eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Doposażenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie w ramach projektu pn. "Pomocna dłoń w Gminie SławnoOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Doposażenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń w Gminie Sławno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528555

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 18a

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 598100300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopsslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.slawno.ibip.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń w Gminie Sławno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17a4d3a5-8ea5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00458033/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z udziałem środków Budżetu Państwa, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17a4d3a5-8ea5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c195fdf5-7240-11ee-9aa3-96d3b4440790.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c195fdf5-7240-11ee-9aa3-96d3b4440790.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
c. d. w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej
„RODO” informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Gdańska 18a, 76-100 Sławno, tel. 59
810 03 00, e-mail: sekretariat@gopsslawno.pl;
2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych
Panem Tomaszem Stola, e-mail: iod.gops@gminaslawno.pl lub na adres wskazany powyżej;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Doposażenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie w ramach projektu pn.
„Pomocna dłoń w Gminie Sławno” prowadzonym w trybie podstawowym oraz jego realizacji;
4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących
przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w
szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej;
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w
oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn.
zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz
ustawy Pzp;
7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22
RODO;
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. c i e RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WUS.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”.
2. Wymagania ogólne:
1) dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie;
2) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego na dostarczony Sprzęt;
3) dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji dostarczonego Sprzętu;
4) o ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SWZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego:
1) Orbitrek rehabilitacyjny – 1 szt.:
a) System oporu: elektromagnetyczny;
b) Maksymalna waga użytkownika: 150 kg;
c) Cechy dodatkowe: rolki transportowe, uchwyt na napoje, wyświetlacz;
d) Długość kroku/ rozstaw pedałów: 51 cm/11 cm;
e) Wyposażony w generator prądotwórczy – urządzenie nie wymaga zasilania zewnętrznego;
f) System inercyjny odpowiadający masie koła zamachowego 35kg;
g) Dotykowe sensory pomiaru pulsu w uchwytach;
h) Telemetryczny system pomiaru pulsu (opaska w zestawie;
i) Ergometr (Dokładne przeliczanie Watt i RPM);
j) Łożyskowane połączenia;
k) Wymiary urządzenia: 190 dł./ 64 szer./ 170 wys. [cm];
l) Waga: 74 kg;
m) Funkcje komputera:
- 12 Programów z 32 poziomami trudności,
- 4 Programy HRC,
- 4 Programy użytkownika,
- SWR (10-350 Watt),
- Recovery Test,
- Body Fat,
- Prędkość/RPM,
- Czas,
- Dystans,
- Puls,
- Watt.
2) Rower rehabilitacyjny pionowy – 1 szt.:
a) SYSTEM OPORU: Magnetyczny;
b) Maksymalna waga użytkownika – 150 kg;
c) CECHY DODATKOWE: Regulacja kierownicy, Regulacja siedziska, Uchwyt na napoje, Wyświetlacz;
d) Zakres oporu: 20 poziomów (60-450 W);
e) Puls – czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru(opaska);
f) Wyposażony w samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami;
g) Wymiary: 120x 59x 151 [cm];
h) Waga: 62 kg;
i) Funkcje komputera:
- czas,
- dystans,
- prędkość,
- poziom,
- opór,
- kalorie,
- RPM,
- MET's,
- Watt,
- puls docelowy oraz aktualny,
- % puls,
- profil ćwiczenia,
- 12 programów treningowych.
3) Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy – 2 szt.
a) Rama wózka wykonana z aluminium – lakierowana proszkowo;
b) Wyposażony w cztery koła 5” z hamulcem;
c) Oparcie wózka zintegrowane z podłokietnikami;
d) Podłokietniki uchylne umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o obniżonej sprawności ruchowej;
e) Wyposażony w pojemnik sanitarny z pokrywką;
f) Siedzisko z klinem wykonane z PU (poliureatan);
g) Konstrukcja wózka umożliwia najeżdżanie nad sedes;
h) Szerokość całkowita: 57 cm;
i) Szerokość siedziska: 45 cm;
j) Wysokość siedziska od podłoża: 49-56,5 [cm];
k) Wysokość całkowita: 94-101,5 [cm];
l) Waga: 11,4 kg;
m) Maksymalne obciążenie: 150 kg.
4) Balkonik 4 kołowy z hamulcami aluminiowy – 2 szt.:
a) Balkonik czterokołowy z hamulcami przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia;
b) Wzmocniona aluminiowa rama;
c) Przednie nóżki z kołami o średnicy 5’’;
d) Tylne nóżki z kołami o średnicy 5’’ lub gumowymi nasadkami (w zestawie);
e) Regulowana wysokość nóżek;
f) Wyposażony w hamulce aktywne dla użytkownika z funkcją blokady postojowej;
g) Funkcja składania do transportu i przechowywania;
h) Szerokość całkowita: 59,5 cm;
i) Regulacja wysokości: 79 – 91 cm;
j) Głębokość całkowita: 54 cm;
k) Maksymalne obciążenie: 136 kg;
l) Waga: 3,8 kg.
