eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-651f4853-8de5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021954/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul.J.Kochanowskiego 8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff,
geotiff,png,svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl,
xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
•Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
1) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpis osobisty), wykonawca musi posiadać :
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edowod;
•Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można
zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (profil zaufany), wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.
4) Informacje dodatkowe
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy
plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy
plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). Pozostałe
informacje Rozdział V pkt 20 i 21 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.60.2023.AGO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego w październiku 2023 r. przez Woźnicki Zdanowicz architekci.
2. Lokalizacja (adres):
działka nr ew. 12 z obrębu 7-06-03, ul. Kochanowskiego 8, 01-864 Warszawa.
3. Zakres prac, w szczególności obejmuje:
• dla sali gimnastycznej: renowację istniejącej posadzki parkietowej, oczyszczenie kanału podposadzkowego, naprawę tynków i odmalowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych, renowację lub demontaż i odtworzenie ścianki wspinaczkowej, zabezpieczenie ścian w strefach podkoszowych (okładziny amortyzujące), likwidację konstrukcji liny wspinaczkowej i innych nieużywanych elementów wyposażenia, wymianę elementów sportowych (tj. 2 sztuk koszy głównych, 4 sztuk koszy bocznych, naciągu siatki, drabinek gimnastycznych), renowację lub demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia (kotary działowej, rolet zacieniających, piłkochwytów na oknach, tablicy wyników, instalacji nagłośnienia, osłon opraw sufitowych itp.), wymianę parapetów wewnętrznych i osłon grzejników, kompleksową wymianę instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych i osprzętu, montaż instalacji wentylacji mechanicznej (obsługującej też pom. zaplecza) oraz montaż instalacji klimatyzacji,
• dla zaplecza sanitarnego i sportowego oraz łącznika: naprawę szlicht i wymianę posadzek na PVC, oczyszczenie kanału podposadzkowego, naprawę tynków i odmalowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę drewnianych elementów wystroju (osłon naroży, osłon grzejników, parapetu nad grzejnikami w łączniku), kompleksową wymianę instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych i osprzętu, montaż instalacji wentylacji mechanicznej (wraz z salą gimnastyczną) bez pomieszczeń komunikacji,
• dla budynku całej szkoły: wymianę poziomów instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) na podejściach do pionów w całym budynku, wykonanie rozdziału instalacji wody zimnej i hydrantowej z zaworem pierwszeństwa, kompleksową wymianę instalacji hydrantowej z montażem zestawu hydroforowego, nowych hydrantów i prowadzeniem nowych przewodów w całym budynku, wydzielenie pomieszczenia dla zestawu hydroforowego w obecnym pomieszczeniu wlotu wody, doposażenie węzła c.o. w moduł ciepła technologicznego dla zasilania instalacji wentylacji sali gimnastycznej, wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania na podejściach do pionów w całym budynku.
Uwaga!
1) Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zaplanowane wyłączenia mediów na czas prowadzenia prac każdorazowo należy uzgadniać z administracją obiektu z preferencją dla terminów w dni wolne od nauki i pracy oraz w okresach świąt i ustawowo wolnych od pracy.
2) Zamawiający wymaga, aby przy organizacji robót szczególną uwagę zwrócić na kwestię bezpieczeństwa dzieci i personelu szkoły.
4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Zakres planowanych prac nie wpływa na dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
5. Klauzule społeczne
Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści – stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA: Powyższy Program Funkcjonalno-Użytkowy może być wykorzystany tylko do celów zamówienia publicznego.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. Programie Funkcjonalno -Użytkowym o którym mowa powyżej odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. PFU, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt 26.2.6 lit. a) SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej opisane kryteria:
- Cena - 60%
- Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane - 34%
- Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - 3%
- Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - 3%.
3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (według zasad matematyki, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, obejmującą w swym zakresie wykonanie remontu*, budowy*, przebudowy* (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane*) lub modernizacji - budynku z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, magazynowych i gospodarczych.
Uwaga!
W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 1 500 000,00 zł. brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.
2) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którą Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia, do:
a) sprawowania funkcji projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
oraz
b) sprawowania funkcji projektanta w branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie;
oraz
c) sprawowania funkcji projektanta w branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie;
oraz
d) sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
oraz
e) sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie;
oraz
f) sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie (sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 15.1, 15.2, 15.3 SWZ na poniższych zasadach:
a) składa Wykonawca;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców;
c) w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
UWAGA!
W formularzu pn. „Uszczegółowienie Formularza ofertowego”, o którym mowa w pkt 26.1. SWZ, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty określone: w pkt 26.2.6 lit. a) SWZ - podlegają uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.58 ustawy. W myśl art.117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy składają wraz z Ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 15.1, 15.2, 15.3 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie z art.125 ust.1 ustawy składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza wstępnie brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem systemu informatycznego, pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. c.d. informacji do SEKCJI V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
• Aneta Gołębiewska - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, tel.: 22 443 48 17
3. c.d. informacji do SEKCJI IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, pkt 4.2.10.).
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 48 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż:
a) termin wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lit a) projektowanych postanowień umowy wynosi 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.