eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這c豉wek › "安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏, obiektu i mienia Centrum Kultury "Browar B" przy ul. 璕skiej 28 we W這c豉wku."Og這szenie z dnia 2023-11-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏, obiektu i mienia Centrum Kultury „Browar B” przy ul. 璕skiej 28 we W這c豉wku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: CENTRUM KULTURY "BROWAR B."

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341472611

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 癿SKA 28

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這c豉wek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - W這c豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckbb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ckbrowarb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏, obiektu i mienia Centrum Kultury „Browar B” przy ul. 璕skiej 28 we W這c豉wku.”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-585d5549-8c83-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00522807

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00065577/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 „安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏, obiektu i mienia Centrum Kultury „Browar B” przy ul. 璕skiej 28 we W這c豉wku”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawc闚, kt鏎zy mog ubiega si o udzielenie zam闚ienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-585d5549-8c83-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z tre軼i rozdzia逝 X SWZ. 1) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-585d5549-8c83-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”).
4) Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia: ocds-148610-585d5549-8c83-11ee-b55a-a22b2d7f700e
5) Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ckbb.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z tre軼i rozdzia逝 X SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdzia逝 XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.260.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest realizacja na rzecz Zamawiaj帷ego us逝gi polegaj帷ej na zapewnieniu ca這dobowej ochrony fizycznej obiektu Centrum Kultury „Browar B.” ul. 璕ska 28, 87-800 W這c豉wek (dalej: CK „Browar B.”), a tak瞠 zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej uzbrojonej oraz wyposa穎nej w 鈔odki przymusu bezpo鈔edniego, kt鏎a b璠zie w stanie dotrze w razie konieczno軼i do ochranianego obiektu w mo磧iwie jak najszybszym czasie.W zakres us逝gi ca這dobowej sta貫j ochrony os鏏 i mienia wchodzi:
1) Zabezpieczenia mienia przed aktami dewastacji, wandalizmu i chuliga雟twa oraz przeciwdzia豉nia kradzie穎m, napadom zar闚no wewn徠rz obiektu, jak i w granicach jego zewn皻rznego terytorium.
2) Zabezpieczenia przed wst瘼em na teren obiektu os鏏 pod wp造wem alkoholu i 鈔odk闚 odurzaj帷ych.
3) Zapewnienia pracownikom ochrony 鈔odk闚 陰czno軼i bezprzewodowej, w tym sta貫go kontaktu z Grup Interwencyjn Wykonawcy – wymagane jest posiadanie przez Wykonawc minimum jednej grupy interwencyjnej, kt鏎a jest zobowi您ana do 鈍iadczenia us逝gi ochrony na ka盥orazowe wezwanie pracownika Wykonawcy oraz Zamawiaj帷ego. Grupa Interwencyjna winna sk豉da si z co najmniej dw鏂h kwalifikowanych pracownik闚 ochrony Wykonawcy.
4) Zapewnienie przez Wykonawc Grupy Interwencyjnej o czasie reakcji nie d逝窺zym ni 10 minut. Przez czas reakcji Grupy Interwencyjnej Zamawiaj帷y przyjmuje czas wyra穎ny w minutach jaki up造nie od momentu zg這szenia potrzeby interwencji do chwili faktycznego podj璚ia dzia豉 Grupy Interwencyjnej na terenie obiektu.
5) Przeciwdzia豉nie zdarzeniom i czynom naruszaj帷ym ustalony porz康ek na chronionym terenie.
6) Ochrona przed dzia豉niem os鏏 zak堯caj帷ych porz康ek publiczny.
7) Zamykanie drzwi wej軼iowych, rolety antyw豉maniowej po opuszczeniu budynku przez wszystkie znajduj帷e si w nim osoby.
8) Dokonywanie obchodu budynku celem skontrolowania prawid這wego zamkni璚ia wszystkich okien, drzwi zewn皻rznych, ewentualnego wy陰czenia urz康ze, kt鏎e nie zosta造 wy陰czone przez pracownik闚 - np. radioodbiorniki, czajniki, wentylatory, 鈍iat這.
9) Niezw這czne powiadamianie Policji, Dyrektora CK "Browar B." oraz os鏏 przez niego upowa積ionych o przest瘼stwach i wykroczeniach pope軟ionych na terenie chronionego obiektu lub ich pr鏏ach.
10) Niezw這czne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego, Dyrektora CK "Browar B." oraz os鏏 przez niego upowa積ionych w razie zaistnienia nieszcz窷liwego wypadku.
11) Niezw這czne powiadamianie Stra篡 Po瘸rnej, Dyrektora CK "Browar B." oraz os鏏 przez niego upowa積ionych w razie zaistnienia po瘸ru lub stwierdzenia pr鏏y podpalenia.
12) W przypadkach zagro瞠nia bezpiecze雟twa os鏏 lub mienia powiadomienie grupy interwencyjnej i odpowiednich s逝瘺 miejskich.
13) Przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszcze uprawnionym pracownikom, zgodnie z ksi捫k rejestruj帷 te czynno軼i.
14) Prowadzenie ksi捫ki dy簑r闚 zawieraj帷ej imi i nazwisko pe軟i帷ego s逝瘺, godziny pe軟ienia s逝瘺y, imiona i nazwiska os鏏 przebywaj帷ych w obr瑿ie ochranianego budynku poza godzinami pracy wraz z podaniem godziny ich przyj軼ia i wyj軼ia oraz numerami pomieszcze, do kt鏎ych zosta造 pobrane klucze.
15) Prowadzenie rejestru wszelkich podj皻ych czynno軼i zwi您anych z realizacj niniejszej umowy.
16) Przedstawienie, na polecenie Dyrektora CK "Browar B." lub Kierownika Dzia逝 Administracyjnego, w formie pisemnej (notatka) dok豉dnego opisu podj皻ych czynno軼i lub zaniechania podj璚ia czynno軼i wraz z uzasadnieniem.
17) Podejmowanie innych czynno軼i w ramach tzw. uprawnie obywatelskich niezb璠nych do ochrony os鏏 i mienia w sytuacjach, kt鏎e wynikn w trakcie realizacji umowy.
Zamawiaj帷y zastrzega obowi您ek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada, tj. ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏, obiektu i mienia Centrum Kultury „Browar B.” ul. 璕ska 28, 87-800 W這c豉wek poprzez bezpo鈔edni ochron fizyczn.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie do realizacji zam闚ienia os鏏 niepe軟osprawnych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryteri闚 oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 o udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie Wykonawcy maj帷y status zak豉du pracy chronionej, sp馧dzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, kt鏎ych g堯wnym celem, lub g堯wnym celem dzia豉lno軼i ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie jest spo貫czna
i zawodowa integracja os鏏 niepe軟osprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych,
- pod warunkiem, 瞠 procentowy wska幡ik zatrudnienia przez Wykonawc os鏏 niepe軟osprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnieniu os鏏 niepe軟osprawnych jest nie mniejszy ni 30%.
UWAGA!
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, warunek ten musi spe軟i ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Wykonawcy nie mog w tym zakresie powo造wa si na zasoby podmiot闚 trzecich.

