eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 WarszawaOgłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015206773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 7a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 228253860

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radoslaw.sokol@osir-polna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir-polna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51724141-8e3f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://osir-polna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://osir-polna.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty w niniejszym
postępowaniu przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. 3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt. 2, może dokonać również notariusz. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy :a) zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Zamawiającego; https://osir-polna.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl; b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;- podaje adres e-mail, - ustanawia hasło, - powtarza hasło, -
wpisuje kod z obrazka, - akceptuje regulamin, - klika polecenie „zarejestruj się” c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia oferty w postaci elektronicznej; d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
6. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa
dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES; 2)
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z
tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 7. Zamawiający, zgodnie
z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program
Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00 -625
Warszawa (dalej: Administrator);
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail ochrona.danych@osir-polna.pl lub pisemnie
na adres: ul. Polna 7a, 00 -625 Warszawa;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup 2 sztuk unitów stomatologicznych z kompresorem i pompą ssącą do każdego unitu
odrębnie, prowadzonym w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), dalej „ustawa
Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp);
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/MO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie, w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu zastrzeżenia do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we
wskazanym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 716 z
późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kopia
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią cieplną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie
obowiązującej koncesji w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na
przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z
dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze na
którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym
okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://osir-polna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.