eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów o kodach: 15 01 10, 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 09 .Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów o kodach: 15 01 10, 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 09 .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sadowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297534318

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpitalprzasnysz@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalprzasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów o kodach: 15 01 10, 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 09 .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76e4355f-8e96-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000956/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/52/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów o kodach: 15 01 10, 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 09 pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz

4.2.6.) Główny kod CPV: 90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać:
a) Zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, których kody podano wyżej wydane w drodze decyzji przez właściwy organ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych, w art. 20 (Rozdział 3- Zasada bliskości) ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający (np. umowę), że może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który posiada stosowne zezwolenie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, których kody podano wyżej wydane w drodze decyzji przez właściwy organ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych, w art. 20 (Rozdział 3- Zasada bliskości) ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający (np. umowę), że może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który posiada stosowne zezwolenie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.