eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Przygotowanie ,wydawanie i dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie ,wydawanie i dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450002170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworna 23B

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 0862164260

1.5.8.) Numer faksu: 0862165851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mopslomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopslomza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie ,wydawanie i dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-718f844e-8e9b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079735/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie ,wydawanie i dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-718f844e-8e9b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Komunikacja odbywa się przy użyciu Pl. e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej, e-mail:poczta@mopslomza.pl.
Kontakt za pośrednictwem ePUAP
Adres skrzynki https: //epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil urzedu/ 4aqe7 r2a2g.
Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl.
2 Platforma jest bezpłatna.
3 Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dbf0bf-8736-5676-0b33-d60012be4fe7#page=3&field=field_218130EE2BD925014C2736448651F03C
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
4 Identyfikator (ID) postępowania: ocds-148610-718f844e-8e9b-11ee-b55a-a22b2d7f
5 Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na e-Zamówienia.
6 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na e-Zamówienia ani logowania.

7 Sposób sporz. dok. elektr. lub dok. elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. oraz rozp. Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

8 Jeżeli dok. elekt., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektr., zaw. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku a następnie plik zaszyfrować.

9 Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy w zakładce „Formularze”.

10 Wszystkie wiadomości widoczne są w zakładce „Komunikacja”.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:poczta@mopslomza.pl. (nie dotyczy składania ofert).

12. Osobami do komunikowania się są:
1) Krystyna Chojnowska tel. (86) 86 216 42 60, w 61
2) Katarzyna Kossakowska tel. (86) 86 216 42 60 w 29
13. W post o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza: „Formularz do komunikacji” na ePUAP oraz udostępnionego przez e-zamówienia. W korespondencji z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID post.).
14. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP.
15. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania Platformy e-Zamówienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP).
16. Maksymalny rozmiar plików do komunikacji” wynosi 150 MB.
17. Za datę przekazania dokumentów elektr, oświadczeń lub elektronicznych kopii dok lub oświadczeń oraz innych przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
18. Dane post można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w platformie e-zamówienia
19. W korespon. Wyk. powinni posługiwać się numerem postępowania tj.: MOPS.26.9. 2023.
20. Wyk. może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
21. Zam. jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem ter skł. ofert.
22. Jeżeli zam. nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
23. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
24. Dokumenty elektr., składane są przez Wyk. za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektr.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
1) administratorem danych os w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest MOPS w Łomży, który reprezentuje Pan Wiesław Jagielak – ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, e-mail: poczta@mopslomza.pl,
(86) 86 216 42 60 ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie lub mailowo pod adresem e-mail: poczta@mopslomza.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawąPzp”,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udz. zam, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) ciążący na Pani/Panu obowiązek informacyjny wynikający z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.26.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 418922 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przygotowanie i wydawanie w stołówce do 40 posiłków dziennie (zupa, drugie danie + kompot) dla beneficjentów MOPS miasta Łomża przez 5 dni w tygodniu.
Wymagania:
Posiłki przygotowywane dla klientów powinny być sporządzane zgodnie z normami Instytutu
Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób
dorosłych. Wykonawca zobowiązuję się do wydawania gorących obiadów w godz. od 1230 do 1600.
Powinien posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie miasta /centrum miasta/Łomża odpowiednio dostosowaną, spełniającą wymogi sanitarno-higieniczne dopuszczoną przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażoną w WC i umywalkę (wyposażony w podstawowe środki sanitarne), dostępną bezpłatnie dla klientów MOPS.

4.2.5.) Wartość części: 196784 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Na wykonanie każdej części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta odrębnie. Ocena ofert dla każdej części będzie prowadzona oddzielnie. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części i odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi) I,II i III zamówienia :

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie [Waga kryterium] (%)
1. Cena brutto (całkowity koszt wykonania zamówienia) (C) 60
2. Dodatkowy produkt (owoc) 20
3. Dodatkowa usługa (usługa dietetyka) 20
Razem 100
2. Zasady oceny w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium nr 1 - Cena brutto (C) – waga 60 %
a) Oferta w kryterium cena oferty może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
b) Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C min.
C n = ------------- x 100 x 60 %
C bad.
gdzie:
C n - ilość punktów oferty badanej w kryterium C
C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie
(niepodlegających odrzuceniu)
C bad.- cena (brutto) oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
60 % - wskaźnik stały, waga kryterium