5) Łóżko rehabilitacyjne z materacem – 2 szt.:
a) Łóżko rehabilitacyjne – 2 szt.:
- Stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo;
- 4-cześciowe, łamane leże wykonane z listew drewnianych;
-Regulacja wysokości w zakresie: od 38,6 do 80,6 [cm];
- Regulacja kąta zagłówka w zakresie: od 0° do 72°;
- Możliwość transportu pacjenta;
- Wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek leża;
- Wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki;
- Funkcja przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do 12°;
- 4 koła transportowe z blokadą (Ø75);
- Barierki boczne z blokadą opuszczania;
- System IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody);
- System 24V (niskiego napięcia w siłownikach);
- Wymiary powierzchni do leżenia: 90x200 [cm];
- Wymiary zewnętrzne: 102,5x212 [cm];
- Dopuszczalna ładowność: do 200 kg;
- Maksymalna waga pacjenta: do 165 kg;
- Wymiary poręczy (1szt.): 198,6x 8,5x 2,8 [cm];
b) Materac na łóżko rehabilitacyjne – 2 szt.:
- Materac szpitalny wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości: min. 25 kg/m3;
- WYMIARY: 200 x 90 x 10 [cm];
- Materac wyposażony w pokrowiec zabezpieczający materac przed zabrudzeniem;
- Pokrowiec wykonany z tkaniny zmywalnej, nieprzemakalnej, paro-przepuszczalnej;
- Pokrowiec wyposażony w zamek błyskawiczny umożliwiający sprawne zdjęcie;
- pokrowca z materaca w celu np. prania;
6) Podnośnik łazienkowy dla niepełnosprawnych – 1 szt.:
c) Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo;
d) Podnośnik o maksymalnym udźwigu do 180 kg;
e) Ogumowane cichobieżne koła, w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego;
f) Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota;
g) Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego;
h) Wytrzymałe, elastyczne oraz komfortowe nosidło do kąpieli daje gwarancje bezpieczeństwa;
i) Dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego;
j) Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140x140 cm;
k) aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika;
l) Masa całkowita urządzenia: 43 kg;
m) Długość urządzenia: 122 cm;
n) Szerokość urządzenia (zewnętrzny zakres rozstawu podstawy): 65-103 cm;
o) Wysokość urządzenia z uwzględnieniem maksymalnego zasięgu ramienia: 203,5 cm;
p) Wysokość podstawy od ziemi (uwzględnia śrubę mocującą kółko): 14 cm.
7) Balkonik podpórka czterokołowa – 2 szt.:
a) Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi;
b) Wyposażony w kółka z blokadą;
c) Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności;
d) Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny;
e) Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi;
f) Siłowniki Linak;
g) Siedzisko kąpielowe z siatki;
h) Najniższa pozycja ramienia: 72,8 cm ±5%;
i) Najwyższa pozycja ramienia: 174 cm ±5%;
j) Długość podstawy: 111,5 cm ±5%;
k) Waga całkowita: 37 kg;
l) Max. obciążenie: 150 kg;
m) Ilość operacji: ok. 40 podniesień na ładowanie;
n) Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją producenta oraz atestami medycznymi;
o) Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 55 cm ±5%;
p) Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 103 cm ±5%.
4. Zamawiający przygotował opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych – aspekty społeczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33196100-1 - Sprzęt dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie
do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty
(stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
b) Wysokość kary umownej.
Wysokość kary umownej za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy nie niższa niż 0,2% i nie wyższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 umowy za każdy dzień zwłoki. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie
wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o wieku
poszczególnych pojazdów. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:
wysokość kary umownej w ofercie ocenianej x 100
liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 30 pkt.
najwyższa kara umowna spośród złożonych ofert x 100
c) Termin płatności faktury.
Termin płatności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie płatności. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie poniższego wzoru:
termin płatności w ofercie ocenianej
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 10 pkt.
najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert.
11. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze
ofertę najkorzystniejszą.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
c. d. w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:
1) posiadający zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o
zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
2) posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o
zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o
zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
4) posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o
zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
-ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
-muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich dokumentów;
-pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
-przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ;
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak:
-oferta (Załącznik nr 1 do SWZ);
-oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 5 do SWZ);
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SWZ);
składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących
sytuacjach:
1) wprowadzanie zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub
technicznymi, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmniejszenia zakresu realizacji prac – dostaw, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że:
a) wykonanie części zakresu prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy lub
b) wykonanie części zakresu prac nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy;
3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wniesienia przez Zamawiającego zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co
niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa w umowie,
c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
d) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenia terminu realizacji,
e) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, których Wykonawca realizuje umowę.
4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji prac projektowych, zmiany
stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia,
jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty
dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
5. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych w
art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.