eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Remont dachu budynku Biblioteki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej GórzeOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu budynku Biblioteki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230480619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwówecka 18

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756453300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@kans.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kans.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu budynku Biblioteki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa34bfd6-8e9c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00231245/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont dachu w budynku Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.kans.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj.: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.kans.pl/,
poczty elektronicznej: marta.zdeb@kans.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Marta Zdeb tel. 75 64 53 318, e-mail:
marta.zdeb@kans.pl
4. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc”,
https://pzp.kans.pl/#/help
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta na Platformie Zamówień Publicznych PZP,
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej http://pzp.kans.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie http://pzp.kans.pl/#/authentication/login
2) Wykonawca, aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie http://pzp.kans.pl/#/authentication/register , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło;
3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i powiadomień mailowych.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę do podpisywania składanych dokumentów;
8. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych PZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający; 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@kans.pl; 3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań
finansowanych ze środków unijnych (okres trwałości projektu); 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAT-2151-3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu budynku nr 13 – Biblioteki, należącego do Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, zlokalizowanego w kampusie uczelnianym przy
ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze 58-506. Zespół budynków, w tym budynek nr 13, został objęty ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w wykazie ewidencji zabytków z 2010 r. pod pozycją 936.
2. Celem przeprowadzenia remontu jest odtworzenie warstw izolacji i pokrycia dachu tego budynku, które uległy zdegradowaniu i nie nadają się do dalszej eksploatacji.
3. Roboty budowlane będą się odbywać w czynnym obiekcie, Biblioteka jest czynna dla pracowników i studentów w godzinach od 7.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Praca w czynnym obiekcie wymaga zachowania porządku, kultury osobistej oraz dokonywania bieżących uzgodnień z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego.
4. W zakresie robót remontowych jest:
a) demontaż istniejącej instalacji odgromowej;
b) demontaż urządzeń dachowych zamontowanych w miejscach innych niż kominy (wentylatory i wyrzutnie dachowe, agregaty wody lodowej);
c) demontaż rynien, płotków śniegowych, ław i stopni kominiarskich;
d) demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki cementowej wraz z obróbkami blacharskimi;
e) demontaż łat drewnianych oraz usunięcie zdegradowanej membrany dachowej;
f) miejscowa wymiana izolacji termicznej z wełny mineralnej w miejscach, w których stwierdzone zostanie jej zawilgocenie lub przemieszczenie;
g) montaż nowej membrany dachowej oraz łat drewnianych;
h) wykonanie dodatkowej nowej warstwy pokrycia z papy na lukarnach (wraz z wywinięciem papy pod dachówkę na styku z połacią dachową i wykonaniem nowych obróbek);
i) wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej;
j) wykonanie nowych obróbek blacharskich;
k) montaż uprzednio zdemontowanych rynien, płotków śniegowych, ław i stopni kominiarskich;
l) montaż uprzednio zdemontowanych urządzeń dachowych wraz z wykonaniem nowych obróbek i uszczelnień;
m) naprawa obróbek dachowych przy wentylatorach na dachu krytym blachą na rąbek stojący lub wymiana na nowe;
n) odtworzenie instalacji odgromowej;
o) wykonanie nowych obróbek i uszczelnień przy oknach zamontowanych w lukarnach;
p) dostawa nowych urządzeń i nowych materiałów;
q) wywóz odpadów- utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki i pobudowlanych oraz socjalnobytowych Wykonawcy;
r) jeżeli materiały podlegające demontażu zostały uszkodzone i nie nadają się do ponownego montażu to po stronie Wykonawcy jest zakup, dostawa i montaż z elementów nowych;
s) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową;
t) wykonanie dokumentacji powykonawczej (dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną, Wykonawca sporządza w 1 egzemplarzu papierowym i 1 egzemplarzu elektronicznym - skan zawierającą m.in.: spis treści, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, oświadczenie Kierownika budowy lub Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, dokumenty (deklaracje, atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane – dokumenty ostemplowane „wbudowano” i opisane przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, uzupełniony dziennik budowy, rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy;
u) wykonanie zabezpieczenia budynku, w szczególności wejść do budynków, w taki sposób, aby uchronić pieszych przed ewentualnym spadkiem niekontrolowanych przedmiotów z dachu, dachówek, zmurszałych elementów, narzędzi poprzez np. rozstawienie rusztowań z siatkami, stworzenie bezpiecznego przejścia tunelowego, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót itp.
v) wykonanie zabezpieczenia poziomu II piętra, w taki sposób, aby zabezpieczyć kondygnację przed negatywnymi skutkami prowadzonych robót budowlanych np. zalaniem, kurzem, pyłem, warunkami atmosferycznymi;
w) wykonanie zabezpieczenia otworów w połaci dachu, stropu lub wlotów instalacyjnych, w taki sposób, aby zabezpieczyć poniższe kondygnacje przed negatywnymi skutkami prowadzonych robót budowlanych np. zalaniem, kurzem, pyłem, warunkami atmosferycznymi;
x) przeprowadzenie procedur odbiorowych z Zamawiającym;
y) wszelkie inne czynności, bez których nie można należycie wykonać Przedmiotu Zamówienia, w tym dokonania wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskania niezbędnych pozwoleń, o ile takie zgłoszenia lub pozwolenia okażą się konieczne;
z) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenie do zasobów geodezji i kartografii m. Jeleniej Góry – o ile takie zgłoszenie będzie konieczne;
aa) wykonanie opinii kominiarskiej dla wszystkich przebudowywanych kominów;
bb) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje 2 kryteria oceny ofert, którymi są „cena” oraz „okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700.000,00 zł.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 000,00 zł, w zakresie przebudowy dachu, remontu dachu, termomodernizacji dachu, przebudowy z termomodernizacją budynku, przebudowy czynnego obiektu kubaturowego, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych), wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane* do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:
4.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1,
4.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu (co najmniej 500 000,00 zł), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Dowody należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku powołania się przez wykonawcę na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4.4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności co najmniej 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wykaz będzie zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, rodzaju uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez osobę czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
4.5 Polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę
przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę przystępującego do składania oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
3. W wypadku nie wniesienia wadium, wniesienia go w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywania wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska o numerze: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr DAT-2151-3/23 remont dachu biblioteki”
2) o jego wniesieniu w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2023 poz. 462).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy.
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. Zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres e-mail Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12. Oferta wspólna:
12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
12.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt .1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców.
12.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ).
12.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 16 Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1) przejścia na następców prawnych praw i obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z niniejszej Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy,
2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy oraz zmiany adresu (siedziby) Wykonawcy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia lub adresu (siedziby) Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy;
3. Dopuszcza się zmiany w niniejszej umowie:
1) dot. powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej.
3) dot. zmiany terminu rozpoczęcia prac budowlanych i/lub ich zakończenia, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie było niemożliwe.
4) dot. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych; klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu lub wody, trwającej ponad 7 dni,
5) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP. Wykonawca zgłasza się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę umowy uzasadniając wynikłą konieczność zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.kans.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.