eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa 2 serwerów do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów (cz. I) oraz Dostawa licencji komercyjnej wraz z wdrożeniem Systemu Bibliotecznego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń (cz. II)Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 2 serwerów do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów (cz. I) oraz Dostawa licencji komercyjnej wraz z wdrożeniem Systemu Bibliotecznego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń (cz. II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST.WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000284339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiktorska 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-587

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@bpmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpmokotow.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78b7e666-3514-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 2 serwerów do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów (cz. I) oraz Dostawa licencji komercyjnej wraz z wdrożeniem Systemu Bibliotecznego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń (cz. II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78b7e666-3514-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00331234/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00376802

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BP-ADM.26.4.2023.PZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup wraz z dostawą dwóch (2) serwerów dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Dostawa obejmuję transport, wyładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Urządzenia będą fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, nie podlegały ponownej obróbce oraz, że dostarczone urządzenia są oznakowane symbolem CE.
Szczegółową specyfikację techniczną serwerów zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10A do SWZ) oraz we wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.5.) Wartość części: 97560,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup bezterminowej niewyłącznej licencji komercyjnej wraz z wdrożeniem Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń z działania Systemu Bibliotecznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy realizacji:
I Etap
a) przedstawienie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu realizacji dostawy i wdrożenia Systemu Bibliotecznego,
b) udostępnienie środowiska testowego oferowanego Systemu Bibliotecznego,
c) dostawa i implementacja Systemu Bibliotecznego u Zamawiającego opartego na próbnej konwersji baz danych.
II Etap - a) wykonanie analizy wdrożeniowej w zakresie migracji danych,
b) wykonanie niezbędnych testów,
c) przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy i administratorów Systemu Bibliotecznego w siedzibie Zamawiającego,
d) dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z oferowanym Systemem Bibliotecznym,
e) wykonanie produkcyjnej konwersji baz danych u Zamawiającego.
f) wsparcie serwisowe przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia całości wdrożenia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru podpisanym przez Strony Umowy.
Szczegółową specyfikację techniczną Systemu Bibliotecznego zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10B do SWZ) oraz we wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48160000-7 - Pakiety oprogramowania bibliotecznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 406504,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118016,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118016,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118016,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Computer Group PAKT Witecki, Marciniak sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260107588

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118016,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 369000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 500000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 369000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: American Systems Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752549956

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 369000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.