eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztówOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Unii Lubelskiej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4253008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spsk1.szn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b51407b-8eac-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141627/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie PFU pn.: „BUDOWA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO DLA DZIECI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W SPSK Nr 1 PUM – Etap 1 – PFU dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz opis i
sposób złożenia oferty znajduje się w Rozdziale III i XV SWZ. System (Portal e-Usług SMARTPZP) jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ Rozdziale III Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz w Rozdziale XV Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
-kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
- kontakt e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Pan:
-Witold Frankiewicz
Dane do kontaktu:
listownie: SPSK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
adres e-mail: iod@spsk1.szn.pl
telefon: 91 4253305
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr ZP-261-97/2023 na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 64 39-400 Tarnobrzeg), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578182, REGON: 362607010, NIP: 8672240660, jako właściciel Portalu e-Usług SMARTPZP, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/ , oraz osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-97/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.:
„BUDOWA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO DLA DZIECI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE – Etap 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu czynności zawartych w usłudze objętej zamówieniem podstawowym, tj. zgodnych rodzajowo z zakresem zamówienia podstawowego, do wysokości 18 % zamówienia podstawowego.

Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp będą udzielane na podobnych warunkach jak zamówienie podstawowe, po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą usług.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.
W warunkach opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług. Podstawą, ustalenia warunków zamówienia podobnego będą protokoły konieczności, umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert, określonymi w Rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie architekta głównego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane warunki techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie w realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1. Co najmniej 1 dokumentację projektową dla obiektu użyteczności publicznej (kat :V, IX, XI – wg. załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z póź zm. ) o powierzchni użytkowej min. 9 tys. m2 wykonany kompleksowo we wszystkich branżach w technologii BIM, obejmującą projekt architektoniczno – budowlany (albo budowlany wedle uprzednio obowiązującej nomenklatury), techniczny lub/i wykonawczy, w którym zastosowano co najmniej jedno odnawialne źródło energii,
2. Co najmniej 1 dokumentację projektową dla obiektu użyteczności publicznej (kat :V, IX, XI wg. załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z póź zm.) wraz lądowiskiem dla helikopterów obejmującą projekt architektoniczno – budowlany (albo budowlany wedle uprzednio obowiązującej nomenklatury), techniczny lub/i wykonawczy,
3. Co najmniej 1 dokumentację Projektu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu użyteczności publicznej (kat :V, IX, XI wg. załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2023.682 z póź zm.) o powierzchni użytkowej min. 9 tys. m2., stanowiący opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.

2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji całego zamówienia co najmniej następującymi osobami:
1. Architekt będący kierownikiem zespołu opracowującego dokumentację PFU, musi spełniać wszystkie poniżej wskazane wymagania łącznie:
a. posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń z co najmniej 15 letnim doświadczeniem w zakresie pełnienia roli głównego architekta, który zrealizował w ciągu ostatnich 10 lat, a także sporządził albo brał udział w przygotowywaniu jako główny architekt/kierownik zespołu co najmniej 1 dokumentację projektową:
i. dla obiektu użyteczności publicznej (kat : V, IX, XI wg. załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z póź zm.) o powierzchni użytkowej min. 9 tys. m2 wykonany kompleksowo we wszystkich branżach w technologii BIM, obejmującą projekt architektoniczno – budowlany (albo budowlany wedle uprzednio obowiązującej nomenklatury)techniczny lub/i wykonawczy, w którym zastosowano co najmniej jedno odnawialne źródło energii
ii. dla obiektu użyteczności publicznej (kat : V, IX, XI wg. załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2023.682 z póź zm.) wraz lądowiskiem dla helikopterów obejmującą projekt architektoniczno – budowlany (albo budowlany wedle uprzednio obowiązującej nomenklatury), techniczny lub/i wykonawczy,
iii. Projektu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu użyteczności publicznej (kat : V, IX, XI wg. załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2023.682 z póź zm.) o powierzchni użytkowej min. 9 tys. m2. stanowiący opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Technolog medyczny, spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania łącznie:
a. Wyższe wykształcenie techniczne,
b. min. 10 letnim doświadczenie,
c. wykonywał w ciągu ostatnich 10 lat projekt technologii medycznej min. 2 zrealizowanych obiektów szpitali lub oddziałów szpitalnych z blokiem operacyjnym;
3. Projektant branży konstrukcyjnej, spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:
a. Posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i która udokumentuje co najmniej 36-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych (liczone po uzyskaniu wpisu na właściwą listę zawodową Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
4. Projektant instalacji branży elektrycznej, spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:
a. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i która udokumentuje co najmniej 36-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych (liczone po uzyskaniu wpisu na właściwą listę zawodową Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa); Doświadczenie osoby powinno być podawane w taki sposób, by można było wyliczyć miesiące doświadczenia,
5. Projektant instalacji branży elektrycznej spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:
a. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i która udokumentuje co najmniej 36-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych (liczone po uzyskaniu wpisu na właściwą listę zawodową Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);
6. Projektant branży drogowej spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania łącznie:
a. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń i która udokumentuje co najmniej 36-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych (liczone po uzyskaniu wpisu na właściwą listę zawodową Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);
7. specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:
a. posiadający uprawnienia do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wpisaną na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, oraz minimum 36 miesięcznym doświadczeniem zawodowym;
8. specjalista weryfikator założeń i rozwiązań projektowych w zakresie energetycznym budynków spełniający wszystkie poniżej wskazane wymagania:
a. posiadający uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, tj. ujętą w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa oraz posiadającą minimum 36 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej lub wykonywaniu modelowania energetycznego budynków.

Dopuszcza się połączenie wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Wskazuje się, że kierownik zespołu - architekt będzie osobą koordynującą i kierującą pracami projektowymi z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie musiała wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tej osoby za wyjątkiem sytuacji opisanych w projekcie umowy.

Uwaga! Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Dodatkowo, w przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale XI i XV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; – potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt 1 ppkt d.1) SWZ.
Wykaz usług Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt 1 ppkt d.2) SWZ.
Wykaz osób Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z treścią SWZ tj.
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
4) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) w Formularzu ofertowym lub jako odrębny dokument,
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,
za pośrednictwem Platformy e-Usług SMART PZP (zwanej dalej Systemem) pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w następującej wysokości 7 800,00 PLN

w terminie do 15.12.2023 r. do godz. 08:00

2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu - przelewem bankowym na konto:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) Oddział W Szczecinie
20 1130 1176 0022 2011 8420 0008 z dopiskiem „wadium – Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, ZP-261-97/2023”

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

b) gwarancje bankowe,
c) gwarancje ubezpieczeniowe,
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi wadium w formie oryginału w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu poprzez dołączenie do oferty i wczytanie dokumentu na Portalu PZP.
5. Wadium składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku udowodnienia, czy choćby uprawdopodobnienia wystąpienia podstaw do zatrzymania wadium. Wypłata powinna następować na podstawie samego oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu podstaw do zatrzymania wadium. Realizacja wadium nie może wiązać się z powstaniem obciążeń finansowych dla Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie niepieniężnej, w treści gwarancji/poręczenia muszą zostać wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści
tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego beneficjenta gwarancji/poręczenia – Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
W przypadku wadium składanego w innej formie niż pieniężna zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ - Wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy wczytać na Platformie e-Usług SMARTPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
Szczegółowe informacje dotyczące wizji znajdują się w Rozdziale V SWZ.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy nr DOI/FM/SIS/6/88/1114/2023 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.