eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - II etapOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c31d2833-8cf8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053104/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - II Etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
4. Pliki przesyłane za pomocą platformy należy opatrzyć:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
2) podpisem zaufanym lub,
3) elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, w szczególności związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - II etap prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust 2 Rozporządzenia.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin) z tym, iż wycofanie tej zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie zlokalizowanego przy ul. Sportowej 41 na działce o nr. ewidencyjnym 409/4 obejmujące m.in:
a) budowę nowego zadaszenia istniejącej trybuny boiska piłkarskiego,
b) budowę budynku garażowo - gospodarczego i wiaty gospodarczej z placem manewrowym,
c) przebudowę, rozbudowę i budowę ciągów pieszo-jezdnych i pieszych,
d) przebudowę drogi wewnętrznej
e) budowę zespołu wiat rekreacyjnych z utwardzeniem terenu w rejonie istn. oczka wodnego
f) Budowę linii kablowych nn. 0,4 kV oświetlenia terenu ze słupami oświetleniowymi i źródłami światla oraz zasilania istniejących i projektowanych obiektów
Uwaga. Zakresy robót wskazane w punktach a÷e objęte są dokumentacją projektową autorstwa firmy FORT Polska Sp. z o.o., natomiast zewnętrzne sieci kablowe oraz linie zasilające objęte są dokumentacją projektową autorstwa Rałała Szarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i Nadzory Branża elektryczna EX-EN Rafał Szarek.
2) Opis podstawowych parametrów obiektów objętych zamówieniem i projektowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych:
a) zadaszenia trybuny boiska piłkarskiego – istniejące trybuna o konstrukcji ziemnej na około 1000 miejsc siedzących. Projektowane zadaszenie o wymiarach około 46,0 x 10,6 m obejmie część trybuny z miejscami siedzącymi. Posadowienie konstrukcji zadaszenia pośrednie za pomocą palowania. Konstrukcja zadaszenia stalowa w postaci zaokrąglonych wspornikowych ram stalowych. Pokrycie zadaszenia w postaci membrany z tkaniny poliestrowej. Projektowane instalacje zadaszenia trybuny: nagłośnienie, monitoring, oświetlenie,
b) budynek garażowo – gospodarczego z wiatą gospodarczą – łączna powierzchnia zabudowy około 450 m2, konstrukcja stalowa szkieletowa, dach jednospadowy kryty płytami warstwowymi NRO i blacha trapezową, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z blachy trapezowej i płyt warstwowych, fundamentowanie na stopach żelbetowych z podwalinami żelbetowymi, posadzki z kostek brukowych betonowych, wiata gospodarcza ze ścianką tylna z blachy trapezowej, pozostałe z siatki plecionej ocynkowanej. Projektowane instalacje budynku – elektryczna oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu. wody użytkowej – zewnętrzne zawory czerpane z przyłączeniem do istn. instalacji wodociągowej na terenie MOSiR. Przed budynkiem projektowany ogrodzony plac utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem,
c) przebudowa, rozbudowa i budowa ciągów pieszo – jezdnych i pieszych, w tym:
- przebudowa i rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego na odcinku od budynku szatniowo – sanitarnego do projektowanego budynku garażowo – gospodarczego i południowej części trybun o długości około 250 m, obejmująca rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej na długości około 110 m i wykonanie nowej nawierzchnia szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z krawężników drogowych i oporników,
- przebudowa ciągu pieszo – jezdnego o długości około 80,0 m i szerokości 3,50 m od budynku szatniowo – sanitarnego do północnej części trybuny, obejmująca rozbiórkę istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 10 cm i wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego szer. 3,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z obrzeży betonowych,
- przebudowa ciągu pieszego o długości około 150 mb i szer. około 3,0 m prowadzącego na „koronę” trybuny, obejmującą rozbiórkę istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo – cementowej wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego o szer. 3,0 m i wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego szer. 3,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem w obramowaniu z obrzeży betonowych.
