eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w KluczborkuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kluczborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kluczborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kluczbork.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f881bb9b-8835-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kluczborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f881bb9b-8835-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122889/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach SR w Kluczborku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502715

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D-2502-1/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących usługi sprzątania na podstawie umowy o pracę:
2.1. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności służące realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
2.2. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
usługi sprzątania, z wyłączeniem innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania
2.4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie weryfikacji i kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia – zgodnie Projektem Umowy.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno–sanitarne oraz pomieszczenie gospodarcze (do przechowania środków czystości i drobnych narzędzi pracy) w każdym z obiektów realizacji usługi sprzątania, innych czynności sprzątania oraz dodatkowych godzin sprzątania.
4. Pomieszczenia udostępnione będą nieodpłatnie na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania, innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla pracowników oraz osób (dotyczy innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania) wykonujących usługi sprzątania, inne czynności oraz dodatkowe godziny sprzątania, a także sprzęt niezbędny do wykonania w/w usług.
6. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług sprzątania, innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności na dzień rozpoczęcia odpowiednio usług sprzątania, innych czynności lub dodatkowych godzin sprzątania.
7. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i badania lekarskie oraz wyposażone w środki techniczne i środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego i należytego wykonania usług sprzątania, innych czynności sprzątania oraz dodatkowych godzin sprzątania.
8. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego, z uwzględnieniem ich segregacji. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązującego sposobu segregacji odpadów u Zamawiającego. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu zminimalizowania ich powierzchni/objętości.
10. Odpady o charakterze niekomunalnym (o kodzie różnym niż 20) wytwarzane przez Wykonawcę w czasie wykonywania usługi sprzątania, pozostają własnością Wykonawcy i nie mogą być składowane na terenie Zamawiającego bez jego zgody. Odpady te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać usunięte przez Wykonawcę jego wysiłkiem i na własny koszt (np. opakowania po środkach czystości, ścierki, gąbki, itp.).
11. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
12. Wszyscy pracownicy i osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania obowiązuje zakaz:
a) wprowadzania osób trzecich do budynków i na teren posesji Sądu Rejonowego w Kluczborku;
b) korzystania ze sprzętu biurowego Sądu Rejonowego w Kluczborku;
c) przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Sądu Rejonowego w Kluczborku;
d) korzystania z telefonów Sądu Rejonowego Kluczborku;
e) picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynków i posesji Sądu Rejonowego w Kluczborku;
f) stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania tj. na teren budynków i posesji Sądu Rejonowego w Kluczborku w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwym.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może zostać powierzona podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z wizji lokalnej odpowiednio budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku i/lub przy ul. Katowickiej 2 budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 15, pod warunkiem wcześniejszego umówienia dnia i godziny z przedstawicielem Zamawiającego.
15. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa Projekt Umowy wraz z ich załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 256 ustawy PZP: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem terminu składania ofert w związku ze znaczną zmianą zakresu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.