eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych- produkty przemiału ziarna, przetworzone owoce i warzywa, cukier, woda, przyprawy do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz do Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie ŚlOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych- produkty przemiału ziarna, przetworzone owoce i warzywa, cukier, woda, przyprawy do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz do Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Kluczborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka, 4

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_kluczbork@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych- produkty przemiału ziarna, przetworzone owoce i warzywa, cukier, woda, przyprawy do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz do Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3c90bee-8ebb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149638/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych Do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3c90bee-8ebb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu:
- platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz
oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- w pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork;
􀀀 Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Karnym w Kuczborku: e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat)
natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres
przechowywania 10 lat)
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
􀀀 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00471806/01 z dnia 2023-10-31
2023-10-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.23.2023.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do ZK w Kluczborku- CZEŚĆ NR 1 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA:
1. Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9 kg 3 392
2. Kasza manna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9 kg 596
3. Mąka pszenna w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2 kg 1 650
4. Mąka ziemniaczana w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2 kg 147
5. Ryż w opak. do 25 kg - CPV 15614300-3 kg 2 750
6. Makaron różne formy w opak. do 50 kg - CPV 15851100-9 kg 4 583

4.2.6.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do ZK w Kluczborku: CZEŚĆ NR 2 – PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA :
1. Groch połówki łuskany w opak. do 50 kg - CPV 15331130-7 kg 825
2. Fasola średnia w opak. do 50 kg - CPV 15331130-7 kg 1 833
3. Kostka sojowa w opak. do 50 kg - CPV 15330000-0 kg 1 100
4. Kotlety sojowe - kotlet a'la schabowy o gramaturze min.30 g/szt. kg 101
5. Dżem niskosłodzony w wiaderkach do 10 kg – CPV 15332296-5 kg 1 650
6. Marmolada w opak. do 15 kg - CPV 15332230-5 kg 733
7. Powidła śliwkowe do 15 kg - CPV 15332230-5 kg 733

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do ZK w Kluczborku: CZEŚĆ NR 3 – CUKIER :
1. Cukier biały w opak. do 25 kg - CPV 15831200-4 kg 2 292

4.2.6.) Główny kod CPV: 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do ZK w Kluczborku: CZEŚĆ NR 4 – WODA MINERALNA :
1. Woda mineralna gazowana w butelkach 1,5 l – CPV 15981000-8 l 1 830

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do ZK w Kluczborku: CZEŚĆ NR 5 – PRZYPRAWY, ZUPY I SOSY :
1. Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15872100-2 kg 92
2. Liść laurowy w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1 kg 18
3. Majeranek suszony w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1 kg 37
4. Musztarda w opak. Do 5 kg – CPV15871250-1 kg 156
5. Ocet w opak. od 0,5 do 1 l - CPV 15871110-8 l 73
6. Papryka ostra mielona w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15870000-7 kg 92
7. Pieprz czarny mielony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15872100-2 kg 151
8. Przyprawa do zup w płynie w opak. Do 1 l - CPV 15870000-7 l 1 467
9. Sól spożywcza w opak. do 50 kg - CPV 15872400-5 kg 1 283
10. Ziele angielskie w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15872000-1 kg 11
11. Kwasek cytrynowy w opak. do 5 kg - CPV 15870000-7 kg 14
12. Koncentrat pomidorowy 30% w opak. od 0,9 do 5 kg - CPV 15331427-6 kg 1 650
13. Leczo pieczarkowe w opak. od 5 do 10 kg - CPV 15331000-7 kg 917
14. Koper susz kg 18
15. Kisiel bez cukru kg 28
16. Herbata w opak. od 1 kg - CPV15863000-5 kg 348
17. Kawa zbożowa w opak. do 50 kg - CPV 15860000-4 kg 504
18. Bulion warzywny w opak. do 5 kg – CPV 15891500-5 kg 825
19. Barszcz biały w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 46
20. Zupa kalafiorowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 83
21. Zupa brokułowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-5 kg 83
22. Zupa żurek w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 83
23. Zupa szparagowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-5 kg 83
24. Zupa barszcz czerwony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 73
25. Zupa grzybowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 101
26. Sos meksykański w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15871200-6 kg 18
27. Sos myśliwski w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15871200-6 kg 83

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15891000-0 - Zupy i buliony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do OZ Sieraków Śląski:
CZEŚĆ NR 6 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA :
1. Kasza jęczmienna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9 kg 7 792
2. Kasza manna w opak. do 25 kg - CPV 15613100-9 kg 1 467
3. Mąka pszenna w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2 kg 3 575
4. Mąka ziemniaczana w opak. do 25 kg - CPV 15612100-2 kg 275
5. Ryż w opak. do 25 kg - CPV 15614300-3 kg 4 217
6. Makaron różne formy w opak. do 50 kg - CPV 15851100-9 kg 4 675

4.2.6.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do OZ Sieraków Śląski: CZEŚĆ NR 7 – PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA :
1. Groch połówki łuskany w opak. do 50 kg - CPV 15331130-7 kg 1 925
2. Fasola średnia w opak. do 50 kg - CPV 15331130-7 kg 3 208
3. Kostka sojowa w opak. do 50 kg - CPV 15330000-0 kg 1 283
4. Kotlety sojowe - kotlet a'la schabowy o gramaturze min.30 g/szt. kg 147
5. Dżem niskosłodzony w wiaderkach do 10 kg – CPV 15332296-5 kg 2 292
6. Marmolada w opak. do 15 kg - CPV 15332230-5 kg 1 100
7. Powidła śliwkowe do 15 kg - CPV 15332230-5 kg 1 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do OZ Sieraków Śląski: CZEŚĆ NR 8 – CUKIER :
1. Cukier biały w opak. do 25 kg - CPV 15831200-4 kg 3 667

