eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sukcesywna dostawa nabiału, tłuszczy i jaj kurzychOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa nabiału, tłuszczy i jaj kurzych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630863147

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Wrzoska 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-663

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://przetargi.propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa nabiału, tłuszczy i jaj kurzych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57e3edd7-7149-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00522422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469264/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADZP-381-84/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 521168,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, tłuszczy zwierzęcyc.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 256544,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, tłuszczy roślinych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 77450,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 52000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, zostały złożone następujące najkorzystniejszej oferty:
Zamówienie częściowe nr 1:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie
ul. Mickiewicza 9
63-100 Śrem 650 790,00 zł
Zamówienie częściowe nr 2:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 237 196,00 zł
Zamówienie częściowe nr 3:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 76 000,00 zł
Zamówienie częściowe nr 4:
1. Walkowiak Sp. z o. o.
ul. Szkolna 3
64-553 Grzebienisko 112 00,00 zł
Zamawiający unieważnienia postępowanie, jeżeli ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 215.000 euro (netto), od której to kwoty jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Ceny najkorzystniejszych ofert netto to 1 075 986,00 zł.
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 457 z 11.11.2021, str. 1) - wynosi 4,4536.
Dzieląc cenę najkorzystniejszych ofert netto przez kwotę 4,4536 (wynikającą ze średniego kursu złotego w stosunku do euro), otrzymujemy kwotę 241 599,16 euro (netto).
Aktualny próg unijny, dla obecnego Zamawiającego, wynosi 215.000,00 euro.
W przypadku gdy oferty złożone są z kwot wyższych niż 215.000,00 euro, to jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku,
a wartość ta wynosiła 203 691,84 euro. Z uwagi, że wartość szacunkowa była niższa niż próg unijny, nie było konieczności przekazywania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niewątpliwą wadą jest brak przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Wskazać należy, że zgodnie z przepisami Ustawy, umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem Ustawy udzielił zamówienia bez uprzedniego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia wszczynającego postępowanie.
Czynności przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej po terminie składania ofert nie można konwalidować.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, zostały złożone następujące najkorzystniejszej oferty:
Zamówienie częściowe nr 1:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie
ul. Mickiewicza 9
63-100 Śrem 650 790,00 zł
Zamówienie częściowe nr 2:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 237 196,00 zł
Zamówienie częściowe nr 3:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 76 000,00 zł
Zamówienie częściowe nr 4:
1. Walkowiak Sp. z o. o.
ul. Szkolna 3
64-553 Grzebienisko 112 00,00 zł
Zamawiający unieważnienia postępowanie, jeżeli ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 215.000 euro (netto), od której to kwoty jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Ceny najkorzystniejszych ofert netto to 1 075 986,00 zł.
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 457 z 11.11.2021, str. 1) - wynosi 4,4536.
Dzieląc cenę najkorzystniejszych ofert netto przez kwotę 4,4536 (wynikającą ze średniego kursu złotego w stosunku do euro), otrzymujemy kwotę 241 599,16 euro (netto).
Aktualny próg unijny, dla obecnego Zamawiającego, wynosi 215.000,00 euro.
W przypadku gdy oferty złożone są z kwot wyższych niż 215.000,00 euro, to jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku,
a wartość ta wynosiła 203 691,84 euro. Z uwagi, że wartość szacunkowa była niższa niż próg unijny, nie było konieczności przekazywania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niewątpliwą wadą jest brak przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Wskazać należy, że zgodnie z przepisami Ustawy, umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem Ustawy udzielił zamówienia bez uprzedniego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia wszczynającego postępowanie.
Czynności przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej po terminie składania ofert nie można konwalidować.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, zostały złożone następujące najkorzystniejszej oferty:
Zamówienie częściowe nr 1:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie
ul. Mickiewicza 9
63-100 Śrem 650 790,00 zł
Zamówienie częściowe nr 2:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 237 196,00 zł
Zamówienie częściowe nr 3:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 76 000,00 zł
Zamówienie częściowe nr 4:
1. Walkowiak Sp. z o. o.
ul. Szkolna 3
64-553 Grzebienisko 112 00,00 zł
Zamawiający unieważnienia postępowanie, jeżeli ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 215.000 euro (netto), od której to kwoty jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Ceny najkorzystniejszych ofert netto to 1 075 986,00 zł.
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 457 z 11.11.2021, str. 1) - wynosi 4,4536.
Dzieląc cenę najkorzystniejszych ofert netto przez kwotę 4,4536 (wynikającą ze średniego kursu złotego w stosunku do euro), otrzymujemy kwotę 241 599,16 euro (netto).
Aktualny próg unijny, dla obecnego Zamawiającego, wynosi 215.000,00 euro.
W przypadku gdy oferty złożone są z kwot wyższych niż 215.000,00 euro, to jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku,
a wartość ta wynosiła 203 691,84 euro. Z uwagi, że wartość szacunkowa była niższa niż próg unijny, nie było konieczności przekazywania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niewątpliwą wadą jest brak przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Wskazać należy, że zgodnie z przepisami Ustawy, umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem Ustawy udzielił zamówienia bez uprzedniego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia wszczynającego postępowanie.
Czynności przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej po terminie składania ofert nie można konwalidować.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, zostały złożone następujące najkorzystniejszej oferty:
Zamówienie częściowe nr 1:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie
ul. Mickiewicza 9
63-100 Śrem 650 790,00 zł
Zamówienie częściowe nr 2:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 237 196,00 zł
Zamówienie częściowe nr 3:
1. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie 76 000,00 zł
Zamówienie częściowe nr 4:
1. Walkowiak Sp. z o. o.
ul. Szkolna 3
64-553 Grzebienisko 112 00,00 zł
Zamawiający unieważnienia postępowanie, jeżeli ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 215.000 euro (netto), od której to kwoty jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
Ceny najkorzystniejszych ofert netto to 1 075 986,00 zł.
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 457 z 11.11.2021, str. 1) - wynosi 4,4536.
Dzieląc cenę najkorzystniejszych ofert netto przez kwotę 4,4536 (wynikającą ze średniego kursu złotego w stosunku do euro), otrzymujemy kwotę 241 599,16 euro (netto).
Aktualny próg unijny, dla obecnego Zamawiającego, wynosi 215.000,00 euro.
W przypadku gdy oferty złożone są z kwot wyższych niż 215.000,00 euro, to jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku,
a wartość ta wynosiła 203 691,84 euro. Z uwagi, że wartość szacunkowa była niższa niż próg unijny, nie było konieczności przekazywania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niewątpliwą wadą jest brak przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Wskazać należy, że zgodnie z przepisami Ustawy, umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem Ustawy udzielił zamówienia bez uprzedniego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia wszczynającego postępowanie.
Czynności przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej po terminie składania ofert nie można konwalidować.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.