eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTO SOCHACZEW W TERMINIE 01.01.2024 R. - 31.12.2024 R.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTO SOCHACZEW W TERMINIE 01.01.2024 R. – 31.12.2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SOCHACZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148644

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: PRZETARGI@SOCHACZEW.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochaczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTO SOCHACZEW W TERMINIE 01.01.2024 R. – 31.12.2024 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67280018-8e95-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074820/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTO SOCHACZEW W TERMINIE 01.01.2024 R. – 31.12.2024 R.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym
należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez
komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
6.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
6.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
7.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
7.4. Włączona obsługa JavaScript;
7.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35, adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl;
• Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel. +48(46)8622235 wew.309;
• dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy Miasto Sochaczew w terminie 01.01.2024 r. –
31.12.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98380000-0 - Usługi psiarni

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:
- cena - 70 %
- wskaźnik adopcji zwierząt w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. - 30 %
Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pc = (Cn : Co) x 100 x waga kryterium (70%)
gdzie: Pc - punkty dla badanej oferty w kryterium cena; Cn - cena najniższa w zbiorze ofert; Co - cena badanej (rozpatrywanej)
oferty.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną
ilość punktów przypisaną w tym kryterium czyli 70 pkt.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość
punktów.
2. Ocena punktowa wskaźnik adopcji zwierząt w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Kryterium wskaźnik adopcji zwierząt w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. (max 30 punktów) będzie oceniane według następującej
formuły:
Segment I
Suma cen brutto za 1 interwencję wymienioną w punktach a) do b )
Maksymalna ilość punktów w segmencie – 14 pkt
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,14
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 14 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej
Segment II
Cena brutto zapewnienia opieki dla zwierząt dla 1 zwierzęcia – stawka dzienna
Maksymalna ilość punktów w segmencie – 45 pkt
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,45
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 45 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej
Segment III
Suma cen brutto usług weterynaryjnych dla 1 zwierzęcia wymienionych w punktach a) do h)
Maksymalna ilość punktów w segmencie – 10 pkt
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,10
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 10 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej
Segment IV
Cena brutto stawki za utylizację padłych zwierząt dla 1 zwierzęcia
Maksymalna ilość punktów w segmencie – 1 pkt
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,01
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 1 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wskaźnik adopcji zwierząt w pierwszych trzech kwartałach 2023 r.

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w formie decyzji
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług,
b) aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego,
c) aktualną decyzję zatwierdzającą środek transportu wykorzystywany do przewozu zwierząt,
d) aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie gabinetu weterynaryjnego.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres ten jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu
schroniska lub inną usługę polegającą na całodobowej opiece nad zwierzętami o liczebności minimum 100 zwierząt;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej
zamawiający żąda:
1) wykazu usług świadczonych w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane zgodnie z art. 7 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług,
3) decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego,
4) decyzję zatwierdzającą środek transportu wykorzystywany do przewozu zwierząt,
5) aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie gabinetu weterynaryjnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 109 ust. 1 pkt 5
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków stanowi paragraf nr 9 załącznika nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.