eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710453717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 644 23 99

1.5.8.) Numer faksu: (25) 644 23 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kalicka@arm.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa229b73-89fd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015078/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona obiektów sportowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa229b73-89fd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/, https://arm.siedlce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Portalu dostępowego
(e-zamowienia.gov.pl): Portal Dostępowy / Regulamin): https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO, informuję, że:
- administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. (zwana dalej „Spółką”), adres: ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. (25) 644 23 99, e-mail: biuro@arm.siedlce.pl
- inspektorem danych osobowych w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. jest Pan Maksymilian Kisiel, e-mail: iod@arm.siedlce.pl, tel. (25) 644 23 99 wew. 666,
- Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ARMS/002/23, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
- odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, późn. zm.) zwana dalej „ustawą pzp”.
- Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania danych określonych danych wynikających z ustawy pzp,
- w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
- posiada Pani / Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18m ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani / Panu
- w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ARMS/002/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej budynków, osób i mienia w następujących obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.:
1/ Stadion z boiskami treningowymi przy ulicy Jana Pawła II 6,
2/ Park Wodny Siedlce przy ulicy Jana Pawła II 8,
3/ Ośrodek Sportu przy ulicy B. Prusa 6,
4/ Hala sportowa przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8
z przyległymi terenami, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 838 z późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości osób realizujących przedmiot zamówienia, bądź rozszerzeniu godzin pracy max. o 500 roboczogodzin m. in. podczas imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest zamawiający, zarówno plenerowych jak i na terenie obiektów ARMS,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu patrolu interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa ochrony osób i mienia wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) wraz z aktami wykonawczymi.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
- zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia spełniających każda z usług łącznie następujące warunki:
pierwsza usługa:
a) usługa wykonywana była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy
b) wartość wykonywanej usługi wynosiła co najmniej 250 000 zł netto,
c) usługa realizowana była w obiektach użyteczności publicznej;
d) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli w ramach jednej umowy usługa wykonywana była na różnych obiektach,
druga usługa:
a) usługa wykonywana była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy
b) wartość wykonywanej usługi wynosiła co najmniej 250 000 zł netto,
c) usługa realizowana była w obiektach użyteczności publicznej;
d) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli w ramach jednej umowy usługa wykonywana była na różnych obiektach,
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegające na wykonaniu usługi w zakresie ochrony osób i mienia spełniających łącznie następujące warunki:
a) usługa wykonywana była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy
b) wartość wykonywanej usługi wynosiła co najmniej 250 000 zł netto,
c) usługa realizowana była w obiektach sportowych, na których odbywały się imprezy masowe;
d) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli w ramach jednej umowy usługa wykonywana była na różnych obiektach,
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 8 pracownikami ochrony spełniającymi następujące warunki:
a) wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zatrudnieni zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.), mogących używać środków przymusu bezpośredniego,
b) 5 pracowników ochrony posiadających min. 1-roczne doświadczenie polegające na pełnieniu służby w obiekcie użyteczności publicznej.
c) 3 pracowników ochrony posiadających min. 1-roczne doświadczenie polegające na pełnieniu służby na obiekcie sportowym, na którym odbywają się imprezy masowe,
- dysponuje lub będzie dysponował osobą kierującą zespołem ochrony wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadającą min 3- letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ,
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- 9.3.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275)
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ
- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa ochrony osób i mienia wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) wraz z aktami wykonawczymi,
-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności fizycznej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
- w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
- oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78 (1) KC (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
- zmian będących następstwem działania organów administracji,
- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
- zmiana ceny w przypadku waloryzacji cen jednostkowych,
- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany Stron w umowie, wynikającej ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. poprzez podział Jednostki lub połączenie Jednostek, zmianę nazwy Jednostki,
- zmiany wynikającej z omyłki pisarskiej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal dostępowy Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.