eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › "REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014925425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (22) 182 31 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przychodniablonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przychodniablonie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11139381-7a28-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11139381-7a28-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00264090/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00475251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GSPZOZ.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1400000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W
BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”
Niniejsze zadanie polega w szczególności na:
- pracach związanych z remontem przedmiotowych przestrzeni, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi jak i wzrokowymi
- montażu instalacji klimatyzacji
- przebudowie instalacji elektrycznej
- montażu instalacji monitoringu wizyjnego
- wyposażeniu w meble
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się rozbudowy ani przebudowy obiektu kubaturowego.Zakres robót
budowlanych stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje m. in. następujące grupy robót:
- demontaż drzwi
- demontaż parapetów
- demontaż grzejników
- montaż suchych zabudów: ścianek, sufitów i obudów
- osadzenie nowych drzwi
- wykonanie nowych posadzek z mikrocementu oraz z płytek gresowych
- roboty wykończeniowe: licowanie ścian, malowanie pomieszczeń,
- montaż okładzin ściennych
- demontaż balustrad i poręczy renowacja i montaż
- demontaż starych i montaż nowych urządzeń instalacji sanitarnych
- demontaż starych i montaż nowych instalacji elektrycznych
- dostawa wyposażenia – meble
Podstawowe parametry budynku SGPZOZ w Błoniu na terenie którego będą przeprowadzane prace budowlane :
• powierzchnię parteru = 27,77m2
• powierzchnię I piętra = 321,94m2
• powierzchnię II piętra = 12,18m2
• kubaturę wewnętrzną parteru – 98,68m3
• kubaturę I piętra – 963,86m3
• kubaturę II piętra – 63,63m3
• wysokość pomieszczeń parteru h=2600-3000mm
• wysokość pomieszczeń I piętra h=3000mm
• wysokość pomieszczeń II piętra h=3580mm
Prace podzielono na 3 podstawowe etapy oraz 2 zadania do zrealizowania odnośnie remontu obiektu*:
1. klatki schodowej,
2. korytarzy poziomu +1,
3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
oraz w tym dodatkowe zadania polegające na :
- montażu klimatyzacji
- wykonania systemu sterowania oświetleniem (DALI)
* Zamawiający zastrzega sobie , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ )
możliwość rezygnacji z niektórych zadań do wysokości i w ramach posiadanych środków finansowych na niniejsze zadanie.
Jednocześnie określa się minimalny poziom realizacji zadania, który stanowi wykonanie minimum
2 etapów oraz jednego zadania tj.:
- remontu korytarzy poziomu +1
- remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
oraz
- montażu klimatyzacji
( po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający przypisze właściwe etapy/zadania w umowie)
Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składa się
dokumentacja o której mowa w SWZ .
Na dokumentację składają się w szczególności:
- Projekt aranżacji wnętrz części pomieszczeń parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu
obejmujący wszystkie etapy i zadania
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ),
- Przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

39130000-2 - Meble biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podał informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 722 000,- zł brutto.
W związku z powyższym cena najkorzystniejszej oferty 2 603 295,00 zł przewyższa kwotę 1 722 000 zł, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Złożona przez Wykonawcę oferta na realizację minimalnego poziomu zadania określonego w SWZ tj. – wykonanie 2 etapów oraz jednego zadania w wysokości 1 969 845,00 zł brutto także przekracza powyższą kwotę 1 722 000 zł brutto przeznaczoną na całość przedmiotu zamówienia .

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2603295 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2603295 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.