eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syrynia › Kupno/dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu WodzisławskiegoOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kupno/dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276286413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 3

1.5.2.) Miejscowość: Syrynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-361

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kupno/dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d707ec8-8ea4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00524948/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzd-wodzislaw.logintrade.net/zapytania_email,149288,e03d3f75d395093f0b775448674cb05a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniem ust. 2 poniżej.
2. Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu platformy przetargowej działającej pod adresem: https://pzd-wodzislaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej dostępnymi pod adresem https://pzd-wodzislaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://pzd-wodzislaw.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej pod adresem: https://pzd-wodzislaw.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w formie elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Ofertę zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę lub osoby upoważnione.
4. Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5. Wymagania techniczne i organizacyjnie wskazano szczegółowo w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W wykonaniu obowiązku statuowanego przepisem art. 13 ust. ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, co następuje:
1. administratorem następujących danych osobowych zebranych od osób fizycznych: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, telefon: 32/451-76-07, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Pan Sławomir Maciejczyk, e-mail: iod@pzd-wodzislaw.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. art. 18 ust. 6 i 19 Ustawy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Kupno/dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego”, nr postępowania: ZP.2521.23.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP,
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata - ponadto przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania ich dłużej dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego przez właściwe organy. Po tym czasie dane będą usuwane;
6. osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby oraz ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie. Jednakże:
6.1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP
oraz nie może naruszać integralności protokołu lub jego załączników;
6.2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania;
6.3. mimo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 RODO, takie dane osobowe można przechowywać lub przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, do przenoszenia danych ani też prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (por. art. art. 17 ust. 3 lit. lit. b), d) i e) oraz 20 RODO).
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (por. art. 20 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnym zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów PZP;
11. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania ani profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby oraz ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie. Jednakże:
1.1. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP
oraz nie może naruszać integralności protokołu lub jego załączników;
1.2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania;
1.3. mimo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 RODO, takie dane osobowe można przechowywać lub przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
2. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, do przenoszenia danych ani też prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (por. art. art. 17 ust. 3 lit. lit. b), d) i e) oraz 20 RODO).
3. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (por. art. 20 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2521.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kupno/dostawa soli drogowej luzem na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
Szacowana maksymalna ilość zamówienia: do 1800 ton
Minimalna wielkość zamówienia: 600 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium zamówienia:
- cena brutto oferty (znaczenie – 100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 20213r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt pkt 2.1 i 2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
2.1. Dla wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ.
3. Dokumenty, jakie Wykonawca również musi dołączyć do oferty:
3.1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnictwo.
3.2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Ofertę należy podpisać w taki sposób, aby wynikało z niej jednoznacznie oświadczenie woli zawarcia umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Lp. Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneks
1. zmiana przepisów o podatku od towarów i usług Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT
2. przekształcenie wykonawcy nie prowadzące do zmiany wykonawcy za wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmiana brzmienia firmy zmianie podlegać będzie oznaczenie wykonawcy wskutek przekształcenia lub brzmienie firmy wykonawcy
3. powierzenie części zamówienia podwykonawcy, podanie nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy
zmiana umowy poprzez określenie w umowie podwykonawcy, nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi oraz zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz za pomocą podwykonawców, zmiana podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu prac, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ
4. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku zmiany kosztów na poziomie określonym w zawartej umowie waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w sposób oraz na warunkach szczegółowo określonych w projektowanych postanowieniach umowy (zawartej umowie)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzd-wodzislaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa przesłanka wykluczenia wykonawcy - dział XV pkt 1.3 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.