eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@halastulecia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i inne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88a8778d-8eb9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały dokładnie opisane w rozdziale
w rozdziale IX i XI Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dokładnie opisano w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dokładnie opisano w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/20/HL/SG/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
1) część nr 1 - świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego - FRONT;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
1) w części nr 1 zamówienia:
• 39220000-0: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe;
• 39222000-4: Artykuły cateringowe;
• 39310000-8: Urządzenia zaopatrzeniowe;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39222000-4 - Artykuły cateringowe

39310000-8 - Urządzenia zaopatrzeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
2) część nr 2 - świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego - KUCHNIA;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
2) w części nr 2 zamówienia:
• 39220000-0: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe;
• 39222000-4: Artykuły cateringowe;
• 39310000-8: Urządzenia zaopatrzeniowe;
• 39314000-6: Przemysłowy sprzęt kuchenny.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39222000-4 - Artykuły cateringowe

39310000-8 - Urządzenia zaopatrzeniowe

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wyznacza w tym zakresie warunek dla części nr 1 i nr 2 zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złoży na wezwanie Zamawiającego Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz realizowanych usług – w oryginale - potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi (zamówienia), (potwierdzenie: referencje lub inny dokument) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż:

• dla części nr 1 – świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego - FRONT – 80 000,00 zł brutto łącznie;
• dla części nr 2 - świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego – KUCHNIA – 25 000,00 zł brutto łącznie;

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający ustala, że „1 usługa” oznacza wszystkie usługi objęte jedną umową z jednym zamawiającym a wartość usług rozumianych jako 1 usługa stanowić będzie sumę wszystkich usług zrealizowanych na rzecz jednego zamawiającego w ramach jednej umowy zawartej z tym zamawiającym. Przez umowę z jednym Zamawiającym rozumie się umowę, zlecenie bądź inny rodzaj współpracy, który Wykonawca może udokumentować za pomocą środka dowodowego, potwierdzającego współpracę pomiędzy Wykonawcą a danym (jednym) Zamawiającym.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu złoży ogólne oświadczenie wskazane w Załączniku nr 3 i/lub odpowiednio nr 4 do SWZ, następnie na potwierdzenie złożonego oświadczenia, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ustawy Pzp) dokument wskazany w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz realizowanych usług – w oryginale - potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi (zamówienia), (potwierdzenie: referencje lub inny dokument) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż:

• dla części nr 1 – świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego - FRONT – 80 000,00 zł brutto łącznie;
• dla części nr 2 - świadczenie usług wypożyczania sprzętu gastronomicznego – KUCHNIA – 25 000,00 zł brutto łącznie;

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający ustala, że „1 usługa” oznacza wszystkie usługi objęte jedną umową z jednym zamawiającym a wartość usług rozumianych jako 1 usługa stanowić będzie sumę wszystkich usług zrealizowanych na rzecz jednego zamawiającego w ramach jednej umowy zawartej z tym zamawiającym. Przez umowę z jednym Zamawiającym rozumie się umowę, zlecenie bądź inny rodzaj współpracy, który Wykonawca może udokumentować za pomocą środka dowodowego, potwierdzającego współpracę pomiędzy Wykonawcą a danym (jednym) Zamawiającym.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu złoży ogólne oświadczenie wskazane w Załączniku nr 3 i/lub odpowiednio nr 4 do SWZ, następnie na potwierdzenie złożonego oświadczenia, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ustawy Pzp) dokument wskazany w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie z treścią Formularza ofertowego zawartego w Załączniku nr 1 do SWZ tj. zawierać wszystkie jego postanowienia i oświadczenia. Załączenie Formularza ofertowego jest obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy;
2) Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2.1 i/lub 2.2 do SWZ, Załączenie Formularza asortymentowo - cenowego jest obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy;
3) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie składa:
a) wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
c) podmiot udostępniający zasoby, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
4) pełnomocnictwo – (jeśli dotyczy):
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych właściwych dla formy organizacyjnej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia ofert lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty:
• w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez mocodawcę
lub
• jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem mocodawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
• jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem mocodawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
• nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
• oznaczenie mocodawcy;
• dane ustanowionego pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika, np. nr PESEL.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców – wymagania do pełnomocnictwa zostały wskazane w rozdziane VIII ust. 4.

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą znaków, Zamawiający dalszą część Wykazu innych wymaganych oświadczeń lub
dokumentów wykazuje w Sekcji IX tj. Pozostałe informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna):
1) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z informacją wskazaną w ust. 1 ww. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
5) pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty:
a) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem osobistym/ podpisem zaufanym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
lub
b) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poświadczających zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
c) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
6) pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy
pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do
reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego;
b) nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem adresu siedziby;
c) dane ustanowionego pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika, np. nr PESEL.
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
8) dokument, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy zobowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument został wskazany w rozdziale VII ust. 4 niniejszego SWZ;
9) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy;
10) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
11) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na żądanie Zamawiającego przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalsza treść Sekcji V:
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
"5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 5 do SWZ: zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby albo inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 6 do SWZ".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.