eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Punktu Przedszkolnego w Przebrodzie i Punktu Przedszkolnego w Turówce NowejOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej
im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Punktu Przedszkolnego w Przebrodzie i Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001145143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przebród 15

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875638084

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@przebrod.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przebrod.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej
im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Punktu Przedszkolnego w Przebrodzie i Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f9a548a-8e0e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00108605/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Punktu Przedszkolnego w Przebrodzie i Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f9a548a-8e0e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanej poniżej
przetargi@przebrod.pl
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Sposób przygotowania oraz składania oferty został opisany w pkt. 12 SWZ.
Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f9a548a-8e0e-11ee-b55a-a22b2d7f700e
identyfikator postepowania ocds-148610-5f9a548a-8e0e-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanej poniżej
przetargi@przebrod.pl
W przypadku wyboru sposobu komunikacji z Zamawiającym poprzez platformę e-Zamówienia, komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do
komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw., konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny
łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniana będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ link
do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f9a548a-8e0e-11ee-b55a-a22b2d7f700e.
Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowalnego podpisu
(PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin e- Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich - Dyrektor Szkoły, Przebród 15, 16-402 Suwałki, tel. 875638084, email szkola@przebrod.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 698032972 email, k.zuk.iod@gmail.com ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenia zamówienia publicznego pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Punktu Przedszkolnego w Przebrodzie i Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, rozliczeniem umowy, realizacją i rozliczeniem dofinansowania, monitoringiem i ewaluacją projektu, sprawozdawczością oraz kontrolą organów zewnętrznych, której Państwo są stroną w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) , przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejszej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do
PP w 2024 roku, w dniach w których pracuje PP w następujących szacunkowych ilościach:
20 dzieci x 221 dni = 4 420 szt- Punkt Przedszkolny w Przebrodzie
Adres: Punkt Przedszkolny w Przebrodzie
Przebród 15
16-402 Suwałki
25 dzieci x 221 dni = 5 525 szt- Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej
Adres: Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej
Turówka Nowa 1B
16-402 Suwałki
21 przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do
SP w 2024 roku, w dniach w których pracuje SP w następujących szacunkowych ilościach:
80 dzieci x 178 dni = 14 240 szt – Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
25 dzieci x 178 dni = 4 450 szt – Oddział Przedszkolny w Przebrodzie
Adres: Szkoła Podstawowa w Przebrodzie/ Oddział Przedszkolny w Przebrodzie
Przebród 15
16-402 Suwałki
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości posiłków w zależności od potrzeb. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny jednostkowej za jeden posiłek podanej w Formularzu ofertowym. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części zamówienia.

3.4. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z produktów własnych, dostawę własnym transportem i wydanie osobom upoważnionym przez Zamawiającego w PP i SP posiłków zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia. W każdej z lokalizacji nie ma potrzeby wnoszenia termosów na piętro.

3.5. Posiłek musi być gorący (w przypadku obiadów) o jakości i wartości odżywczej i kalorycznej zgodnej z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży.

3.6. Przez pojęcie posiłek należy rozumieć przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci.

3.7. Wynagrodzenie Wykonawcy za tzw. „wsad do kotła” tj. koszt zakupu produktów użytych do przygotowania jednego posiłku musi stanowić nie mniej niż 60 % wynagrodzenia za przygotowanie jednego posiłku.
3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 6 do SWZ - Lista produktów używanych w żywieniu zbiorowym, SWZ i jej załączniki.

3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Dzielenie zamówienia na części mogłoby skutkować zwiększeniem nakładów finansowych po stronie Zamawiającego w celu realizacji zadania.
3.11. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.

3.12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na:
1) gotowaniu, krojeniu i konfekcji posiłków
Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywać samodzielnie i osobiście osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie osobiste wykonanie zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.

3.2. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3.3. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
18.2 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową:

Kryterium Waga Sposób oceny
Cena -C 100 % C = (C minimalna/C badana) x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 100 pkt.

Punkty za kryterium Cena (C) zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) najtańszej oferty
C = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) oferty ocenianej


W kryterium Cena (C), oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -100 punktów- a pozostałe oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

18.3. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego.
18.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku –końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania aktualnego wpisu do rejestru właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie produkcji posiłków i działalności cateringowej lub równoważne
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
6.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił.
6.3. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 6.1 SWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
6.4. Zgodnie z art. 110 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.5. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na odrębne wezwanie obejmują: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
9.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 8.5.1 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
9.4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
9.5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wpis do rejestru właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie produkcji posiłków i działalności cateringowej lub równoważne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
10.6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
10.8. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
10.9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.8, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
10.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców.
10.11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
21.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz w pkt 21 SWZ.
UWAGA: UWAGA: Zamawiający nie ma możliwości ich wskazania w tym miejscu ze względu na ograniczoną ilość znaków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 17:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f9a548a-8e0e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 17:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.