eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2024"Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001239648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jędrzychów

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768459852

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp.jedrzychow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.jedrzychow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9507a50f-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9507a50f-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9507a50f-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd ,epuap:/SPJedrzychow/SkrytkaESP, sekretariat@sp.jedrzychow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym
zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia
Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdzIX , XVII SWZ.
Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi
unijne.Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niżprogi unijne.oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienie. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych
jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania
z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego
dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail:sekretariat@sp.jedrzychow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.sp.jedrzychow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, tel. 76 845-98-52; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych – adres e-mail kadry@sp.jedrzychow.pl. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2024”;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L.DZ.SP.261.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A) Część I
Nazwa części-Trasa I - przewóz przed i po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Polkowice , miasta Polkowice do placówek oświatowych w Polkowicach i placówek oświatowych w Lubinie oraz rozwiezienie do przystanków autobusowych wg miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach . W okresie od 2 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. Przewóz dzieci winien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką. Średnia ilość km dziennie- 100 a maksymalna ilość kilometrów do 150 ). Na obecną chwilę ilość osób zgłoszonych do przewozu wynosi- 7, jednakże może ulec zmianie.
Właściwa ilość kilometrów zostanie wyliczona po wyłonieniu przewoźnika. Cena usługi stanowi jeden dzień przejazdów w jej skład wchodzą koszty paliwa, amortyzacji, koszty pracodawcy oraz koszty opiekunki i jest ustalona jako koszt za jeden dzień usługi a naliczana będzie zgodnie z potwierdzeniem wykonania przewozu uczniów ( załącznik nr 3 do SWZ). Na obecną chwilę ilość osób zgłoszonych do przewozu wynosi- 7, jednakże może ulec zmianie.


Oferta (zał. nr 1 do SWZ) - trasa nr 1 (Gmina Polkowice – miasto Lubin - średnia ilość km do 100- dziennie). Orientacyjny przebieg trasy nr I- Tarnówek, Komorniki, Polkowice, Sobin, Jędrzychów, Lubin. Harmonogram sporządzany jest po wyłonieniu przewoźnika, który ustala właściwą trasę. Ilość przystanków wyznacza Zamawiający w porozumieniu z przewoźnikiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena/ 1 dzień (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena

b) kryterium 2 – czas podstawienia transportu zastępczego (An) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego wynoszącego 60
minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który zadeklaruje 60-minutowy
czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) punktów. Za poszczególny czas reakcji
i podstawienie autobusu zastępczego zostaną przyznane następujące punkty:
− powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 0pkt,
− do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt,
− do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + An
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
An – liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu podstawienia autobusu zastępczego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
8. Poprawienie omyłek w ofercie następuje w sposób przewidziany w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B) Część II
Nazwa części-Trasa II - przewóz przed i po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Polkowice do placówek oświatowych w Polkowicach oraz do placówek oświatowych w Gminie i mieście Lubin oraz rozwiezienie do przystanków autobusowych wg miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach .W okresie od 2 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. Przewóz dzieci winien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką. Trasa maksymalna do 150 km dziennie (dojazd i powrót) Cena usługi stanowi jeden dzień przejazdów w jej skład wchodzą koszty paliwa, amortyzacji, koszty pracodawcy oraz koszty opiekunki i jest ustalona jako koszt za jeden dzień usługi a naliczana będzie zgodnie z potwierdzeniem wykonania przewozu uczniów w szkole docelowej (zał. nr 3 do SWZ) ). Na obecną chwilę ilość osób zgłoszonych do przewozu wynosi- 12, jednakże może ulec zmianie.

