eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Wykonywanie serwisu i konserwacji przystanków autobusowych zarządzanych przez MZDiK w RadomiuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie serwisu i konserwacji przystanków autobusowych zarządzanych przez MZDiK w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141100028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 30/30A

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami i komunikacją

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie serwisu i konserwacji przystanków autobusowych zarządzanych przez MZDiK w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-402697d2-8dd7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021865/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wykonywanie usług serwisu i konserwacji przystanków autobusowych zarządzanych przez MZDiK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-402697d2-8dd7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mzdik.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy użyciu Platformy w sposób określony w Rozdz. XIV. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia, określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ (zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania) oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce Centrum Pomocy. 2. Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania i wycofania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze (Formularze do komunikacji), z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w Rozdz. XII. pkt 4. SWZ. 3. Możliwość korzystania w
postępowaniu z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 5. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6. Złożenie oferty
w postępowaniu następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Złożenie oferty wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce Informacje podstawowe. 7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. 8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę. 9.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (adres: ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, tel. (48) 365-46-52, e-mail: mzdik@mzdik.pl). Przedstawiciel: Dyrektor. 2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za pośrednictwem:- tel. (48) 363-14-50 wew. 411,- e-mail: inspektordanych@mzdik.pl,- pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1.1). 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego udokumentowania i archiwizacji. 4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 5) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. 7) Dane osobowe będą
przechowywane przez okresy określone przepisami prawa – w tym art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz według kategorii archiwalnej tej dokumentacji. 8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp. 9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.10) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku osoba ta może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) żądania od Zamawiającego – jako Administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d)
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 2) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.2603.79.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie serwisu i konserwacji przystanków autobusowych zarządzanych przez MZDiK w Radomiu.
Zamówienie obejmuje:
- malowanie wiat, ławek, słupków, uzupełnianie brakujących szyb, poszyć dachów wiat, elementów drewnianych;
- zakup i dostawę elementów używanych do naprawy infrastruktury przystankowej, elementów zapasowych (oblachowanie słupków przystankowych, ramki i szybki z poliwęglanu do gablot na rozkłady jazdy, itp.);
- dostarczenie nowych, kompletnych i przygotowanych do zainstalowania na przystankach ławek, słupków, gablot przystankowych, itp.;
- wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności elektrycznej infrastruktury przystankowej.
Zakres zamówienia: urządzenia przystankowe zainstalowane są na 579 przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Radomia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika robót

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do naprawy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się doświadczeniem zawodowym, niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednim do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami remontowo-budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem lub o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, wykonywanymi w pasach drogowych; oraz b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV posiadającą stosowne świadectwo kwalifikacyjne kat. E do 1 kV.
UWAGA!
-Wymagany okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
-Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres wymaganej ilości lat wykonywania czynności w charakterze kierownika robót w trakcie realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w ofercie Wykonawcy, dlatego wymaga się podania okresów realizacji robót, którymi kierowała osoba wskazana na stanowisko kierownika robót, w tym podania dokładnych dat (dziennych) rozpoczęcia i zakończenia robót.
-Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierowała osoba wskazana na stanowisko kierownika robót, zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej roboty w danym okresie czasu, tj. dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu i zostaną zaliczone tylko raz.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia obejmują: a) oświadczenie Wykon., w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej gr. kap., w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykon., który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej gr. kap. wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykon. należącego do tej samej gr. kapitałowej; b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykon. dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c)zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykon. nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykon. dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust.1 pkt4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza granicami RP, zamiast
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk., potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem. 2.Jeżeli w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt1. e) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w cał. lub w części dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykon., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświad. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodow. lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszk. Wykon. lub miejsce zamieszk. osoby, której dokument miał dotyczyć – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich
złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej obejmują: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie prac wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania podmiotu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia bądź uzupełnienia wykazanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Interaktywny formularz ofertowy; 2) Formularz Kryteria pozacenowe; 3) Kosztorys ofertowy; 4) Oświadczenie własne Wykonawcy, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp; 5) Oświadczenie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o
ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 6) Oświadczenie dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów; 7) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 8) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy); 9) Dowód wniesienia wadium; 10) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika); 11) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają wspólnie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.6.), przy czym podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w Sekcji V pkt 5.7.) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji V pkt 5.4.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dok. lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektro. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Zmawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 3. Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infor. w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca podpisywanie oferty wraz z zał. w formacie .pdf formatem PAdES. 4. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (otaczający). Podpisanie formularza ofertowego podpisem zewnętrznym jest
również możliwe. W tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę. Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku i zmieniać nazwy pliku formularza. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego (otaczającego). 5. Za pośrednictwem Formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk dodaj załącznik). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). 6. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.