eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mieczysławów › "Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie w sezonie grzewczym 2023/2024"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie w sezonie grzewczym 2023/2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Mieczysławów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-314

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_mieczyslawow@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mieczyslawow.edu.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe771ef7-7363-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie w sezonie grzewczym 2023/2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe771ef7-7363-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00106415/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Sukcesywna dostawa gazu grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie w sezonie grzewczym 2023/2024”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462332

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego gazu propan – PN – C- 96008:1998 – w ilości do 95 000 litrów w sezonie grzewczym 2023/2024.
3.2. Ilość podana powyżej jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego - minimalna gwarantowana wielkość zamówienia wynosi: gaz propan – 50 000 litrów.
3.3. Miejsce dostawy gazu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja, Mieczysławów 2, 99-314 Krzyżanów. Planowane zużycie gazu w ciągu okresu grzewczego – 95 000 litrów.
3.4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze, w godzinach ustalonych z Zamawiającym (preferowane godziny dostawy: 7:00 – 15:00), po wcześniejszym powiadomieniu o planowanej dostawie, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.5. Dostawa gazu musi być zapewniona do trzech zbiorników o pojemności 6400 litrów i jednego zbiornika o pojemności 2700 litrów ,w zależności od złożonego zamówienia - realizacja sukcesywnych dostaw nastąpi przez dostawę gazu propan na podstawie poszczególnych zleceń/zamówień przekazywanych przez Zamawiającego, w ilościach nie mniejszych niż odpowiednio: 1.800 litrów – 1 zbiornik i/lub 3 zbiorniki każdy po 4.000 litrów.
3.6. Moc kotłowni wynosi: 430 kW i 28 kW.
3.7. Gaz musi spełniać wymagania jakościowe określone w PN-C-96008: 1998 tj. m.in.: zawartość węglowodorów % (m/m) – C3 nie mniej niż 90,
3.8. Ilość i pojemność zbiorników na gaz:
1) przy budynku pracowni mechanizacji rolnictwa – 1 zbiornik o pojemności 2700 litrów,
2) przy budynku internatu – 3 zbiorniki o pojemności 6400 litrów każdy.
3.9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 za pomocą autocystern wyposażonych w pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu, w legalizowany przepływomierz gazu, pompę ssąco-tłoczącą, wąż elastyczny do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie gazu do zbiornika.
3.10. Dostarczany gaz musi posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 540).
3.11. Na potwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia wraz z dostawą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie/Certyfikat na potwierdzenie spełniania parametrów gazu, o ile Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia/Certyfikatu/świadectwa jakości.
3.12. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
3.13. Zamawiający informuje, że jest zwolniony z akcyzy za dostarczany gaz.
3.14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09122100-1 propan
3.15. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony gaz do celów grzewczych gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy, do dnia 31.05.2024 r. – sezon grzewczy 2023/2024.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09122100-1 - Propan

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239542,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260575,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 240711,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eko-Gaz Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 6, 95-060 Brzeziny, NIP: 8330006872, | 750419860 , Eko-Gaz Sp. z o.o., Waryńskiego 8, 95-060 Brzeziny, NIP: 8330006872, REGON: 750419860, woj. łódzkie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8330006872

7.3.3) Ulica: ul. Waryńskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Brzeziny

7.3.5) Kod pocztowy: 95-060

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240711,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.