eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipce Reymontowskie › Renowacja zbiornika wodnego w ChlebowieOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Renowacja zbiornika wodnego w Chlebowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipce Reymontowskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipce Reymontowskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-127

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468316166, 468316197

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipcereymontowskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f0ca2c1-5d30-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja zbiornika wodnego w Chlebowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f0ca2c1-5d30-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101938/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Renowacja zbiornika wodnego w Chlebowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416677

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGPiK.271.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 149935,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje renowację zbiornika wodnego w Chlebowie.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) usunięcie zakrzaczeń i roślinności z terenu zbiornika,
2) roboty pomiarowe,
3) pompowanie wody pompą spalinową w celu usunięcia wody ze zbiornika
4) oczyszczenie koparkami na odkład dna zbiornika z nawodnionego namułu, pompowanie wody wg. Potrzeb,
5) wywóz we wskazane przez Inwestora miejsce, złożonego na odkładzie ,namułu z oczyszczenia koparkami dna zbiornika
6) mechaniczne rozplantowanie spycharkami wywiezionego namułu
7) plantowanie skarp zbiornika
8) wykonanie umocnienia wokół górnych krawędzi zbiornika w postaci opaski z kruszywa łamanego śr 0-32mm o grubości 20cm, na podsypce z pospółki gr. 5cm
9) obsiew wyplantowanych skarp zbiornika
10) wykonanie nasadzenia krzewów na działce nr ew. 101 w miejsce wyciętych zakrzaczeń.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) organizację i zabezpieczenie placu robót,
2) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
4) oraz wszelkie inne prace określone w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, nie objęte w niniejszej dokumentacji, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 419647,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU MILBUD Mikołaj Milczarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520404321

7.3.3) Ulica: Brzozów

7.3.4) Miejscowość: Dębowa Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 96-116

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.