d) przebudowa drogi wewnętrznej długości ok. 107 m od bramy wjazdowej z ul. Sportowej do okrężnej bieżni lekkoatletycznej, obejmująca rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. około 5 cm wraz z istniejącą podbudową z kruszywa łamanego gr. około 10-15 cm i obramowaniami z krawężników drogowych na ławach betonowych z oporem i wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6m i długości ok. 107 m z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z mieszanki kruszywowej Projektowane odwodnienie za pomocą wpustów i przewodów kanalizacji deszczowej włączonych do realizowanej w ramach odrębnego zadania kanalizacji deszczowej,
e) budowa zespołu wiat rekreacyjnych z utwardzeniem terenu w rejonie istniejącego oczka wodnego obejmuje budowę:
- 3 szt. wiat rekreacyjnych (W-1) o wymiarach 5,95x6,85 m i wysokości 2,50÷2,80 m, wykonanych w konstrukcji stalowej na ławach żelbetowych z pokryciem dachu płytami warstwowymi NRO, posadzką z wieloformatowych płytek betonowych i częściowymi przesłonami ściennymi z lameli drewnianych i siatki stalowej. Każda z wiat wyposażona w zestaw siedzisk i stołów ogrodowych dla 32 osób. Oświetlenie wiat za pomocą sufitowych lamp ledowych,
- 1 szt. wiaty rekreacyjnej (W-2) o wymiarach 5,10x6,80 m i wysokości 2,50÷2,80 m wykonanych w konstrukcji stalowej na ławach żelbetowych z pokryciem dachu płytami warstwowymi NRO, posadzką z wieloformatowych płytek betonowych i częściowymi przesłonami ściennymi z lameli drewnianych i siatki stalowej. Wiata wyposażona jest w dwustanowiskowy grill ogrodowy. Oświetlenie wiaty za pomocą sufitowych lamp ledowych,
- utwardzenia terenu pomiędzy wiatami z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z obrzeży betonowych (układ warstw konstr. jak dla ciągów pieszych),
- stanowiska systemowego paleniska ogrodowego na drewno z utwardzeniem otaczającego terenu z kruszywa (otoczaki/grysy) i siedziskami.
f) budowa linii kablowych nn. 0,4 kV oświetlenia terenu ora zasilania istniejących i projektowanych obiektów na terenie MOSiR obejmująca m.in.:
- montaż rozdzielni RO wewnątrz budynku hotelowego (w budowie),
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV zasilania budynku monitoringu i zarządzania (spikerki) o łącznej długości ok. 530 m z ustawieniem trzech kablowych rozdzielnic szafowych,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 440 m oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych z montażem 13 szt. słupów oświetleniowych hmin = 7,0 m z 13 oprawami oświetleniowymi,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 210 m oświetlenia boiska wielofunkcyjnego z montażem 4 szt. słupów oświetleniowych hmin = 7,0 m z 4 oprawami oświetleniowymi,
-budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 86 m zasilania kasy biletowej z kablową rozdzielnicą szafową,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV Zespołu Wiat Nr 1 i fontanny o łącznej długości ok. 200 m z kablową rozdzielnicą szafową,
- budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 460 m oświetlenia wokół oczka wodnego z montażem 18 szt. słupów oświetleniowych hmin = 4 m z 18 oprawami oświetleniowymi.
