eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w WasilkowieOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trawiasta 20 B

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-161

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://podlaskaohp.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja rynku pracy realizująca zadania okreslone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2dd3b08-8c6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141012/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2dd3b08-8c6a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia, która znajduje się pod następującym adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Cała komunikacja w postępowaniu – np. wnioski o wyjaśnienia SWZ, wymiana informacji i dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie e-zamówienia, powołując się na nr referencyjny postępowania tj. BOA.271.4.2023. Wysyłanie wiadomości
e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert). Szczegółowe informacje w tym dotyczące podpisu elektronicznego znajdują się w rozdziałach VII i XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku (15-161) przy ul. Trawiastej 20 B;
• w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: e-mail: iod.podlaska@ohp.pl, osobiście lub pisemnie na adres siedziby firmy
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa archiwizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOA.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału i tłuszcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów suchych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 3.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa surowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw, owoców i jaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest mrożonek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb przetworzonych i konserwowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik 3.8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wartość punktowa kryterium – „Cena ofertowa brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:
CN
C = ______ x 100
COB
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert cena brutto wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2 Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością , zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
Wykonawca posiada aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego, będącego przedmiotem zamówienia.
1.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Uwaga! Wraz z ofertą (załącznik nr 2 oraz załączniki 3.1-3.8) wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1) OŚWIADCZENIE - aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (Załącznik nr 5 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2) PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy/jeżeli dotyczy/.
3) Oświadczenie z art. 117 ust.4 ustawy Pzp w przypadku wykonawców występujących wspólnie) – Załącznik nr 7 do SWZ /jeżeli dotyczy/.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa określającego sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winien być załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§10 istotnych postanowień umownych
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie wyłącznie za zgodą stron,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto.
2) Strony dopuszczają zmiany wysokości cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym
o kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS, jedynie w sytuacji gdy wskaźnik ten będzie wyższy niż 5%. Zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia wskaźnika.
3) Pierwsza waloryzacja może nastąpić po II kwartale świadczenia usługi na pisemny wniosek Wykonawcy, który Zamawiający otrzyma w terminie do 8 dni od ogłoszenia Prezesa GUS. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych ustosunkuje się pisemnie do wniosku Wykonawcy.
4) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający
w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto §6 ust. 1.
5) Zmiany zakresu dostaw, w stosunku do ilości zaproponowanych dostaw w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zmiana taka może rozszerzać lub zmniejszać zakres dostaw w granicach 25% ilości określonych w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku zaistnienia zmiany zakresu zamówienia wartość umowy określona §6 ust.1 ulegnie zmianie.
6) Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia.
7) Wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie na postawie art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, tj. wykluczeniu z postępowania;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, tj. wykluczeniu
z postępowania.
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, tj. wykluczeniu z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.