eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015206773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 7a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@osir-polna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir-polna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w 2024 roku energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a, 00-625 Warszawa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4d6c071-8c4a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035490/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa w 2024 roku energii cieplnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://osir-polna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.osir-polna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty w niniejszym
postępowaniu przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. 3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt. 2, może dokonać również notariusz. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy :a) zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Zamawiającego; https://osir-polna.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl; b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;- podaje adres e-mail, - ustanawia hasło, - powtarza hasło, -
wpisuje kod z obrazka, - akceptuje regulamin, - klika polecenie „zarejestruj się” c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia oferty w postaci elektronicznej; d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
6. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa
dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES; 2)
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z
tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 7. Zamawiający, zgodnie
z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program
Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a, 00 -625
Warszawa (dalej: Administrator);
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail ochrona.danych@osir-polna.pl lub pisemnie
na adres: ul. Polna 7a, 00 -625 Warszawa;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup 2 sztuk unitów stomatologicznych z kompresorem i pompą ssącą do każdego unitu
odrębnie, prowadzonym w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), dalej „ustawa
Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp);
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023MO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 500000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie, w okresie od
01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Skrócenie czasu zastrzeżenia do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 4) Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we
wskazanym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 716 z
późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kopia
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią cieplną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie
obowiązującej koncesji w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na
przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z
dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze na
którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym
okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując spełnienie
warunków, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia, mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
2. Warunek określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia będzie spełniony
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://osir-polna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.