c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto /1 obiadu/ podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Kryterium nr 2 -Dodatkowy produkt (P):
a) Kryterium „dodatkowy produkt” zostanie spełnione jeżeli Wykonawca zapewni dodatkowy owoc do każdego posiłku. Owoc o gramaturze min. 150 g. Owoc sezonowy, świeży, nie mrożony. W ciągu tygodnia owoc może powtarzać się dwa razy w nienastępujących po sobie dniach.
b) Jeśli Wykonawca nie zapewni dodatkowego produktu w postaci owocu otrzyma 0 punktów.
c) Jeśli Wykonawca zapewni dodatkowy produkt w postaci owocu otrzyma 20 punktów.
3) Kryterium nr 3 -Dodatkowa usługa (U):
a) Kryterium „dodatkowa usługa” zostanie spełnione jeżeli Wykonawca zapewni usługę dietetyka. Wykwalifikowany dietetyk powinien brać udział w ustalaniu jadłospisu 7-dniowego , aby posiłki były odpowiednio zbilansowane pod względem wartości kalorycznej i odżywczej.
b) Jeśli Wykonawca nie zapewni usługi dietetyka otrzyma 0 punktów.
c) Jeśli Wykonawca zapewni usługi dietetyka otrzyma 20 punktów.
Oznaczenie kryterium/Liczba punktów
C. Cena 60
P. Dodatkowy produkt 20
U. Dodatkowa usługa 20
RAZEM 100

3. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy produkt ( owoc)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa usługa ( usług dietetyka)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przygotowanie i dostarczanie do 20 gorących posiłków dziennie z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznego (zupa + drugie danie + kompot lub napój) przez 5 dni w tygodniu.


Wymagania:
Posiłki przygotowywane dla klientów powinny być sporządzane zgodnie z normami Instytutu
Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób
dorosłych.

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć gorące obiady własnym transportem, w opakowaniu jednorazowego użytku, zgodnie z przepisami , które powinno posiadać atest higieniczny PZH, w dostosowanych do tego celu, termosach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi do miejsca zamieszkania podopiecznego na terenie miasta Łomża w godz. od 1230 do 1400

4.2.5.) Wartość części: 95781,6 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Na wykonanie każdej części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta odrębnie. Ocena ofert dla każdej części będzie prowadzona oddzielnie. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części i odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi) I,II i III zamówienia :

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie [Waga kryterium] (%)
1. Cena brutto (całkowity koszt wykonania zamówienia) (C) 60
2. Dodatkowy produkt (owoc) 20
3. Dodatkowa usługa (usługa dietetyka) 20
Razem 100
2. Zasady oceny w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium nr 1 - Cena brutto (C) – waga 60 %
a) Oferta w kryterium cena oferty może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
b) Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C min.
C n = ------------- x 100 x 60 %
C bad.
gdzie:
C n - ilość punktów oferty badanej w kryterium C
C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie
(niepodlegających odrzuceniu)
C bad.- cena (brutto) oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
60 % - wskaźnik stały, waga kryterium

c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto /1 obiadu/ podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Kryterium nr 2 -Dodatkowy produkt (P):
a) Kryterium „dodatkowy produkt” zostanie spełnione jeżeli Wykonawca zapewni dodatkowy owoc do każdego posiłku. Owoc o gramaturze min. 150 g. Owoc sezonowy, świeży, nie mrożony. W ciągu tygodnia owoc może powtarzać się dwa razy w nienastępujących po sobie dniach.
b) Jeśli Wykonawca nie zapewni dodatkowego produktu w postaci owocu otrzyma 0 punktów.
c) Jeśli Wykonawca zapewni dodatkowy produkt w postaci owocu otrzyma 20 punktów.
3) Kryterium nr 3 -Dodatkowa usługa (U):
a) Kryterium „dodatkowa usługa” zostanie spełnione jeżeli Wykonawca zapewni usługę dietetyka. Wykwalifikowany dietetyk powinien brać udział w ustalaniu jadłospisu 7-dniowego , aby posiłki były odpowiednio zbilansowane pod względem wartości kalorycznej i odżywczej.
b) Jeśli Wykonawca nie zapewni usługi dietetyka otrzyma 0 punktów.
c) Jeśli Wykonawca zapewni usługi dietetyka otrzyma 20 punktów.
Oznaczenie kryterium/Liczba punktów
C. Cena 60
P. Dodatkowy produkt 20
U. Dodatkowa usługa 20
RAZEM 100

3. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy produkt ( owoc)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa usługa ( usług dietetyka)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przygotowanie i dostarczanie do 60 gorących posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego:
a).zupa 3 razy w tygodniu
b).drugie danie + kompot 2 razy w tygodniu
do Dziennego Domu „Senior+ w Łomży ul. M.C Skłodowskiej 2 .

