eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013F W LGINIU - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013F W LGINIU – ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/pn/powiatwschowa/demand/95176/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013F W LGINIU – ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e0a75b7-78bc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00520401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488554

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1130270,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1013F w miejscowości Lgiń, gmina Wschowa, na odcinku od km 0+865,97 do km 1+425,40 - ETAP 2. Podstawowe parametry elementów przeznaczonych do przebudowy odcinka drogi w km od 0+865,97 do km 1+425,40 - ETAP 2: a) klasa drogi - L, b) szerokość jezdni – 5,5 m, c) szerokość poboczy utwardzonych 0,75 -1,5 m, d) nawierzchnia jezdni, poboczy i zjazdów bitumiczna. 2) Zakres inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi obejmować będzie: a) wymianę istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej, b) wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przypadku, kiedy na jakimś odcinku drogi stwierdzone zostanie, na podstawie badań geotechnicznych, występowanie gruntów nienośnych, c) przebudowę z rozbudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, d) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, e) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, f) budowę poboczy, g) rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod drogą, h) przebudowę, rozbudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej, i) budowę progów zwalniających, j) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu), k) budowę kanału technologicznego, l) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, m) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, n) humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni, o) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiotowe zamówienia podzielono na dwa zadania: Zadanie I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 28 grudnia 2022 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.