eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › "Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez ZGM "TBS" w Częstochowie Spółka z o.o."Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez ZGM "TBS" w Częstochowie Spółka z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 368 24 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez ZGM "TBS" w Częstochowie Spółka z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c92f6a0e-8dec-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c92f6a0e-8dec-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, z zastrzeżeniem, że: 1) złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
2) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w pkt XX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt XXXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt XXXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTIZ.2611.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 360904,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.. Wykonawca wykonuje czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych pracowników, materiałów, narzędzi oraz środków transportu. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego, zawierających dokładny adres lokalu i budynku wraz z określeniem zakresu robót niezbędnych do wykonania.
2. Zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót – załącznik nr 8 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiąca – załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne tj. robotnik budowlany – kod zawodu 71, według klasyfikacji zawodów
i specjalności określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia
2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z poźn.zm. ) związane z przedmiotem zamówienia opisane
w wykazie robót - obmiarze oraz STWiORB, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy,
2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały:
a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.3.1) SWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w pkt IV.3.1) SWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.3.1) oraz pkt IV.3.3).a)
i pkt IV.3.3).b) SWZ.
4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, ewentualnie udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót remontowych instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.,, w zakresie do 100% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością oraz
pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania robót podstawowych. Ponadto ewentualne udzielenie zamówienia podobnego Wykonawcy zamówienia podstawowego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót remontowych instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 96,4

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 3,6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
o którym mowa w pkt X.1.3) SWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 360.000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt X.1.4) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na remontach instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o wartości minimalnej 360.000,00 zł netto (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100);
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ze świadectwem kwalifikacyjnym D na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa;
b) co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym, dla sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa oraz urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa.
Wymienioną powyżej w pkt X.5.2) SWZ osobę ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko opisane powyżej w pkt X.5.2) SWZ (dozwolone jest łączenie funkcji).
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – określonych w pkt XI SWZ, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
składanego wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych dokumentów np. polisy ubezpieczeniowej, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt X.4 SWZ.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XIV.1 SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt X.5.1) SWZ wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykazu osób, o których mowa w pkt X.5.2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt XIV.3.1) SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dok. i ośw.wymag. od wszystkich Wyk.,które należy złożyć wraz z ofertą: 1)wypełniony i podpisany formularz ofert. „Oferta Wyk.”-załącznik nr 1 do SWZ; UWAGA:Oferta skład. jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektr.opatrzonej podpis. zaufanym lub podpis. osobistym Wyk.(ów);2)kalkulację cen jednostkowych ryczałtowych (koszt. ofert. jednostkowy)w formie szczeg. zawierający czynniki cenotwórcze(R,M,S,Kp,Z,Kz) sporządzoną na podst. wykazu robót–zał.nr8 do SWZ; UWAGA:Kalkulację cen jednostkowych ryczałtowych składana jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpis. zaufanym lub
podpis. osobistym Wyk.(ów); 3)wykaz cen jednostkowych sporządzony zgodnie ze wzorem zał.nr7 do SWZ(ceny jednostkowe ryczałtowe winny zawierać czynniki cenotwórcze,tj.(R,M,S,Kp,Z,Kz) stanowić będzie jednocześnie zał.do umowy-należy wypełnić zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych(kosztor. ofert. na ceny jednostk.ryczałtowe),UWAGA:Wykaz cen jednostkowych składany jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpis. osobistym Wyk.(ów); 4)podpisane ośw. w zakr. wskazanym przez
Zam.,o którym mowa w art.125ust.1 ustawy PZP i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.7ust. 1 ustawy z dnia 13kwietnia2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego(Dz.U.z 2022r.,poz.835) .Ośw.stanowi dowód potwierdzający,że Wyk. nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia war.udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zam.podmiotowe środki dowodowe. Ośw.winno być aktualne na dzień skład. ofert.Wzór ośw.stanowi zał.nr2 do SWZ; UWAGA:Ośw. składane jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpis. zaufanym lub podpis. osobistym Wyk.(ów). 5)dowód wniesienia wadium(oryginał dok. potwierdz.wniesienie wadium w formie innej niż
pieniężna); UWAGA:Dok.ten winien być załączony do oferty w oryginale w postaci elektr. opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę dok. wadialnego; 6)jeżeli dotyczy-stosowne pełnomocnictwo(a)lub inny dok.określający zakres umocowania do reprezentowania Wyk.-w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestr; Szczegółowe info. dotyczące składania pełnomocnictwa zostały opisane w pkt XIX SWZ; 7)jeżeli dot.-w przypadku Wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. oświadczenie Wyk.wspólnie ubiegających się o udziel.zamów.,z którego wynika, które roboty bud.lub usługi wykonają poszczególni Wyk..Wzór oświadczenia stanowi
zał.nr2a do SWZ; UWAGA:Ośw. składane jest pod rygorem nieważności w formie elektron. lub w postaci elektron.opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wyk.(ów).
8)jeżeli dot.-w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ośw.podmiotu udostępniającego zasoby,potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,w zakr.,w jakim wyk.powołuje się na jego zasoby(jeżeli dot.).Wzór ośw.stanowi zał.nr2b do SWZ;
UWAGA:Ośw.składane jest pod rygorem nieważności w formie elektr.lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wyk.(ów). 9)jeżeli dot.-zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pktX.8 SWZ (jeżeli dot.), zawier. informacje opisane w pktX.9 SWZ. Wzór zobowiązania stanowi zał.nr5 do SWZ. UWAGA:Zobowiązanie składane
jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpis. zaufanym lub podpis.osobistym podmiotu udostepniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – Zamawiający wymaga, aby oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium zastał załączony do oferty w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego podpisem Wykonawcy.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BNP PARIBAS O/CZ-WA 74 1600 1462 1805 2894 3000 0001
W tytule przelewu należy podać:
„Wadium w postępowaniu nr DTIZ.2611.27.2023 na:
„Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 PZP Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wyk. mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. 3.Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk.
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych PZP, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1)zakres dostępnych Wyk. zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach, którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wyk.przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.6.Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wyk., który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zam. powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wyk. warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zam. żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zam. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.8.Wyk. nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 9.Jeżeli Wyk. powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt XIV.3.1)SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.10.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 PZP).11.W przypadku, o którym mowa w pkt XIV 6 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w pkt XXX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.