eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Władysławowo › Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie - etap drugi - w ramach zadania "Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie"Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie - etap drugi - w ramach zadania "Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Władysławowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. J. Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 6745436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wladyslawowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie - etap drugi - w ramach zadania "Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82972376-8eb2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053463/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 dostawę wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie – etap drugi”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
• rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta,
• uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
• zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę,
• przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WŁADYSŁAWOWO;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@wladyslawowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• upoważnieni pracownicy Gminy Władysławowo oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Władysławowo prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.28.RIiGK.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie – ETAP DRUGI - w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie”
CZĘŚĆ GWARANTOWANA - w zakresie wykonania, dostawy oraz montażu mebli oraz dostawy wyposażenia (sprzętu) z przeznaczeniem jako wyposażenie pomieszczeń II piętra budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie
W zakres gwarantowany wchodzi dostawa łącznie 382sztuk mebli oraz 2 sztuk wyposażenia (sprzętu) zgodnie z Zestawieniem wyposażenia i parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39130000-2 - Meble biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie - ETAP DRUGI - w ramach - zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie”
CZĘŚĆ OPCJONALNA - w zakresie dostawy wyposażenia (sprzętu) jako wyposażenia pomieszczeń II piętra
W zakres opcjonalny wchodzi dostawa łącznie 4sztuk wyposażenia (sprzętu) - 2szt. projektorów multimedialnych oraz 2 szt. ekranów projekcyjnych - zgodnie z Zestawieniem wyposażenia i parametrów technicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena za zakres gwarantowany i zakres objęty prawem opcji (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja na dostarczone meble oraz montaż licząc od dnia odbioru – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Okres udzielonej gwarancji na dostarczone meble oraz montaż licząc od dnia odbioru, liczony w miesiącach – waga 40%
Punkty przyznawane za kryterium „okres udzielonej gwarancji na dostarczone meble oraz montaż licząc od dnia odbioru” będą
liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go - 24)/24) x 40
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres udzielonej gwarancji na dostarczone meble oraz montaż licząc od
dnia odbioru”,
Go– gwarancja oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (na dostarczone meble oraz montaż licząc od dnia odbioru) udzielony ponad 48
miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 48 miesięczny, natomiast za zaoferowanie
wymaganego minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 24. miesięczny
okres gwarancji, a w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na dostarczone meble oraz montaż licząc od dnia odbioru” Wykonawca
otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na dostarczone meble oraz montaż licząc od dnia odbioru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa
w Rozdziale IV ust. 13 SWZ) - oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są
konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego
uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. ZAMAWIAJĄCY, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, udzieli WYKONAWCY zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
umowy w zakresie gwarantowanym, w kwocie nie mniejszej 95% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zakresu
gwarantowanego.
2. ZAMAWIAJĄCY, w ciągu 4 dni od dnia zlecenia zamówienia w ramach opcji, udzieli WYKONAWCY zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu umowy objętych prawem opcji, w kwocie nie mniejszej niż 95% wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie zakresu objętego prawem opcji.
3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielenie kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie
w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Łączna kwota zaliczek, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu ustala się do kwoty stanowiącej 100% wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Udzielenie pierwszej i każdej kolejnej zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez WYKONAWCĘ
zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% wartości udzielanej
zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia każdej zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO do dnia wykonania umowy określonego w przyszłej Umowie zwiększony o 25 dni roboczych od daty
wykonania przedmiotu umowy.
5. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (84-
120), przy ul. Gen. J. Hallera 19, w miejscu: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok. 307.
6. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury zaliczkowej po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6.
7. Pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo wystawioną przez WYKONAWCĘ fakturę końcową
po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminie 21 dni od dnia odbioru.
8. Protokolarny odbiór będzie podstawą do zwrotu zabezpieczenia zaliczki.
9. Szczegółowe postanowienia dot. udzielenia i rozliczenia zaliczki/zaliczek określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5
do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki oraz zakres zmian określono w załączniku nr 3 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) FORMULARZA OFERTY - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składa OŚWIADCZENIE, w którym wskazuje.:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 13 SWZ) - oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
4) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - ODPIS LUB INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU;
7) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6 - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
8) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.