eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Zakup, w ramach umowy kompleksowej, paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby dwóch oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, w ramach umowy kompleksowej, paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby dwóch oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524049578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-822

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mng.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, w ramach umowy kompleksowej, paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby dwóch oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f156522-8e18-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028621/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów Muzeum Narodowego w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://muzeumnarodowegdansk.
ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego,
opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy
wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do wykonawcy zarejestrowania
się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl, zgodnie
z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca
wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. wykonawca po
wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu
prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po
założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl:
• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19
ust. 1 PZP w związku z art. art. 13
ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Gdańsku
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: : iod@mng.gda.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest
wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DIM/D/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby dwóch oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku w prognozowanej ilości 1 201 884 kWh.
Oddział Sztuki Dawnej ul. Toruńska 1 Gdańsk Nr PPG 8018590365500018998394,
Oddział Sztuki Nowoczesnej ul. Cystersów 18 Gdańsk Nr PPG 8018590365500018998233.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. Wykonawca spełni warunek Zdolności do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykaże, że:
1) Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne;
oraz
2) W przypadku Wykonawcy będącym właścicielem sieci dystrybucyjnej: posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne;
lub
3) W przypadku Wykonawcy nie będącym właścicielem sieci dystrybucyjnej: posiada obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
4) Zgodnie z powyższym, Wykonawca winien wykazać się spełnianiem warunku opisanego w pkt 1) oraz warunku opisanego w pkt 2) lub pkt 3).
3. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie paliwa gazowego, z których każde obejmowało dostawę o ilości nie mniejszej niż 800 MWh (lub proporcjonalnie 800 000 KWh).
W przypadku dostaw ciągłych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zamówienie (lub zamówienia), o którym mowa powyżej zostało zrealizowane w co najmniej wskazanej przez Zamawiającego ilości.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaną spełnione, jeżeli:
1) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją
oraz
2) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją
lub
3) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał obowiązującą, co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – w tym przypadku (tj. w przypadku posiadania ww. umowy generalnej dystrybucji) musi być to ten sam podmiot, który wykazał się posiadaniem koncesji, o której mowa w Ust. 2 pkt 1).
6. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2a do SWZ;
b) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - załącznik nr 3 do SWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
c) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne;
d) w przypadku Wykonawcy będącym właścicielem sieci dystrybucyjnej: aktualnej koncesji
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne;
lub
e) w przypadku Wykonawcy nie będącym właścicielem sieci dystrybucyjnej: obowiązującej
co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia,
umowy generalnej dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych
zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy,
dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem
zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w SWZ.
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów -
dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany Taryfy OSD, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek.
2. W przypadku zmiany cen paliwa gazowego zatwierdzonych w Taryfie Wykonawcy przez Prezesa URE dla podmiotów chronionych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy.
3. W przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność wprowadzenia do rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto zmiany związane z rozpoczęciem naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po przesłaniu przez Zamawiającego zmienionego Oświadczenia o sposobie wykorzystania nabytych wyrobów gazowych, z którego będzie wynikał zakres wprowadzanych zmian w zakresie płatności akcyzowych.
4. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek.
5. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie z zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
a) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę liczby punktów PPG, grupy taryfowej,
b) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmiany te mogą spowodować zmianę liczby punktów PPG, grupy taryfowej,
c) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę liczby punktów PPG, grupy taryfowej,
Z uwagi na wielkość pola 4000 znaków zamieszczono tylko część zmian umowy. Całość zmian zawarta jest w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.