eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektów nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 - Zadania od Nr 1 do Nr 2 oraz nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, - Zadania od Nr 3 do 8Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektów nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 – Zadania od Nr 1 do Nr 2 oraz nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, – Zadania od Nr 3 do 8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000316068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Józefa 53-59

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow_publ@wszz.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektów nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 – Zadania od Nr 1 do Nr 2 oraz nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, – Zadania od Nr 3 do 8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30ed8dd4-8e95-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039397/39/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.38 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektów nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 oraz nr RPKP.06.01.01-04-0054/17

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 – Zadania od Nr 1 do Nr 2 oraz nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, – Zadania od Nr 3 do 8

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-
100Toruń;
- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
Informuję, że posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-127/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
2.Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu,
szkoleń określa Załącznik Nr 2/1a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości technicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
2.Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu,
szkoleń określa Załącznik Nr 2/2a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości technicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
2.Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu,
szkoleń określa Załącznik Nr 2/3a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości technicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/4 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
2.Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu,
szkoleń określa Załącznik Nr 2/4a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości technicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/5 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
2.Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu,
szkoleń określa Załącznik Nr 2/5a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości technicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/6 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/7 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/8 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy
Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:
4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie tj.:
a) wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie sprzętu medycznego o wartości dla poszczególnych zadań:
- Zadanie Nr 1 – 18.150,00 zł
- Zadanie Nr 2 – 34.803,00 zł
- Zadanie Nr 3 – 6.300,00 zł
- Zadanie Nr 4 – 8.640,00 zł
- Zadanie Nr 5 – 20.100,00 zł
- Zadanie Nr 6 – 7.200,00 zł
- Zadanie Nr 7 – 84.279,90 zł
- Zadanie Nr 8 – 49.500,00 zł

brutto, każda dostawa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
oświadczenie Wykonawcy.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana
przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać
wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może
wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych
zadań. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.2. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający okoliczności z art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj.:
a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…,, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3.12. Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128, art. 274 ust. 2-4 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie sprzętu medycznego o wartości dla poszczególnych zadań:
- Zadanie Nr 1 – 18.150,00 zł
- Zadanie Nr 2 – 34.803,00 zł
- Zadanie Nr 3 – 6.300,00 zł
- Zadanie Nr 4 – 8.640,00 zł
- Zadanie Nr 5 – 20.100,00 zł
- Zadanie Nr 6 – 7.200,00 zł
- Zadanie Nr 7 – 84.279,90 zł
- Zadanie Nr 8 – 49.500,00 zł

brutto, każda dostawa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
oświadczenie Wykonawcy.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana
przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać
wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może
wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych
zadań. Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia/przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 974) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.
Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.
b) oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z normami i certyfikatami określonymi w specyfikacjach technicznych lub normami i certyfikatami równoważnymi, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego. – jeżeli dotyczy
c) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/akcesoriów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 974) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.
Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.
b) oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z normami i certyfikatami określonymi w specyfikacjach technicznych lub normami i certyfikatami równoważnymi, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego. – jeżeli dotyczy
c) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/akcesoriów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ);
b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane w SWZ na etapie składania oferty, np.
specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także
załączeniu pliku w formacie .xls), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;c) pełnomocnictw do reprezentowania
Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje
pełnomocnik;
d) przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;
f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
UWAGA! - oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania obejmować będzie także okoliczności
wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 (wzór
umowy) do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.