eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › DOSTAWA ENERGII ELEKKTRYCZNEJ DLA RCKIK W BYDGOSZCZYOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA ENERGII ELEKKTRYCZNEJ DLA RCKIK W BYDGOSZCZY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamawiający

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księdza Ryszarda Markwarta

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-015

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523221871

1.5.8.) Numer faksu: 523228636

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ENERGII ELEKKTRYCZNEJ DLA RCKIK W BYDGOSZCZY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1c65439-68df-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027694/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441307

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12-ZP-2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819), określające parametry techniczne energii elektrycznej, na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w szacunkowej ilości ok. 700 MWh w okresie 13 m-cy od 01.01.2024 r. do 31.01.2025 r.
5.2. Obiekt Zamawiającego znajduje się na terenie działania OSD ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Bydgoszcz i posiada układ pomiarowy spełniający wymogi TPA oraz oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej.
5.3. Aktualna umowa sprzedaży energii elektrycznej obowiązuje do 31.12.2023 r.
5.4. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
5.5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, z którym podpisze umowę na sprzedaż energii elektrycznej niezbędnych danych oraz pełnomocnictw i dokumentów do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
5.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 559108,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 947715,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 559108,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENEA Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770020640

7.3.3) Ulica: Pastelowa 8

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-198

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 559108,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.