eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Ochrona osób i mienia w Kuratorium Oświaty w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w Kuratorium Oświaty w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-734

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w Kuratorium Oświaty w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66202611-8543-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112737/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ochrona mienia 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kuratorium_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kuratorium_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie II SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Łodzi, ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 33, 90-734
Łódź
2) Z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej:
iod[at]kuratorium.lodz.pl lub tel. 42 636-26-76 lub pisemnie pod adres siedziby Administratora.
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania) postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na
terenie województwa łódzkiego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z
późniejszymi zmianami), dalej zwana „P.z.p.”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania
danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi
i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z P.z.p..
7) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.
8) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
b) prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.254.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 360975,6 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 255321,14 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynku położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 oraz w razie uruchomienia się alarmu w budynku położonym w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 120A dojazd grupy interwencyjnej.
2. W szczególności usługa będzie polegała na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usługi stałej, na zasadach i w zakresie opisanym poniżej.
3. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne.
4. Budynek przy al. Tadeusza Kościuszki 120a będzie chroniony w razie uruchomienia się alarmu w archiwum zakładowym – dojazd grupy interwencyjnej sprawdzenie obiektu wyłączenia alarmu i ponowne jego uzbrojenie.
5. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony:
1) W godz. 6.00-18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
2) W godz. 18.00-6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
6. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy aul. Więckowskiego 33 należeć będzie:
1) W zakresie ochrony fizycznej osób i mienia:
a) pilnowanie obiektów od wewnątrz przez całą dobę, przy czym pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: wewnętrznego obchodu budynku dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb,
c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku,
d) wzywanie do opuszczenia budynku osób dopuszczających się zakłócenia porządku w budynku Kuratorium i pracy pracowników Kuratorium, w tym akwizytorów,
e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu.
f) Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu.
2) W zakresie usług portierskich:
a) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Kuratorium. Pracownik Zamawiającego każdorazowo odnotowuje fakt pobrania i zdania klucza w zeszycie znajdującym się na portierni,
b) otwieranie drzwi wejściowych budynku Kuratorium na 1,5godziny przed rozpoczęciem pracy Urzędu i zamykanie 30 min po zakończeniu pracy Urzędu,
c) sprawdzenie, po opuszczeniu budynku przez pracowników Zamawiającego czy wszystkie okna i drzwi, w tym w pomieszczeniach biurowych, zostały zamknięte oraz sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach biurowych włączonych urządzeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nie zamknięcia drzwi lub okien, albo nie wyłączenia urządzeń elektrycznych przez pracownika Zamawiającego, pracownik ochrony zamyka okna drzwi albo wyłącza urządzenia oraz sporządza na tę okoliczność stosowną notatkę, którą przekazuje do pracownika Zamawiającego nadzorującego wykonanie umowy
d) wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom firmy sprzątającej. Fakt ten pracownik ochrony winien odnotować w zeszycie. Do zeszytu wpisuje się godziny wydania i przyjęcia klucza oraz odnotowuje się nazwisko osoby, której wydano klucze,
e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu,
f) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku.
3) W zakresie obsługi centrali telefonicznej:
łączenie w dni robocze w godzinach pracy Kuratorium rozmów petentów z numerami wewnętrznymi funkcjonującymi w Kuratorium.
7. Usługa będzie realizowana w wymiarze średniomiesięcznym 730 godzin. Usługa będzie realizowana na każdej zmianie roboczej przez 1 pracownika ochrony. Zamawiający sugeruje zatrudnienie 8 pracowników.
8. Zamawiający zastrzega, aby kluczową część zamówienia dotyczącą ochrony fizycznej osób i mienia, wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał osobiście. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie przyjazdu grup interwencyjnych.
9. W ramach usługi, gdy zaistnieje sytuacja grożąca zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem chronionego mienia, pracownik ochrony będzie zobowiązany do natychmiastowej interwencji własnej, w ramach której będzie dysponował możliwością wezwania patrolu interwencyjnego.
10. Czas dotarcia patrolu do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 20 minut od chwili wezwania.
11. Wykonawca do pracy w obiektach Zamawiającego skieruje pracowników, których stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, umożliwia wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w swz i bez pomocy innych osób.
12. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w łączność bezprzewodową (radiotelefon lub telefon komórkowy) umożliwiającą wezwanie patrolu interwencyjnego lub w razie konieczności innych specjalistycznych służb.
13. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia.
14. Pracownicy ochrony realizujący usługę w obiektach Zamawiającego, muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP.
15. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego personel. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.
16. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ochrony fizycznej osób lub mienia musi działać w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001, oznaczonej jako PN-EN ISO 9001:2015-10 lub równoważy. Za równoważny zostanie uznany każdy inny system zarządzania jakością nadawany przez niezależne od Wykonawcy podmioty
17. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników ochrony którzy będą realizowali umowę w zakresie pkt 5-6.
18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności.
19. Szczegóły dotyczące zatrudnienia wskazane zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.
20. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 58

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku al. Tadeusza Kościuszki 120a

4.3.6.) Waga: 21

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku ul. Więckowskiego 33

4.3.6.) Waga: 21

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
o zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; termin na jaki udzielono koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualną i opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykonał co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 2000 m2 każdy, w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy z czego co najmniej jedna usługa obejmowała swym zakresem usługę portierską oraz obsługą centrali telefonicznej;
budynek użyteczności publicznej - to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny;
 posiadanie lub dysponowanie przez wykonawcę co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi (co najmniej czterema kwalifikowanymi pracownikami ochrony) z czasem dojazdu do miejsca interwencji nie dłuższym niż 20 minut; grupa interwencyjna będzie stanowiła jedynie wsparcie pracowników ochrony fizycznej, a ich interwencje nie będą stanowiły podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.
Jako jedną grupę interwencyjną należy rozumieć zespół dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony przeznaczonych do realizacji zadań doraźnej ochrony fizycznej obiektu, posiadających uprawnienia do posługiwania się bronią palną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1, Oświadczenia o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3.
2. Na wezwanie Zamawiające wykonawca składa w terminie 5 dni 1) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3.
2. Na wezwanie Zamawiające wykonawca składa w terminie 5 dni:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji wraz ze wszystkim aneksami i zmianami na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; termin na jaki udzielono koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia tj. do dnia 02.01.2025 r.
2) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia składek;
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ochrony ludzi i mienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ wraz z dokumentami (referencjami lub innymi dokumentami) potwierdzającymi, że wskazane usługi były lub są wykonywane należycie.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie grup interwencyjnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz musi zawierać odpowiednią liczbę osób, wymaganą przez zamawiającego oraz potwierdzać, że osoby te posiadają uprawnienia i kwalifikacje – zgodnie z rozdziałem viii pkt. 1 ppkt 2) lit. d) tiret 2

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci aktualnego na dzień składania ofert certyfikatu ISO potwierdzający, że wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001, oznaczonej jako PN-EN ISO 9001:2015-10 lub równoważnej – w zakresie świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełniania przedmiotowego środka dowodowego opisanego powyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).
2. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z instrukcją zawarta w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z informacjami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kuratorium_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.