2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y odst徙i od okre郵enia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:
posiada aktualn koncesj na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia realizowanych w formie bezpo鈔edniej ochrony fizycznej, o kt鏎ej mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) wydan przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spe軟i warunek, je郵i wyka瞠, 瞠:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot co najmniej 100 000,00 z這tych.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek je郵i wyka瞠, 瞠:
a) wykona, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej dwie us逝gi polegaj帷e na ochronie budynk闚 u篡teczno軼i publicznej, o warto軼i co najmniej 100 000,00 z這tych brutto – ka盥a us逝ga.
Pod poj璚iem budynku u篡teczno軼i publicznej rozumie si budynki, o kt鏎ych mowa w 3 pkt 6 rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk闚 technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
b) dysponuje co najmniej jedn grup interwencyjn – zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia z dnia 21 pa寮ziernika 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunk闚 przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 992), kt鏎a w przypadku zagro瞠nia mienia oraz bezpiecze雟twa os鏏 dotrze do chronionego obiektu w czasie nie d逝窺zym ni
10 minut od momentu otrzymania informacji. Grupa interwencyjna to co najmniej dwie osoby posiadaj帷e wpis na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej, wyposa穎ne w 鈔odki przymusu bezpo鈔edniego.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) o鈍iadczenie na potwierdzenie posiadania przez Wykonawc statusu zak豉du pracy chronionej, zak豉du aktywno軼i zawodowej, sp馧dzielni socjalnej lub innego Wykonawcy, kt鏎ego g堯wnym celem, lub g堯wnym celem dzia豉lno軼i ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie jest spo貫czna i zawodowa integracja os鏏 niepe軟osprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych oraz posiadanie procentowego wska幡ika zatrudnienia os鏏 niepe軟osprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych, zgodnie z za陰cznikiem nr 5 do SWZ.
b) koncesja na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie os鏏 i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) wydana przez w豉軼iwy organ;
c) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn co najmniej 100 000,00 z這tych.
d) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane. Je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y – wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SWZ.
e) o鈍iadczenie o dysponowaniu co najmniej jedn grup interwencyjn – wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Z這穎na oferta powinna zawiera nast瘼uj帷e dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
2) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzory o鈍iadcze zawarto w Za陰czniku nr 2 do SWZ, z zastrze瞠niem, 瞠:
a) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 - o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ppkt 2, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚, przy czym w cz窷ci dotycz帷ej spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu tylko w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;
b) w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby -
- Wykonawca wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ppkt 2, przedstawia tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby,
3) pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik,
4) w przypadku oferty sk豉danej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
5) dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium, je瞠li Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium,
6) w przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby - zobowi您anie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ - lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚,
7) w przypadku oferty sk豉danej przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w sytuacji, o kt鏎ej mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy PZP - wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustaw PZP.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty spo貫czne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma https://ezamowienia.gov.pl - Wykonawca sk豉da ofert wraz za陰cznikami za za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski”, widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy na Platformie e-Zam闚ienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania wykonawc na podstawie przes豉nek wynikaj帷ych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z roku 2023, poz. 129).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.