.3) Ulica: dr. Władysława Bandurskiego

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.