Wymagania:
Posiłki przygotowywane dla klientów powinny być sporządzane zgodnie z normami Instytutu
Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób
dorosłych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć gorące obiady własnym transportem, w opakowaniu jednorazowego użytku, które powinny posiadać atest higieniczny PZH zgodnie z prawem w dostosowanych do tego celu, termosach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi do Dziennego Domu Senior + w Łomży ul. M.C Skłodowskiej 2 w godzinach od 1200-1300
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
9. Wymagania odnośnie zatrudnienia (dot. części I, II, oraz III w zakresie osoby/osób z art. 95 ust 2 pkt 1-3 Pzp)
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności związane bezpośrednio z przygotowaniem posiłków/pracowników fizycznych.
11. Szczegóły odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę umieszczono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SWZ m.in. sposób weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa w powyższym punkcie oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w § 6 i § 7 wzoru umowy.
12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.2.5.) Wartość części: 126356,4 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Na wykonanie każdej części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta odrębnie. Ocena ofert dla każdej części będzie prowadzona oddzielnie. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części i odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi) I,II i III zamówienia :

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie [Waga kryterium] (%)
1. Cena brutto (całkowity koszt wykonania zamówienia) (C) 60
2. Dodatkowy produkt (owoc) 20
3. Dodatkowa usługa (usługa dietetyka) 20
Razem 100
2. Zasady oceny w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium nr 1 - Cena brutto (C) – waga 60 %
a) Oferta w kryterium cena oferty może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
b) Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C min.
C n = ------------- x 100 x 60 %
C bad.
gdzie:
C n - ilość punktów oferty badanej w kryterium C
C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie
(niepodlegających odrzuceniu)
C bad.- cena (brutto) oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
60 % - wskaźnik stały, waga kryterium

c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto /1 obiadu/ podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Kryterium nr 2 -Dodatkowy produkt (P):
a) Kryterium „dodatkowy produkt” zostanie spełnione jeżeli Wykonawca zapewni dodatkowy owoc do każdego posiłku. Owoc o gramaturze min. 150 g. Owoc sezonowy, świeży, nie mrożony. W ciągu tygodnia owoc może powtarzać się dwa razy w nienastępujących po sobie dniach.
b) Jeśli Wykonawca nie zapewni dodatkowego produktu w postaci owocu otrzyma 0 punktów.
c) Jeśli Wykonawca zapewni dodatkowy produkt w postaci owocu otrzyma 20 punktów.
3) Kryterium nr 3 -Dodatkowa usługa (U):
a) Kryterium „dodatkowa usługa” zostanie spełnione jeżeli Wykonawca zapewni usługę dietetyka. Wykwalifikowany dietetyk powinien brać udział w ustalaniu jadłospisu 7-dniowego , aby posiłki były odpowiednio zbilansowane pod względem wartości kalorycznej i odżywczej.
b) Jeśli Wykonawca nie zapewni usługi dietetyka otrzyma 0 punktów.
c) Jeśli Wykonawca zapewni usługi dietetyka otrzyma 20 punktów.
Oznaczenie kryterium/Liczba punktów
C. Cena 60
P. Dodatkowy produkt 20
U. Dodatkowa usługa 20
RAZEM 100

3. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy produkt ( owoc)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa usługa ( usług dietetyka)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli :
1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią bazą lokalową umożliwiającą wykonanie zamówienia tj. bazę lokalową (własną lub wynajmowaną) na terenie miasta /centrum miasta/ Łomża odpowiednio dostosowaną, spełniającą wymogi sanitarno-higieniczne dopuszczoną przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażoną w WC i umywalkę (wyposażony w podstawowe środki sanitarne), dostępną bezpłatnie dla klientów MOPS /warunek ten dotyczy I części zamówienia /
W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku Wykonawca przedłoży tytuł prawny do dysponowania lokalem.
2. Wykaże się należytym wykonaniem min. 3 zamówień na wykonanie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie./ warunek ten dotyczy wszystkich części zamówienia.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689,1705), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 5 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie e-zamówienia. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na platformy e-zamówienia, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 Wykaz usług.
Załącznik nr 6 Jadłospis 10 dniowy (wzór)
Załącznik nr 7 Projekt umowy.
Załącznik nr 8 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik nr 9 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.