eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w BrzeguOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W BRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 410 74 00

1.5.8.) Numer faksu: 77 416 22 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_brzeg@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Brzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ef1b76d-8d0e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522908/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa artykułów żywnościowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamówienia.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamówienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ul. B. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg, inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Brzegu jest Pan chor. sztab. Sebastian Adamski ul. B. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg e-mail: sebastian.adamski@sw.gov.pl tel. 77 410 74 07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostaw artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Brzegu” nr sprawy D/Kw.2232.16.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - produkty rybne
1. Kotlet rybny, ilość: 400 kg
2. Farsz rybny, ilość: 500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15229000-9 - Mrożone produkty rybne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - produkty głęboko mrożone
1. Mieszanka warzywna mrożona, ilość: 500 kg
2. Pierogi mrożone z kapustą i grzybami, ilość: 100 kg
3. Pierogi mrożone z truskawkami, ilość: 100 kg
4. Pierogi mrożone z serem, ilość: 200 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - cukier i woda
1. Cukier biały kryształ, ilość: 1000 kg
2. Woda mineralna niegazowana 1,5 L, ilość: 300 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15831000-2 - Cukier

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - artykuły sypkie
1. Kasza jęczmienna, ilość: 500 kg
2. Kasza manna, ilość: 150 kg
3. Ryż biały, ilość: 1500 kg
4. Mąka ziemniaczana, ilość: 100 kg
5. Mąka pszenna, ilość: 600 kg
6. Makaron czterojajeczny (świderek), ilość: 700 kg
7. Makaron czterojajeczny typ łazanki, ilość: 700 kg
8. Groch łuszczony, ilość: 700 kg
9. Fasola średniej wielkości "jasiek", ilość: 400 kg
10. Soja krajanka, ilość: 400 kg
11. Soja kotlet, ilość: 400 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15613100-9 - Produkty przemiału owsa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15312000-8 - Produkty ziemniaczane

15612100-2 - Mąka pszenna

15851100-9 - Makaron niegotowany

03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

03221210-1 - Fasola

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 - przyprawy
1. Liść laurowy, ilość: 10 kg
2. Sól spożywcza, ilość: 300 kg
3. Herbata granulowana, ilość: 175 kg
4. Pieprz czarny, ilość: 60 kg
5. Przyprawa w płynie, ilość: 600 L
6. Przyprawa jarzynowa, ilość: 350 kg
7. Bulion warzywny, ilość: 100 kg
8. Majeranek, ilość: 10 kg
9. Koper suszony, ilość: 10 kg
10. Susz warzywny, ilość: 150 kg
11. Czosnek suszony, ilość: 15 kg
12. Papryka słodka mielona, ilość: 15 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15872400-5 - Sól

15872100-2 - Pieprz

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15891500-5 - Buliony

03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone

15872200-3 - Przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 - pozostałe artykuły
1. Koncentrat pomidorowy, ilość: 700 kg
2. Groszek zielony konserwowy, ilość: 100 kg
3. Kawa zbożowa, ilość: 250 kg
4. Dżem truskawkowy, ilość: 800 kg
5. Marmolada, ilość: 700 kg
6. Żurek w proszku, ilość: 150 kg
7. Sos pieczeniowy ciemny, ilość: 100 kg
8. Ocet 10%, ilość: 100 L
9. Leczo warzywne, ilość: 300 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331134-5 - Pomidory przetworzone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331462-3 - Groch puszkowany

15861000-1 - Kawa

15332296-5 - Dżem truskawkowy

15332230-5 - Marmolady

15891400-4 - Zupy

15871260-4 - Sosy

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - konserwy
1. Sałatka rybna, ilość: 700 kg
2. Paprykarz typu szczeciński, ilość: 700 kg
3. Pasztet mazowiecki, ilość: 600 kg
4. Przysmak śniadaniowy, ilość: 600 kg
5. Pasztet drobiowy, ilość: 600 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131300-8 - Konserwy wątrobiane

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następującą wagę kryterium i sposobie oceny ofert: Zasady oceny Kryterium „Wartość brutto za całość Zamówienia” (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto za całość zamówienia (odpowiednio dla danej części zamówienia), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku kryterium „wartość brutto za całość zamówienia” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę wyliczonych punktów. Wykonawca, który przedstawi najniższą wartość brutto otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 do SWZ,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie, o których mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia,
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik – jeżeli dotyczy
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załączają do oferty pełnomocnictwo,
2) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
5) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),
7) zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie,
8) wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
a) zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu produktu, modyfikacja/zmiana parametrów produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach, co dany produkt określony w § 1 ust. 3 umowy. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego produktu pod warunkiem zmiany umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;
b) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga aneksu do umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności.
5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.
6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania wykonawcę z przywołaniem właściwych postanowień umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy,
przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę umowy przez zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.