4.2.6.) Główny kod CPV: 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do OZ Sieraków Śląski:
CZEŚĆ NR 9 – WODA MINERALNA
1. Woda mineralna gazowana w butelkach 1,5 l – CPV 15981000-8 l 1830

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa do OZ Sieraków Śląski: CZEŚĆ NR 10 – PRZYPRAWY, ZUPY I SOSY :
1. Czosnek mielony w opak. do 1 kg - CPV 15872100-2 kg 55
2. Liść laurowy w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1 kg 37
3. Majeranek suszony w opak. od 1 do 3 kg - CPV 15872000-1 kg 37
4. Musztarda w opak. Do 5 kg – CPV15871250-1 kg 183
5. Ocet w opak. od 0,5 do 1 l - CPV 15871110-8 l 110
6. Papryka ostra mielona w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15870000-7 kg 55
7. Pieprz czarny mielony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15872100-2 kg 110
8. Przyprawa do zup w płynie w opak. Do 1 l - CPV 15870000-7 l 1 375
9. Sól spożywcza w opak. do 50 kg - CPV 15872400-5 kg 1 650
10. Ziele angielskie w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15872000-1 kg 42
11. Kwasek cytrynowy w opak. do 5 kg - CPV 15870000-7 kg 37
12. Koncentrat pomidorowy 30% w opak. od 0,9 do 5 kg - CPV 15331427-6 kg 2 035
13. Leczo pieczarkowe w opak. od 5 do 10 kg - CPV 15331000-7 kg 1 100
14. Koper susz kg 55
15. Kisiel bez cukru kg 55
16. Herbata w opak. od 1 kg - CPV15863000-5 kg 367
17. Kawa zbożowa w opak. do 50 kg - CPV 15860000-4 kg 770
18. Bulion warzywny w opak. do 5 kg – CPV 15891500-5 kg 1 100
19. Barszcz biały w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 160
20. Zupa kalafiorowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 160
21. Zupa brokułowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-5 kg 160
22. Zupa żurek w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 160
23. Zupa szparagowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-5 kg 160
24. Zupa barszcz czerwony w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 46
25. Zupa grzybowa w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15891400-4 kg 92
26. Sos meksykański w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15871200-6 kg 73
27. Sos myśliwski w opak. od 1 do 5 kg - CPV 15871200-6 kg 138

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamaw.przewid.możli.wprowadz. zmian w umowie: 1) zmiany obow. przepisów prawnych mających wpływ na realizację
Umowy, a w szczególności na jej zakres, termin; 2) zm. konta, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 3) zm. nazwy, adresu
firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przeksz. lub połączeniem z inną firmą; 4) wystąpienia sytuacji
niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację; 5) zmniej. łącznej wart. brutto
danej części zamówienia do 30% od wartości danej części umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, kt.nie można
było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwł. powodowanych zmniej. liczby os., bądź innych nadzwyczajnych
sytuacji lub zdarzeń; 6) gdy zamaw. korzysta z zastrz.prawa do skorzystania z okresowych promocji i upustów
wprowadzonych przez prod. (ceny niższe niż zawarte w umowie); 7) zmiany terminu wykonania dostawy spowodowanej: a)
zaistnieniem siły wyższej, kt. w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zew., niemożliwym do przewidzenia, zwłaszcza
zdarzeniem będącym działaniami przyrody o katastrofalnych skutkach (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w
czasie burzy, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.),
b) zdarzeniem nadzwyczajnym w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty,
itp.), aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), przy czym
chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej, c) bezprawnym działaniem
osób trzecich, za kt.Wykon.nie ponosi odpowiedzialności w oparciu o powszechnie obow. przepisy prawa lub umowy.
2. Strony, mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają, iż w przypadku
ich zmiany może ulec zmianie cena brutto, przy zachowaniu następujących warunków: a) w sytuacji podwyższenia stawki
podatku od towarów i usług dla danego towaru (asortymentu) – Wykon.uprawniony jest do podwyższenia ceny brutto za
dany towar o różnicę w staw.podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określ. w ofercie Wykon., a stawką obow.ą po
zmianie stawki. Wykon. nie jest uprawniony do podwyższenia ceny brutto za towary dostar.Zamaw., przed dniem zmiany
stawki podatku. b) w sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru – Wykon. zobow. jest do
obniżenia ceny brutto za dany towar o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określona w ofercie
Wykon., a stawką obow. po zmianie stawki podatku. 3. W przyp.określ.w ust. 2 pkt 1 i pkt 2, każdorazowo niezmienna
pozostaje cena netto towaru, stanowiąca podst. do naliczenia podatku od towarów i usług. 4. Zamaw. przewiduje, że w
okresie trwania podpisanej, obow.umowy podane ceny jedn.towarów mogą ulec zmianie kwart. o wskaźnik cen towarów i
usł.kons.ogłaszany przez prezesa GUS. Wzrost lub obniżenie cen jednost. nie większe niż 10 % nie będzie stanowiło
podstawy do ubiegania się przez Stronę o waloryzację wartości umowy. 5. Zmiana cen jedn. nastąpić na podstawie wniosku
Strony o waloryzację cen oraz dokum. dołączonych do tego wniosku potwierdzających rzeczywistą zmianę cen powyżej
wskaźnika określonego w pkt 4.
6. Zm.wynagr. w wys. 50% zmiany wykaz. w pkt 5, może nastąpić na podst.pisemnego aneksu podp. przez obie Strony
Umowy. 7. Maks.wartość zmiany cen, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie do 50 % w stosunku do wartości całkowitego
wynagr. brutto
określ. w § 2 ust. 1 umowy. 8 Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.