eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gruta › RIR.271.36.2023.CC Dostawy paliw dla Gminy Gruta i jednostek podległych w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
RIR.271.36.2023.CC Dostawy paliw dla Gminy Gruta i jednostek podległych w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruta 244

1.5.2.) Miejscowość: Gruta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gruta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gruta.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RIR.271.36.2023.CC Dostawy paliw dla Gminy Gruta i jednostek podległych w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e81279e9-8ac1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056509/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa - paliwa dla bazy transportowej i zaplecza technicznego Gminy Gruta w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e81279e9-8ac1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz przetargi@gruta.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a.) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b.) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XVI i XVII.
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022.1233.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub za pomocą mejla: przetargi@gruta.pl
12. Pozostałe zapisy w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta, adres e-mail: gruta@gruta.pl , tel. 56 4683 121.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: iodo@gruta.pl .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.36.2023.CC na zamówienie pn.: Dostawy paliw dla Gminy Gruta i jednostek podległych w roku 2024 prowadzonego przez Gminę Gruta
1) Zadanie 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2024 r.;
2) Zadanie 2: Dostawa - paliwa dla bazy transportowej i zaplecza technicznego Gminy Gruta w 2024 r.
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.36.2023.CC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2024 r.;
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa opału opałowego lekkiego do kotłowni w następujących budynkach:
a. Gruta 244 (budynek UG Gruta)
b. Gruta 277 (Budynek zespolony)
c. Gruta 31 (Budynek Remizy OSP i świetlicy w Grucie)
d. Nicwałd 26 (Budynek Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego)
2) przewidywana ilość dostarczonego oleju opałowego w czasie realizacji zamówienia wynosi ok. 18.718 dm3 (litrów), zamawiający zastrzega realizację zakupów w ilości +/- 20% zaplanowanego zamówienia
3). min. ilość zamówionego oleju opałowego nie będzie mniejsza niż 500 litrów.
4) dostawy oleju opałowego do kotłowni w budynkach wymienionych w pkt. 1) muszą nastąpić w terminie nie dłuższym niż …… (zgodnie z deklaracją Wykonawcy – termin dostaw jest jedną ze składowych oceny ofert) od przyjęcia telefonicznego zamówienia bez względu na ilość zamówionego jednorazowo oleju opałowego w dni robocze; w uzasadnionych przypadkach w dni ustawowo wolne od pracy.
5) dostawy oleju opałowego mogą być realizowane jedynie w godzinach od 7.00 do 14.00 w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
7) cena ofertowa za jeden dm3 (litr) oleju opałowego musi obejmować koszt transportu do kotłowni wskazanych w pkt. 1, oraz uwzględniać wszystkie inne koszty wykonania zamówienia.
8) zaoferowany olej opałowy lekki musi spełniać następujące wymagania: (PARAMETRY PALIWA ZAWIERA ZAPIS W SWZ).
9) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do każdej dostawy paliwa odpowiednie atesty, świadectwa i certyfikaty na dostarczany olej opałowy, potwierdzające właściwą jego jakość i zgodność z odpowiednimi normami.
10) Dostawca musi spełniać wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1556 ze zm.).
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania w obecności osoby dostarczającej olej, próbek tego oleju w celu zbadania w uprawnionym laboratorium zgodności dostarczonego oleju z specyfikacją dla zaoferowanego rodzaju oleju opałowego. W przypadku niezgodności parametrów koszty badania ponosi Wykonawca, a umowa na dostawę oleju opałowego zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku budżetowym

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Dostawa - paliwa dla bazy transportowej i zaplecza technicznego Gminy Gruta oraz jednostek podległych w 2024 r.

Zamówienie obejmuje: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Grucie (obejmuje zakupy częściowe - tankowanie samochodów oraz sprzętu silnikowego). Szacunkowa ilość paliw wynosi:
Olej Napędowy: 35.229 l.
Benzyna 95: 4.179 l

1) przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż oleju napędowego oraz benzyny Pb 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Gminy w Grucie i jednostek podległych;
2) sprzedaż paliw prowadzona będzie na stacji paliw Wykonawcy, posadowionej w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego;
3) paliwo będzie sprzedane wyłącznie osobom upoważnionym przez Urząd Gminy do zaopatrywania w paliwo pojazdów i sprzętów spalinowych należących do Gminy Gruta (wykaz osób stanowiący załącznik do umowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy);
4) w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych bądź większych ilości paliwa niż szacunkowe ilości podane w SWZ, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy;
5) zakup paliwa dokonywany będzie zgodnie z kalkulacją złożoną przez Wykonawcę – z uwzględnieniem stałych podanych upustów w formularzu ofertowym.
6) oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z tj. z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2023.1314) oraz Wymaganiom wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2017.247);
7) w przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy Wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm;
8) stacja paliw będzie czynna co najmniej w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do godz. 16.00.
9) Dostawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania comiesięcznego rejestru wystawionych faktur z szczegółowym wykazem tankowań, który zawierać będzie: datę pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu - rodzaj sprzętu, ilość pobranego paliwa; imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zgodnie z zapotrzebowaniem w danym roku budżetowym

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej

Zadanie 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2024 r.;
Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 3 dostawy każda po minimum 15 000 dm3 (litrów) oleju opałowego lekkiego.

Zadanie 2: Dostawa - paliwa dla bazy transportowej i zaplecza technicznego Gminy Gruta w 2024 r.
1) Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 3 dostawy każda po minimum
a) ON każda po minimum 30.000 dm3 (litrów).
b) Benzyna 95 każda po minimum 3.500 dm3 (litrów).
2) Wykonawca posiada punkt/stację sprzedaży paliw, posadowiony nie dalej niż 2 km od siedziby Zamawiającego, czynny w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do godz. 16.00 w trakcie realizacji umowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z zapisami w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

SWZ zawiera informacje o zasadach wniesienia wadium w rozdziale XX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) Zadanie 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2024 r. – 1.500,00 zł
2) Zadanie 2: Dostawa - paliwa dla bazy transportowej i zaplecza technicznego Gminy Gruta w 2024 r. – 3.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekty umów dla zadania 1 oraz zadania 2 (załącznik nr 7 i 8 do SWZ) zawierają zasady realizacji zadań raz zakres przewidzianych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.