eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipka › ,,Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Lipka w latach 2024-2025"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Lipka w latach 2024-2025”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791371

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Lipka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-420

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipka.pnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Lipka w latach 2024-2025”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75451421-8e3b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.gminalipka.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.gminalipka.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp
Zamawiający określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych MS Windows 10, Mac sx 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, zalecana najnowsza dostępna wersja obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
-Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu użytkowanego przez
Wykonawcę.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
4. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na
temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig;
6. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany
ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipka reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Kościuszki 28, 77-420
Lipka; e-mail:gmina@lipka.pnet.pl
* Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Lipka jest Beata
Lewandowska-Weiser adres e-mail: biuro@iodopiIa.pl;
* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji,
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie
podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego,
co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.DU.2023.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na podstawie zakupionych biletów miesięcznych dla każdego z przewożonych uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipka oraz z tych placówek do miejsca ich zamieszkania w latach 2024-2025. Zamówienie obejmuje przewozy uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Lipka tj.:
1) Szkoła Podstawowa w Lipce ( ul. Szkolna 6 oraz ul Gajowa 4)
2) Przedszkole Gminne w Lipce, ( ul. Gajowa 1)
3) Szkoła Podstawowa w Łąkiem wraz z oddziałem przedszkolnym ( Łąkie 89).
- każdorazowo z miejsca zamieszkania (z przystanków wskazanych przez Zamawiającego- wykaz przystanków uchwalony przez Radę Gminy Lipka) do siedziby wyżej wymienionych szkół, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania ( do przystanków wskazanych przez Zamawiającego).
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony także we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Przewidywana liczba przewożonych dzieci i zakupionych biletów miesięcznych wynosi 292 sztuki i ustalona została na podstawie ilości zakupionych biletów miesięcznych w miesiącu listopadzie 2023r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena brutto 1 biletu miesięcznego – waga kryterium 60%,
Kryterium 2: Czas podstawienia autobusu zastępczego – waga kryterium 20%,
Kryterium 3: Termin płatności faktury – waga kryterium 20%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach powyższych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium „Cena brutto 1 biletu miesięcznego” (C) – oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
𝐶=(𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶bad)∗60 𝑝𝑘𝑡
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena brutto 1 biletu miesięcznego,
Cmin – najniższa ofertowa cena brutto za 1 bilet miesięczny (zł) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto za 1 bilet miesięczny (zł) badanej oferty.
2) Kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego” (AZ) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
➢ do 60 minut – Wykonawca otrzyma 20 pkt,
➢ od 61 minut do 90 minut – Wykonawca otrzyma 10 pkt,
➢ powyżej 91 minut – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

UWAGA: W przypadku braku podania w ofercie czasu podstawienia pojazdu zastępczego Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.
3) Kryterium „Termin płatności faktury” (TP) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Ocena punktowa dokonana zgodnie z formułą:
➢ termin płatności za wykonaną usługę co najmniej 14 dni – Wykonawca otrzyma 20 pkt;
➢ termin płatności za wykonaną usługę od 7 do 13 dni – Wykonawca otrzyma 10 pkt;
➢ termin płatności za wykonaną usługę krócej niż 7 dni – Wykonawca otrzyma 0 pkt.
UWAGA: W przypadku braku podania w ofercie terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.
4. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P= C+AZ+TP
gdzie:
P – całkowita suma punktów badanej oferty,
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium „cena brutto 1 biletu miesięcznego”,
AZ – ilość punktów oferty badanej w kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego”,
TP – ilość punktów oferty badanej w kryterium „termin płatności faktury”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważną licencję (zezwolenie) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047). Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
dysponuje w pełni sprawnymi pojazdami- autobusami, zapewniającymi przewóz min. 292 uczniów wraz z opiekunami. Wszyscy uczniowie i opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Pojazd musi spełniać następujące wymagania:
a) dopuszczony do ruchu drogowego;
b) spełniać normę emisji spalin minimum EURO 5;
c) posiadać pasy bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu;
d) posiadać ważne badania diagnostyczne ( badania odnawiane przez cały okres zawartej z Zamawiającym Umowy);
e) posiadać odpowiednie oznakowanie pojazdu ( znak ,,UWAGA DZIECI’’ wyraźnie widoczny podczas wsiadania i wysiadania uczniów);
f) posiadać aktualne ubezpieczenie OC);
g) spełniać warunki BHP i warunki higieniczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej- stanowi załącznik nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami– wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

2) licencję (zezwolenie) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2.2. wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym),
2.3. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/ wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP https://pzp.gminalipka.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 07:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.