Oferta ( zał. nr 1 do SWZ) -trasa nr 2 (Gmina Polkowice – miasto Lubin - średnia ilość km do 100- dziennie) . Orientacyjny przebieg trasy nr II- Polkowice- Lubin. Harmonogram sporządzany jest po wyłonieniu przewoźnika, który ustala właściwą trasę. Ilość przystanków wyznacza Zamawiający w porozumieniu z przewoźnikiem

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena/ 1 dzień (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena

b) kryterium 2 – czas podstawienia transportu zastępczego (An) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego wynoszącego 60
minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który zadeklaruje 60-minutowy
czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) punktów. Za poszczególny czas reakcji
i podstawienie autobusu zastępczego zostaną przyznane następujące punkty:
− powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 0pkt,
− do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt,
− do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + An
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
An – liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu podstawienia autobusu zastępczego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
8. Poprawienie omyłek w ofercie następuje w sposób przewidziany w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części- Trasa III - przewiezienie uczniów niepełnosprawnych z Gminy Polkowice, miasta Polkowice do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie przy ul. KEN 6 ( internat) w Lubinie w poniedziałek oraz odbiór dzieci z internatu w piątek i dowiezienie ich do miejsca zamieszkania lub ustalonego przystanku według miejsca zamieszkania w mieście Polkowice, Gminie Polkowice. W okresie od 2 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. w poniedziałki i piątki za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. Przewóz dzieci winien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką. Trasa maksymalna do 100 km dziennie tj. w poniedziałki i w piątki (dojazd i powrót) . Cena usługi stanowi jeden dzień przejazdów w jej skład wchodzą koszty paliwa, amortyzacji, koszty pracodawcy oraz koszty opiekunki i jest ustalona jako koszt za jeden dzień usługi a naliczana będzie zgodnie z potwierdzeniem wykonania przewozu uczniów w szkole docelowej ( zał. nr 3 do SWZ). Przewóz odbywać się będzie tylko w poniedziałki i w piątki. W sytuacji gdy piątek będzie dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i nastanie konieczność powrotu wszystkich dzieci to dniem przewozu będzie czwartek lub inny dzień wymuszony przez przepisy. Na obecną chwilę ilość osób zgłoszonych do przewozu wynosi- 8, jednakże może ulec zmianie.

Oferta ( zał. nr 1 do SWZ) - trasa nr 3 (Gmina Polkowice, miasto Polkowice –miasto Lubin - łączna ilość km do 100- dziennie). Orientacyjny przebieg trasy nr III- Tarnówek- Polkowice-Lubin. Ilość przystanków wyznacza Zamawiający w porozumieniu z przewoźnikiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena/ 1 dzień (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena

b) kryterium 2 – czas podstawienia transportu zastępczego (An) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego wynoszącego 60
minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który zadeklaruje 60-minutowy
czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) punktów. Za poszczególny czas reakcji
i podstawienie autobusu zastępczego zostaną przyznane następujące punkty:
− powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 0pkt,
− do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt,
− do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + An
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
An – liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu podstawienia autobusu zastępczego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
8. Poprawienie omyłek w ofercie następuje w sposób przewidziany w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Części XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający stawia warunek w poniższym zakresie.
a) Wykonawca -1) posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2017r., 2200 z późn. zm.),
b) Wykonawca -2) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu;
c) Wykonawca -3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym
do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2017 poz. 1260 z późn. zm.), tj.: pojazdem typu bus przystosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, klimatyzację, specjalne oznakowanie, umożliwiającym transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na każdej trasie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Ponadto, w poniższych przypadkach, w ofercie wykonawca składa n/w dokumenty:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument wraz z ofertą zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy - tylko w przypadku gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym,
2) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty
oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez platformę https:// ezamówienia.gov.pl

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający stawia warunek w poniższym zakresie.
a) Wykonawca -1) posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2017r., 2200 z późn. zm.),
b) Wykonawca -2) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu;
c) Wykonawca -3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym
do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2017 poz. 1260 z późn. zm.), tj.: pojazdem typu bus przystosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, klimatyzację, specjalne oznakowanie, umożliwiającym transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na każdej trasie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ponadto, w poniższych przypadkach, w ofercie wykonawca składa n/w dokumenty:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument wraz z ofertą zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy - tylko w przypadku gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym,
2) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty
oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1 do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia) określonego w pkt 2 3 Umowy gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż
6 miesięcy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz.1074 i 1572)jeśli zmiany określone w ust 4 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę
5) zmiany ceny materiałów( paliwa) lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów(paliwa) lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów ( paliwa, kosztów pracowniczych) lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20%.
Szczegółowy opis warunków zmiany umowy został zapisany we wzorze umowy ( zał. nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9507a50f-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.