eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opatowiec › Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010524

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Opatowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-520

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 351 80 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@opatowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://opatowiec.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4837baf5-70a5-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037539/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468025/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3001700,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach projektu zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa ujęcia wody podziemnej oraz Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ewid. 590 oraz remont ujęcia wody na dz. nr ewid. 591/1, 592/4 w miejscowości Chwalibogowice, gmina Opatowiec w powiecie kazimierskim w systemie „zaprojektuj-wybuduj” realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach w/w zadania. W zakresie przebudowy, rozbudowy i remontu istniejącego obiektu rozumie się wszystkie działania mające na celu przywrócenie istniejącemu obiektowi jego funkcji, na warunkach określonych w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym.
W zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia należy dokonać:
‐ termomodernizacji istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,
‐ remontu 2 istniejących studni podziemnych, na terenie działki nr 590, obręb Chwalibogowice oraz remontu jednej istniejącej studni podziemnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 591/1, 592/4 obręb Chwalibogowice,
‐ demontażu istniejącego ciągu technologicznego uzdatniania wody;
‐ zaprojektowania i wybudowania nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody o wydajności Qmax d= 511,94 m3/d, Qmax h = 15m3/h w miejscowości Chwalibogowice, wraz z budową obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania stacji uzdatniania, w tym niezbędnych instalacji i pompowni II stopnia,
‐ demontażu istniejącego podziemnego zbiornika na wodę, zbiornika na popłuczyny oraz instalacji na terenie działki nr 590, obręb Chwalibogowice,
‐ budowy nowego nadziemnego stalowego zbiornika na wodę o objętości 150m3 wraz z fundamentem pod zbiornik,
‐ budowy instalacji technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody – rurociągów wody surowej, rurociągów wody czystej, instalacji płuczących wodą i powietrzem, instalacji dozujących,
‐ budowy zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 590, obręb Chwalibogowice,
‐ przebudowy sieci wodociągowej na działce nr 590 na sieć PE ø160 SDR11 i wpięcia z pompowni II stopnia do istniejącej sieci wodociągowej, za zgodą i na warunkach zarządcy sieci,
‐ budowę przyłącza wodociągowego,
‐ budowę instalacji energetycznej wewnętrznej i zasilającej SUW,
‐ doboru i budowy pompowni II stopnia,
‐ wymiany ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtki na działce nr ewid. 590 obr. Chwalibogowice,
‐ budowy parkingu na działce nr 590 i drogi dojazdowej do budynku SUW.
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego leży w zakresie Wykonawcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252121-2 - Instalacje osadu

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71323200-0 - Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.