eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105753B ulica Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105753B ulica Wiejska we wsi
Stara Łomża przy Szosie Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 1a

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppietrzak@gminalomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminalomza.ezamawiajacy.p

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105753B ulica Wiejska we wsi
Stara Łomża przy Szosie Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cce6bcfb-4bed-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030847/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105753B ulica Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie Etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382544

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.1.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105753B
ul. Wiejska we wsi Stara Łomża Przy Szosie – Etap II: od km 0+000,00 do km 1+040,00
I. Branża drogowa.
1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy.
3. Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, podbudowy, krawężników, nawierzchni z kostki brukowej i płyt ażurowych. Usunięcie humusu.
4. Wykonanie koryta na całej szerokości ulicy Wiejskiej na odcinku ciągu pieszo – jezdnego.
5. Wykonanie koryta na całej szerokości ulicy Wiejskiej o przekroju ulicznym.
6. Budowa ciągu pieszojezdnego ulicy Wiejskiej od km 0+000 do km 0+516,28
o nawierzchni z kostki betonowej o konstrukcji zgodnej z dokumentacją projektową.
7. Budowa warstwy ulepszonego podłoża wraz z georusztem i warstwą odcinającą.
8. Ustawianie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej.
9. Budowa nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych, o konstrukcji zgodnej
z dokumentacją projektową.
10. Wykonanie nawierzchni pobocza gruntowego o konstrukcji zgodniej z dokumentacją projektową.
11. Budowa nawierzchni jezdni ulicy (odc 0+516,28 do 1+040,00) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych, ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej.
12. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.
13. Humusowanie i obsianie trawą zieleńców.
14. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
15. Inwentaryzacja powykonawcza.

II. Branża sanitarna.
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Tyczenie trasy sieci kanalizacji.
1.2. Roboty ziemne.
1.3. Wykopy oraz przekopy na odkład z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.
1.4. Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.
1.5. Podłoża pod kanały z materiałów sypkich.
1.6. Kanały z rur PCV.
1.7. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych.
1.8. Oznakowanie trasy kanału.
1.9. Próba szczelności.
2. Przebudowa sieci wodociągowej
2.1. Tyczenie trasy sieci kanalizacji.
2.2. Roboty ziemne.
2.3. Wykopy oraz przekopy na odkład z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2.4. Ułożenie wodociągu ø100
2.5. Wykonanie przyłączy wodociągowych i montaż zasuw.
2.6. Przełączenie istniejących przyłączy wody.
2.7. Oznakowanie trasy wodociągu.
2.8. Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny.

III. Branża elektryczna.
1. Roboty demontażowe.
2. Budowa oświetlenia ulicznego.
2.1. Kopanie rowów dla kabli.
2.2. Nasypanie warstw piasku na dno wykopu.
2.3. Ustawienie fundamentów prefabrykowanych.
2.4. Montaż i stawianie słupów. Montaż wysięgników rurowych.
2.5. Montaż opraw na wysięgnikach słupów.
2.6. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych.
2.7. Ułożenie rur osłonowych.
2.8. Układanie kabli w rowach kablowych.
2.9. Wykonanie szafki oświetleniowej.
2.10. Badanie linii kablowej nn.
2.11. Badania i pomiary instalacji uziemiającej.
3. Usunięcie kolizji sieci energetycznych
3.1. Przebudowa linii napowietrznej i przyłączy na słupach.
3.2. Budowa linii kablowej.
3.3. Demontaż linii niskiego napięcia.

IV. Branża telekomunikacyjna.
1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
1.1. Montaż i ustawienie słupów kablowych
1.2. Montaż puszek i skrzynek kablowych.
1.3. Montaż uziomów.
1.4. Montaż zespołów łączówek szczelinowych.
1.5. Wprowadzenia kabli na słup.
1.6. Układanie kabla w rowie kablowym.
1.7. Wykonanie przepustów pod drogami.
1.8. Wciąganie kabla w przepusty.
1.9. Montaż złączy kablowych.
1.10. Pomiary końcowe.
1.11. Zawieszenie kabli nadziemnych.
1.12. Zdemontowanie słupów pojedynczych.
1.13. Zdemontowanie przewodów z linii słupowej.
2. Budowa kanału technologicznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4398225,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5622259,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4398225,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182028946

7.3.3) Ulica: poligoowa 32

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1)
Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy

zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej - wykonanie robót branżowych oraz współpraca przy realizacji na okres do zakończenia realizacji zamówienia

zakresie branży sanitarnej - wykonanie robót branżowych oraz współpraca przy realizacji na okres do zakończenia realizacji zamówienia
2)
Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców

PRO-INSTAL Andrzej Jankowski

SMOL-TERM Marcin Smoliński


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4398225,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.