eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowegoOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381754873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 13 lok. 7U

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cui.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cui.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wdrażanie i utrzymywanie systemów informatycznych, budowa i administrowanie sieci teleinformatycznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2b6a76e-8df6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2b6a76e-8df6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu następujących środków:
1) Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczty elektronicznej - adres e-mail: zamowienia@cui.bialystok.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) za pomocą poczty elektronicznej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Post. można wyszukać ze str.głównej
Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie eZamówienia:
ocds-148610-b2b6a76e-8df6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
Wykonawca zamierzający wziąć udział w post. o udzielenie zam. publ.,
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe info. na temat zakładania kont podmiotów
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzania
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz.2452), zwanym dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych (oferty, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w art.118 ust.3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art.94 ust.2
ustawy Pzp), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017r.
poz.2247), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako
załączniki. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w post., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022r. poz.1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, np.„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca, wraz z
przekazaniem informacji zastrzeżonych, zgodnie z art.18 ust.3 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać (np. poprzez załączenie
uzasadnienia, ewentualnie dowodów), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym
uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji.m Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (z wyłączeniem składania ofert)
odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
c.d. w sekcji IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w spr. ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz.Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz
Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35), dalej: „rozp. 2016/679”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osob. jest Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 13
lok. 7U, 15-062 Białystok, adres e-mail: cui@cui.bialystok.pl, tel. (85) 869 6283, reprezent. przez Dyrektora CUI w Białymstoku.
2. Może Pan/ Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetw. danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy
rozp. 2016/679 z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora
Inspektorem ochrony danych, kierując korespondencję na adres e-mail: iod@cui.bialystok.pl lub pod nr tel.: (85) 869 6283.
3. Pani/ Pana dane niezbędne do udziału w post. będą przetwarzane w celu związanym z realizacją post. o udzielenie zam. publ. na
art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 rozp. 2016/679.
4. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu związanym zawarciem oraz realizacją umowy na podst. ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozp. 2016/679.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym na podstawie umowy: podmiotom zapewniającym obsługę serwisową.
6. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zam. publ., odbiorcami Pani/ Pana danych osob. mogą być wszystkiezainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest
to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osob. jest obowiązkowe, wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych – konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zam. publ. oraz przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 Kodeks cywilny w celu zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału z post., zawarcie
umowy.
8. Posiada Pani/ Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Administrator informuje, że przepisy Prawa zamówień publicznych ograniczają prawo do skorzystania:
1) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 rozp. 2016/679), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą
wyniku post. o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zam. publ. w zakresie niezgodnym z Prawem
zamówień publicznych;
2) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozp. 2016/679), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego post.
10. Posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
11. Podane przez Panią/ Pana dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. Jeżeli okres obowiązywania
umowy w sprawie zam. publ. przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy oraz do
zakończenia okresu obejmującego przedawnienie roszczeń; przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji,
tj. przez 10 lat od przekazania do archiwum zakładowego a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum
Państwowe.
12. Pani/ Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUI-VII.271.1.113.2023.AA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego do jednostek organizacyjnych Miasta Białystok obsługiwanych informatycznie przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 1 do SWZ i Załączniku Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy zintegrowanego pakietu standardowego oprogramowania biurowego maksymalnie do 100 szt.;
2) prawo skorzystania z opcji przysługuje Zamawiającemu z chwilą zawarcia umowy lub w terminie do 7 dni od jej zawarcia. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy termin wskazany realizacji zamówienia podstawowego;
3) skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszej umowy i nastąpi poprzez złożenie oświadczenia, w zależności od bieżących potrzeb i środków posiadanych przez Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
4) wszystkie postanowienia Umowy dotyczące realizacji zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych w ramach prawa opcji,
5) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem:

1) Cena ofertowa – 60%, gdzie 1 % = 1 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena ofertowa (KC) wg następującego wzoru:

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt
gdzie:
Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej
Oferta może otrzymać w kryterium cena ofertowa (KC) maksymalnie 60 pkt.

2) Termin realizacji zamówienia (KT) – 40%

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium termin realizacji zamówienia (KT) wg następujących zasad:
a) do 5 dni od dnia podpisania umowy – 40 pkt
b) do 10 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt

Oferta może otrzymać w kryterium termin realizacji zamówienia (KT) maksymalnie 40 pkt.
Ogólna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:
K = KC + KT

2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu - oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 3 do SWZ) -
składa każdy z Wykonawców.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3, jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6. Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przepisy pkt 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na
takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 300,00 zł,
1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 40 1240 1154 1111 0010 8668 5358. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – CUI-VII.271.1.113.2023.AA ”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. UWAGA - wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno wskazywać wprost na możliwość zaspokojenia z zabezpieczonej kwoty przez Zamawiającego tj. Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
6. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej
oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2) Pełnomocnictwo powinno być przekazane w formie oryginału sporządzonego w formie elektronicznej (podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub notarialnie poświadczonej kopii w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o
notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych – pełnomocnikiem.
4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładki "Oferta/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Za datę przekazania zawiadomień, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych
w postępowaniu (z wyłączeniem ofert), przyjmuje się datę ich odbioru na serwerze Platformy e-Zamówienia lub datę wpływu
na ww. adres poczty elektronicznej Zam. (w takim przypadku decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania
wiadomości przez system pocztowy Zam.. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne
wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz info.
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i
awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego
dostępnego pod nr tel. (22) 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Wykonawca może zwrócić się do Zam. z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art.284 ust.2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający
udostępni, bez ujawniania źródeł zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia
się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
Dot. podstaw wykluczenia:
Z post.wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie art.7 ust.1 ustawy
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2023r. poz.1497), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się również:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz.593 ze zm.) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.