eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa kawy i herbatyOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kawy i herbaty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mon.jakubowska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kawy i herbaty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fd3372d-8e8e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057920/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Zakup kawy i herbaty

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiający
a Wykonawcami, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/14wog
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową a także przystąpienie
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest uzależnione
od uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania
z usług Platformy zakupowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Regulamin Portalu
e-Usług – Platformy zakupowej dostępny z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu zobowiązany jest posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.
W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na Platformie zakupowej konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja na Platformie zakupowej dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w zakładce E-learning.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawa kawy i herbaty’’, Nr sprawy: 62/z/2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Przetwarzanie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres wskazany w SWZ (np. wizerunek, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia aktu stan cywilny) będzie oparte na zgodzie Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaka jest przekazanie/złożenie przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 62/z/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy kawy i herbaty dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w formularzu cenowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

10. Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy tj.:
1) zwiększenia wartości zamówienia o 350 % wartości umowy netto na zakup dodatkowych ilości towarów wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWZ tj. formularzu cenowym.
Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2024 r. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca w formularzu ofertowym winien przedstawić cenę ofertową netto oraz brutto
w PLN z wyszczególnieniem podatku VAT, która musi wynikać ze ścisłego wypełnienia formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak również wszelkie koszty wynikające z umowy.
3. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).
4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
K1 - Cena oferty brutto 100% 100
W kryterium ceny, ważne oferty oceniane będą w skali od 1 - 100 pkt. przy założeniu,
że 1 pkt = 1%
1) Kryterium K1 – cena oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:
cena najniższej oferty
K1 = ----------------------------------------------- x 100 x 100 %
cena badanej oferty

2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma najwyższą łączną ocenę punktową. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021 ze zm.) – jeżeli nakłada obowiązek takich uprawnień;
lub
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji
i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730 ze zm.);
Decyzja wymieniona musi określać rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji i obrotu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena warunków z rozdziału VI dotyczyć będzie każdego z Wykonawców, a z rozdziału VII ust. 1 dotyczyć będzie jednego lub wszystkich Wykonawców (dostawy nie sumują się tj. np. wykonanie przez dwóch wykonawców po jednej dostawie nie potwierdza spełnienia warunku).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena warunków z rozdziału VI dotyczyć będzie każdego z Wykonawców,
a z rozdziału VII ust. 1 dotyczyć będzie jednego lub wszystkich Wykonawców (dostawy nie sumują się tj. np. wykonanie przez dwóch wykonawców po jednej dostawie nie potwierdza spełnienia warunku).

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy –
wg załącznika nr 7 do SWZ.
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa ten z Wykonawców, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VII SWZ.
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – według załącznika nr 4 do SWZ. ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców
2) Obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020.2021 ze zm.) – jeżeli nakłada obowiązek takich uprawnień;
lub
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji
i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730 ze zm.);
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu
zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy- w zakresie spełniania warunków:
Dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w jednej
z następujących form:
• certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP – Podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U.2020.2021 ze zm).
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w jednej
z następujących form:
• certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP – Podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U.2020.2021 ze zm).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy –
wg załącznika nr 7 do SWZ.
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa ten z Wykonawców, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VII SWZ.
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanej zmianą planu finansowego Zamawiającego; konieczności wprowadzenia korekt zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia na skutek zmniejszenia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy, uprzednio zaplanowanych i zapotrzebowanych przez Zamawiającego na zabezpieczenie realizacji usług,
3) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
4) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych,
5) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
6) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.
7) Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej
(w postaci aneksu) pod rygorem nieważności.
8) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
9) Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/14wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy z zastrzeżeniem rozdziału XVI SWZ.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ obowiązuje ustawa.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
załącznik nr 1 Formularz oferty
załącznik nr 2 Formularz cenowy
załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik nr 6 Projekt umowy
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.