- instalacje ochrony od przepięć atmosferycznych,
- instalację dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
3) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje:
a) przebudowy boiska wielofunkcyjnego oznaczonego na rys. nr 0.1, 0.2 PZT projektu budowlanego, rys 1.0 PZT projektu wykonawczego AR, rys. nr 0.1. PT projektu branży drogowej,
b) budowy zespołu 5 szt. wiat rekreacyjnych W-3 oznaczonych na rys. j.w. wraz z ich wyposażeniem (zestawy ogrodowe ozn. 01, blaty ozn. 01, HOKER-y ozn. 01 na rys. 0030 PW br. architektonicznej) zlokalizowanych w rejonie boiska wielofunkcyjnego,
c) linii kablowej nn oświetlenia boiska treningowego wraz z 9 masztami oświetleniowymi h=14,0 m, o których mowa w poz. 3.2 i 3.3 opisu technicznego projektu budowlanego branży elektrycznej oraz oznaczonych na rysunkach PZT- E1 i PZT- E2 projektu PAB-PT br. Elektrycznej.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości transportu i prowadzenia prac budowlanych przy wykorzystaniu terenów boiska, terenu bieżni oraz terenu o nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia lekkoatletyczne.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.
6) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262300-4 - Betonowanie

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 480 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Termin realizacji”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej:
- jedną robotę polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni minimum 1 500 m2 w ramach jednej roboty i
- jedną robotę polegającą na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego
o długości linii kablowej minimum 800 mb w ramach jednej roboty.
Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. doświadczenia zawodowego wykonanego łącznie w ramach jednej roboty budowlanej (umowy), po wypełnieniu wskazanych wymogów co do nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz długości linii kablowej oświetlenia zewnętrznego.
b) dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej osobami na stanowisku:
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej i
- kierownika robót posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej i
- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i
- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę przy spełnianiu wymagań dla poszczególnych funkcji.
2. Zamawiający, w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, o których mowa powyżej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez składających wspólną ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa1)informację z KRK w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,sporządzoną nie wcześniej niż 6 m. przed jej złożeniem.
2)ośw. wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 3)zaś. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 m. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności4)zaś. albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez. społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 m. przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubez. społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 5)odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art.109 ust.1 pkt4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami RP,zamiast: 1)inf. z KRK,o której mowa w ust.1 pkt1) powyżej-składa inf. z odpowiedniego rejestru,takiego jak rejestr sądowy,albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam., lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie,o którym mowa w ust.1
pkt1)powyżej 2)zaś.,o którym mowa w ust.1 pkt3)powyżej, zaś. albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,o których mowa w ust.1 pkt4)powyżej,lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG,o których mowa w ust.1 pkt5) powyżej-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam.,potwierdzające odpowiednio,że:a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,nie zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Pozostałe wymogi określa SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda żeby Wykonawca złożył:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według wzoru – Załącznik Nr 9 do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru – Załącznik Nr 10
do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, składa wraz z ofertą obowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów .
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 462 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, numer konta 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem „Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap”
5. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego!
6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 stycznia 2024 roku, do godziny 11:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Czę ści VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w zakresie wskazanym w Części VII ust. 1 i ust. 2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Częścią VI ust. 2 i ust. 3 SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części VIII SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części VIII ust. 4 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Części VI ust. 2 SWZ.
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części VIII ust. 5 SWZ składa każdy z nich.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – Załącznik Nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SWZ dotyczących Podwykonawców lub podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych kosztów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
a) zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
e) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
4) zmiany (zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:
a) zrezygnowanie z części robót wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i mających wpływ na zakres robót,
b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujących zmniejszenie wartości umowy,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia i terminu zakończenia inwestycji w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na umowę,
6) konieczność zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy i robót, z następujących powodów:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie,
b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).
Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi SWZ.
7) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach szczegółowo opisanych w SWZ.
8) wskazanym w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowy zakres zmian określony został w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SWZ.
2. Z wyłączeniem postanowień ust. 1 pkt 8 wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp, stanowiącego, że zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-12 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - II etap” jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego robót w maksymalnym, akceptowalnym terminie 480 dni od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin wykonania przedmiotu umowy zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 370 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. Maksymalny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4. Do oferty należy załączyć:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
4) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa upoważniona osoba,
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz),
6) oświadczenie Wykonawcy (RODO) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ
7) (o ile dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ,
8) (o ile dotyczy) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do
SWZ.
9) (o ile dotyczy) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.