eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto ZgierzOgłoszenie z dnia 2023-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Zgierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004274830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 56

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 427164213

1.5.8.) Numer faksu: 427166590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopszgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopszgierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Zgierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-728c0906-8ea2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013172/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Zgierz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/855427

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/855427 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia (poprawienia, uzupełnienia) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp; 7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku awarii platformy zakupowej, nie dotyczy składania ofert. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@mopszgierz.pl 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia i zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego, z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: budynek MOPS, ul. Długa 77, pok. 7a, nr tel. 693-002-231, mail: iodo@mopszgierz.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DzF.26.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miasto Zgierz (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 2. Zamawiający wymaga aby schronisko znajdowało się maksymalnie w promieniu 20 km od siedziby Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 3. Skierowanie osoby do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia.
4. Umieszczenie osób bezdomnych w nagłych przypadkach tj. bez skierowania, może się odbyć po godzinach pracy Ośrodka i w dni wolne od pracy. Skierowanie zostanie wystawione w pierwszym dniu roboczym pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia: 1) całodobowe schronienie, zakwaterowanie i tymczasowe zameldowanie osób bezdomnych, w tym kobiet i mężczyzn, zapewnienie własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc, poszwa oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą, 2) zapewnienie pomieszczenia do izolacji nowo przyjętych osób ( w szczególnych przypadkach) 3) wyżywienie w formie co najmniej trzech posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego,
4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania, 5) zapewnienie niezbędnego ubrania (odzieży i obuwia) odpowiedniego do pory roku i właściwości fizycznych osoby bezdomnej, 6) pomoc w sprawach formalno – prawnych, 7) zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów,
8) prowadzenie działań wspierających proces usamodzielniania mieszkańców m. in. w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności opracowywane przez pracowników socjalnych. 6. Średnia miesięczna liczba osób wymagających schronienia oszacowana na podstawie danych
z lat 2022/2023. wynosi 16 w miesiącach zimowych 24 osoby. 7. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i są wpisane do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę. 8. UWAGA: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby lub podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę po 24 lutego 2022 r. Oferty o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą składać osoby i podmioty, które zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o których mowa w art. 434 ustawy z 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach oraz osoby lub podmioty względem których stosowane
są środki sankcyjne wpisane do rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Gminy Miasto Zgierz

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub innymi dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów: posiada:
1) odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, tj.: zgodnie z art. 48a pkt 11 ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. a w przypadku zamówienia na usługi posiada: 2) odpowiednie zezwolenie, licencję lub koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej , jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 3) status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca jest
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże
1) wyrazi zgodę na kontrolowanie zleconych usług; 2) dysponuje bazą lokalową, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ z przeznaczeniem
na schronisko. Informacje o schronisku w tym: a) opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem
i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania, b) należy określić czyją własnością jest budynek i na podstawie jakiego tytułu prawnego będzie użytkowana nieruchomość, c) informacja na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż obiektu przeznaczonego do realizacji zadania. 2. Ocena spełniania warunków będzie dokonana wg kryterium: „spełnia” – „nie spełnia,” przy czym Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę:
1) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 2) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 3. Pozostałe warunki:
1) zobowiązanie się do wykonania zamówienia w wymaganym terminie,
2) zaakceptowanie bez zastrzeżeń wszystkich postanowień Wzoru umowy
3) spełnienie wymogu, aby schronisko znajdowało się maksymalnie w promieniu 20 km od siedziby Urzędu Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) . zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów [potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składany i spełnienie warunku – odrębne przez każdy podmiot składowy) 2) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składany i spełnienie warunku – odrębne przez każdy podmiot składowy|) 3) oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według załączonego. UWAGA: Oświadczenie nie jest wymagane na etapie postępowania. Wymagane jest w celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie wymienione w pkt. 1 winien również złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg art. 125 ust. 4 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie wymienione w pkt. 1 winien również złożyć każdy Podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg art. 125 ust. 5 ustawy Pzp). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 5. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników - każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(o ile wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający , że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach 2) Formularz cenowy z cenami za poszczególne elementy usług/dostaw/robót budowlanych* i ich wartością, stanowiące cenę zamówienia wg załączonego druku formularza cenowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/855427

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Katarzyna Siek 5012290019; Agnieszka Filipiak 42 7164213 wew. 17; Joanna Dyaczyńska 42 7164213 wew.24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.