eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niedźwiedź › Infrastruktura przy obiektach placówek oświaty oraz modernizacja placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź - I etapOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Infrastruktura przy obiektach placówek oświaty oraz modernizacja placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź – I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEDŹWIEDŹ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niedźwiedź 233

1.5.2.) Miejscowość: Niedźwiedź

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-735

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniaug@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9080ffd-72f4-448a-9f76-b5e5f45e04d5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Infrastruktura przy obiektach placówek oświaty oraz modernizacja placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź – I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31738388-6fde-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049184/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Infrastruktura przy obiektach placówek oświaty oraz modernizacja placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź – I etap.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469333/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu ZPO Konina. Przedmiotem zamówienia są roboty modernizacyjne w zakresie zagospodarowania terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Koninie, w gminie Niedźwiedź. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji technicznej projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 649548,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Podobin. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Podobin w gminie Niedźwiedź. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 2801678,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na zadanie: Infrastruktura przy obiektach placówek oświaty oraz modernizacja placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź – I etap, Część 1 - Budowa Parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu ZPO Konina
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu w zakresie Część 1 - Budowa Parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu ZPO Konina została złożona tylko jedna oferta na kwotę 899 130,00zł. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 712 359,00 zł brutto i umieścił tą kwotę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Oferta Wykonawcy znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na zadanie: Infrastruktura przy obiektach placówek oświaty oraz modernizacja placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź – I etap, Część 2 - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Podobin.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu w zakresie Część 2 - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Podobin została złożona tylko jedna oferta na kwotę 3 905 250,00 zł . Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3 072 531,46 zł brutto i umieścił tą kwotę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Oferta Wykonawcy znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.