eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326721573

1.5.8.) Numer faksu: 326722256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699958

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37deff47-7165-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00520381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026462/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478450

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SRZP261-0053/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 151251,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2023 r. Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz maksymalny zakres zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Towary objęte zamówieniem oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami SWZ, Formularza asortymentowo-cenowego, obowiązującymi
w zakresie przedmiotu zamówienia normami i atestami oraz przepisami prawa.
3. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie.
4. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP.
5. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy. Zamówienia będą składane przez przedstawicieli Zamawiającego w uzgodniony wcześniej sposób: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście.
6. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, pięć razy
w tygodniu.
7. Wykonawca zrealizuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia złożenia zamówienia, w godzinach 07:00-08:00 rano. W przypadku, gdy termin dostawy wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, dostawa zostanie realizowana w dniu poprzedzającym ten dzień. Wykonawca zadeklaruje termin wyrażony w dniach w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Termin ten zostanie wpisany do przyszłej umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dłuższego niż 4 dni będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty.
8. Wykonawca będzie dostarczał towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania towaru:
a) pierwszego gatunku, dopuszczonego do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami,
b) świeżego, czystego, nie uszkodzonego, bez obcych zapachów,
c) o gramaturze zgodnej z umową i zamówieniem,
d) w ilości zgodnej z zamówieniem.
10. Opakowania towarów powinny umożliwiać ich identyfikację zgodnie z dokumentem handlowym.
11. Wykonawca zapewni opakowanie towarów:
a) zgodne z wytycznymi sanitarnymi,
b) czyste, chroniące przed utratą właściwości spożywczych i walorów smakowych,
c) zabezpieczające przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie transportu.
Jeżeli wymaga tego specyfika towaru, Wykonawca dostarczy go w dodatkowym opakowaniu o cechach jak w zdaniu pierwszym.
12. Opakowania producentów dostarczonych towarów:
a) nie mogą wykazywać oznak naruszenia fabrycznego zamknięcia, uszkodzenia lub zabrudzenia,
b) muszą posiadać nadrukowaną informację, co najmniej o nazwie środka spożywczego, informację dotyczącą producenta, dacie przydatności do spożycia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166925,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166925,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 166925,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Artykułów Spożywczych MIŚ Barbara Florjańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6490000044

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 15

7.3.4) Miejscowość: Zawiercie

7.3.5) Kod pocztowy: 42-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 166925,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.