eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gilwa Mała › Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów wielkogabarytowych: frakcja rozdrobniona o kod 19 12Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów wielkogabarytowych: frakcja rozdrobniona o kod 19 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170723318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gilwa Mała

1.5.2.) Miejscowość: Gilwa Mała

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuo.kwidzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/zuokwidzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów wielkogabarytowych: frakcja rozdrobniona o kod 19 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1a2dee5-7d58-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480477

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PG/7/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 560000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 280000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów wielkogabarytowych: frakcja rozdrobniona o kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przekazywania w dniu poprzedzającym dany transport informacji o nr rejestracyjnym wysyłanego pojazdu.
2) Przekazywania Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu danego miesiąca wszelkich danych dotyczących procesu odzysku i/lub unieszkodliwiania w instalacji przetwarzania, do której przekazane zostały odpady w celu realizacji procesu a także informacji dotyczących zastosowanej technologii w ramach tego procesu jak również wszelkich informacji dotyczących przekazania odpadów przez Wykonawcę kolejnemu Podmiotowi, u którego wykonano proces. Forma informacji zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Warunki Odbioru
1) Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8; 82 – 500 Kwidzyn.
2) Odpady przygotowane do odbioru będą w formie rozdrobnionej (luz) przez rozdrabniacz Doppstadt DW3060 BioPower.
3) Średniomiesięczna ilość wolumenu przygotowana do odbioru wynosiła będzie około 70 Mg.
4) Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Rzeczywista ilość przedmiotu umowy wynikała będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia na bieżąco, w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 6:00 do 15:00. Wszelkie zmiany odbioru muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.
6) Zamawiający nie określa harmonogramu dotyczącego transportu odpadów, natomiast wymaga podstawienia przez Wykonawcę odpowiedniej ilości pojazdów, umożliwiającej odbiór przewidywanej średniomiesięcznej ilości odpadów oraz wymaga odpowiedniego czasu reakcji na każde zgłoszenie Zamawiającego, maksymalnie 2 dni robocze licząc od dnia, w którym nastąpiło przedmiotowe zgłoszenie.
7) Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
8) Załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę samochody/platformy jest obowiązkiem Zamawiającego.
9) Odbierany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie ważony na wadze przy wjeździe/wyjeździe na teren Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Dla określenia wagi odbieranego przedmiotu zamówienia, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed wjazdem na teren wskazany powyżej.
10) Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach, od dnia 01.01.2020 roku dokumenty ewidencji odpadów sporządzane są za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwaną dalej BDO). Każdorazowy odbiór odpadów (dla każdego samochodu) będzie poprzedzony wygenerowaniem z BDO, przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do transportu odpadów, potwierdzenia wystawienia Karty Przekazania Odpadów (zwanej dalej także KPO) w systemie. W przypadku braku takiej możliwości, Zamawiający, na prośbę Wykonawcy, wygeneruje potwierdzenie z systemu BDO dla transportującego w formie papierowej. W przypadku innego niż wprowadzony przez Zamawiającego w KPO numeru rejestracyjnego pojazdu lub godziny odbioru odpadów, osoba upoważniona przez Wykonawcę do transportu odpadów może dane te w KPO zmienić przed jej zatwierdzeniem. Wykonawca przejmujący odpad każdorazowo po przejęciu odpadów w miejscu zagospodarowania odpadów, jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić w BDO fakt przejęcia odpadów oraz informację o dacie i godzinie faktycznego przejęcia odpadów. W przypadku błędnej masy odpadów lub kodu odpadu Wykonawca zobowiązany jest odrzucić KPO z wyjaśnieniem powodu odrzucenia. Transportujący odpady od Zamawiającego potwierdzi transport odpadów w BDO niezwłocznie po zakończeniu transportu. czyli przekazania go kolejnemu posiadaczowi. W ciągu 24 h od odbioru odpadów transportujący i przejmujący odpad powinni potwierdzić zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej.
11) Waga brutto pojedynczego pojazdu wyjeżdżającego z odpadami nie może przekraczać 60 Mg a odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie może przekraczać 18 m.
12) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające.
13) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z zakładu, w trakcie rozładunku odpadów, chyba że powstały one wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania, zaniechania swojego personelu oraz przewoźników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 267170,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293932,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 267170,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZUO International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5981580228

7.3.3) Ulica: Słubicka 50

7.3.4) Miejscowość: Słubice

7.3.5) Kod pocztowy: 69-100

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 267170,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.