eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek ... na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek ... na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek ... na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e938b2b-8dee-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010128/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gminaoswiecim.pl oraz https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
13.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2024.” – znak sprawy: WI.2712.22.2023.
13.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
13.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 57);
2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 67).
13.8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
13.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xls, .xlsx;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 120 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
13.11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego... zgodnie z pkt 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 28 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 28 SZW

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.2712.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2024.
2. Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej.
3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
2) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
3) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
4) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
5) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
6) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
7) Przesyłki w obrocie zagranicznym dotyczyć będą krajów europejskich i pozaeuropejskich.
8) Format S - to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.
9) Format M to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
10) Format L to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
11) błyskawiczna poczta kurierska dotyczy przesyłek o wadze do 2000 g - usługa dostarczania przesyłki pocztowej w ciągu 24 godzin od godziny odebrania przesyłki od Zamawiającego, dotyczy wyłącznie przesyłek krajowych, z uwzględnieniem obowiązującego u Wykonawcy Regulaminu świadczenia usługi typu Pocztex w obrocie krajowym i określone terminy doręczeń przesyłek kurierskich.
12) paczki pocztowe GABARYT A - to paczki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć" długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
13) paczki pocztowe GABARYT B - to paczki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
Maksymalna waga paczek pocztowych w Gabarytach A i B dotyczy wagi do 10000g.
4. Szacunkowa ilość wysyłek została zawarta w "Ofercie ilościowej na 2024 r.".
5. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki.
Wykonawca zobowiązuje się do określenia wzoru pieczęci do oznakowania przesyłek do wysyłki.
6. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.
7. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Dla przesyłek rejestrowanych zestawienie polega na wpisaniu każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej, przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu ilościowego i wagowego nadanych przesyłek, w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego. Wykonawca potwierdza odbiór nadanych przesyłek pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej.
8. Odbiór przesyłek i paczek dokonywany będzie z Urzędu Gminy Oświęcim przy ul. Zamkowej 12, 32-600 Oświęcim w dniach jego funkcjonowania - od poniedziałku do piątku - pok. 10A pomiędzy godziną 12:00, a godziną 13:00.
Odbioru dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
Odbiór przesyłek przygotowanych do wysyłki będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii przesyłek.
Zestawienia sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego.
Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była przez Wykonawcę do każdej wskazanej przez Zamawiającego miejscowości w Polsce i zagranicą.
10. Terminy doręczenia przesyłek pocztowych: zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 z późn.zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1026)
11. Zamawiający wyraża zgodę na układ graficzny zwrotek w zależności od druku potwierdzenia danego wykonawcy, akceptowany na etapie umowy. Natomiast we własnym zakresie zabezpieczy druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w trybach specjalnych -KPA, Ordynacja podatkowa, itp.
12. Operator zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych
13. Dla przesyłek rejestrowanych - poleconych, w przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki, ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę, w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w/w terminie, Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata.
14. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia, nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 474).
15. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata "zwrotne potwierdzenie odbioru" niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
16. Wykonawca będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe.
17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby miejsca wyznaczone na odbiór przesyłek awizowanych spełniały warunki umożliwiające swobodny, nieskrępowany odbiór przesyłek pocztowych. W tym celu Wykonawca musi zapewnić, aby odbiór powyższych przesyłek odbywał się we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
18.Wykonawca musi dysponować taką siecią swoich placówek, aby odbiór przesyłki przez adresata był możliwy w dniu jej awizowania. Miejsce takie (pomieszczenie) musi być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy. Natomiast jeżeli znajduje się w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych i osobę do wydawania przesyłek. Prowadzona działalność gospodarcza nie może utrudniać dostępu do obsługi klienta w zakresie świadczenia usług pocztowych. Miejsce takie także musi być oznakowane jak powyżej...zgodnie z pkt 4 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Cena 60 %
2 Liczba placówek zdawczo-odbiorczych na terenie Gminy Oświęcim i Miasta Oświęcim 20 %
3 Elektroniczne bezpłatne monitorowanie przesyłek 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek zdawczo-odbiorczych na terenie Gminy Oświęcim i Miasta Oświęcim

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elektroniczne bezpłatne monitorowanie przesyłek

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowe.
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości brutto 140.000 zł wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej tj. wpis do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2020. poz. 1041)
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię ww. dokumentu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik Nr 7 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2 Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3) Dokumenty Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru
Odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2 Wykaz usług Załącznik Nr 6 do SWZ
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi o wartości brutto 140.000 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Wzór Formularza oferty na usługę Załącznik Nr 1 do SWZ
+ Załącznik Nr 1 do Formularza oferty – Oferta ilościowa (ceny jednostkowe)
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik Nr 2 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik Nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 4 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik Nr 5 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ ppkt 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy musi zostać dokonana w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz określa warunki takiej zmiany, w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych netto przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę.
3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy o kwotę równą różnicy między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością stawki podatku od towarów i usług (VAT). W oparciu o powyższe Zamawiający sporządzi aneks do umowy, który zweryfikuje wynagrodzenie Wykonawcy od momentu zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian zawartej umowy w zakresie zmiany zapisów dot.: wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, bez pomocy podwykonawców lub wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców oraz innych powiązanych z ww. zapisami postanowień oraz określa warunki takiej zmiany, w przypadku zmiany polegającej na:
- rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy i realizacji umowy własnymi siłami, bez pomocy podwykonawcy/ców - w przypadku gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował realizację zamówienia przy pomocy podwykonawcy/ców,
- rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy i dopuszczeniu do udziału nowego/wych podwykonawcy/ców - w przypadku gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował realizację zamówienia przy pomocy podwykonawcy/ców.
- dopuszczeniu do udziału podwykonawcy/ców - w przypadku gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.
5. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, jak w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość w zakresie zmiany zapisów dot.: wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, bez pomocy podwykonawców lub wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji jak wyżej zobowiązany jest do następujących czynności:
1) poinformowania Zamawiającego czy zamierza tylko zrezygnować z dotychczasowego podwykonawcy, czy też zamierza zrezygnować z dotychczasowego podwykonawcy i wskazać nowego podwykonawcę lub wskazać podwykonawcę w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia,
2) wskazać część/zakres przedmiotu umowy, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,
3) wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowanie o udzielnie przedmiotowego zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych. Zmiana postanowień zawartej umowy nie może wpłynąć negatywnie na sposób wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie zmiany zakresu ilościowo-przedmiotowego niniejszej umowy poprzez wyłączenie z zakresu niniejszej umowy części przesyłek pocztowych, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy część przedmiotu umowy zostanie zastrzeżona dla operatora wyznaczonego przepisem prawa.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.