eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › "Ut. czystości w bud. adm. i san. na Cm. Kom. w Ch-owie wraz z pielęgnacją terenów zielonych, na terenie tar. przy ul. Kusocińskiego w Ch-owie oraz w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 w Ch-owie".Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ut. czystości w bud. adm. i san. na Cm. Kom. w Ch-owie wraz z pielęgnacją terenów zielonych, na terenie tar. przy ul. Kusocińskiego w Ch-owie oraz w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 w Ch-owie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120288979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Garncarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzzk-zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzzk.chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ut. czystości w bud. adm. i san. na Cm. Kom. w Ch-owie wraz z pielęgnacją terenów zielonych, na terenie tar. przy ul. Kusocińskiego w Ch-owie oraz w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 w Ch-owie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73535d2c-8dee-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016031/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska przy ul.Kusocińskiego w Chrzanowie oraz przyległego terenu zielonego do targowiska

1.3.3 Utrzymanie czystości i porządku w budynku MZZK

1.3.4 Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych oraz utrzy,manie czystości w budynkach oraz obsługa szaletu na terenie Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73535d2c-8dee-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl) oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”).
W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

. Wypełniony Formularz ofertowy należy podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektonicznego tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”).
W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji interaktyw-nej”, dostępnej na stronie: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Po potwier-dzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).
. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, pod adresem ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów („Administrator”).
Jeśli będzie Pani/Pan chciała/-ł skorzystać z praw, które zostały opisane poniżej lub uzyskać dodatkowe informacje, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów lub na adres poczty elektronicznej: iodo-mzzk@chrzanow.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy gwarancji jakości (jeżeli została udzielona),
b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawienia faktury VAT oraz wykonania obowiązków z rękojmi za wady;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na wypadek sporu.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani dane osobowe są:
przepisy prawa;
a) umowa;
b) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/6/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I- Utrzymanie czystości na chodnikach, placach, alejkach, drogach i schodach wraz z krawężnikami i korytami odwadniającymi wraz z pielęgnacją terenów zielonych, utrzymaniem czystości wokół kontenerów oraz pielęgnacją roślinności.
Pielęgnacja terenów zielonych obejmująca to zadanie wynosi 16 740,38 m2 a oprócz tego przycinanie żywotników wzdłuż drogi asfaltowej które zajmują 206,00 m2.
Utrzymanie czystości na chodnikach , placach, alejkach, drogach i schodach wraz z krawężnikami, korytami i odwodnieniami liniowymi to powierzchnia 12 538,81 m2; zimowe utrzymanie cmentarza, w tym odśnieżanie chodników i schodów, terenów dojazdowych do budynków, stanowisk na nieczystości i szaletu publicznego oraz zbijanie lodu i posypywanie piaskiem- obejmuje obszar 9706,00 m2.
Pielęgnacja roślinności na 3 dachy budynków o pow. 450,00 m2
Utrzymanie czystości wokół kontenerów na nieczystości stałe - obejmuje powierzchnię 166,00 m2 .
Dodatkowe usługi jak mycie nagrobka, plewienie trawy i chwastów wokół grobu jak i na grobie oraz uprzątnięcie grobu po pogrzebie lub świętach okolicznościowych będzie odbywało się na zlecenie Zamawiającego.
Szczegółowy zakres czynności wraz z warunkami realizacji zamówienia określa załącznik nr A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II – Utrzymanie czystości obejmuje powierzchnię użytkową budynków administracyjno- sanitarnego , sanitarnego, kostnicy z salą pożegnań przy ul. Ks. J. Kamieńskiego oraz szaletu ul. Elii Marchettiego , która wynosi 277,63 m2 .
Szczegółowy zakres czynności wraz z warunkami realizacji zamówienia określa załącznik nr B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90620000-9 - Usługi odśnieżania

98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie III- Bieżące sprzątanie i utrzymanie czystości całego terenu placu targowego oraz przyległego terenu zielonego do targowiska.
Szczegółowy zakres czynności wraz z warunkami realizacji zamówienia określa załącznik nr C do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90910000-9 - Usługi sprzątania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie IV – Utrzymanie czystości obejmuje powierzchnię użytkową siedziby Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4 i wynosi 709,49 m 2 . Sprzątanie w budynku wykonywane jest codziennie przez 3 godziny , po zakończeniu pracy i opuszczeniu budynku przez pracowników MZZK.
Szczegółowy zakres czynności wraz z warunkami realizacji zamówienia określa załącznik nr D do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek ekonomiczny –
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości :
Dla Zadania I- nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).Dla Zadania II , III i IV - po nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie wykonał lub wykonuje :
a) jednorazowo w okresie ciągłym co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto polegającą na pielęgnacji terenów zielonych oraz utrzymaniu czystości w sezonie letnim i zimowym.
oraz
Zadanie I:Wykonawca powinien dysponować min. jedną osobą posiadającą wykształcenie ogrodnicze z kwalifikacjami pracy na wysokości do nadzoru nad pielęgnacją roślinności na dachach budynków
oraz
wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:
- co najmniej jedną kosiarką samojezdną samozbierającą z tzw. koszem
- dwiema kosiarkami spalinowymi
- jedną małą odśnieżarką, typu traktorek z pługiem śnieżnym,
- sprzętem do ręcznego odśnieżania
- 2 kosami spalinowymi
- jedną piłą spalinową
- jednym opryskiwaczem ręcznym.

Zadanie II:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie wykonał lub wykonuje :
jednorazowo w okresie ciągłym co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto oraz powierzchnia sprzątania wynosiła co najmniej 150,00 m2 polegającą na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych lub socjalnych.

Zadanie III:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie wykonał lub wykonuje :
co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto polegającą na pielęgnacji terenów zielonych oraz utrzymaniu czystości terenu w sezonie letnim i zimowym
oraz
wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:
- co najmniej jedną kosiarką spalinową
- sprzętem do ręcznego odśnieżania
- 1 kosą spalinową
- jedną piłą spalinową
- jednym opryskiwaczem ręcznym.

Zadanie IV:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie wykonał lub wykonuje :
jednorazowo w okresie ciągłym co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto oraz powierzchnia sprzątania wynosiła co najmniej 500,00 m2 polegającą na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych lub socjalnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla Zadania I: 1800,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
Dla zadania II i IV: po 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych 00/100) dla każdego
Dla zadania III :1200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
Wadium musi obejmować pełen okres związanie ofertą, tj. do dnia 5.01.2024 r.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS , numer rachunku 23 84440008 0000 0081 5819 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). W opisie wadium należy wpisać nazwę postępowania którego dotyczy wadium wraz z nr referencyjnym.
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
W przypadku , gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98 ust 2 pkt 3 ustawy o Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy o Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1-5 ustawy o Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy o Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub za-mawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy).Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoły-wał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmiany terminu realizacji:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania usług zamiennych niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,
c) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy
Zmiany w treści umowy o których mowa wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
Dla zadania I, II, i III:
W przypadku zmniejszenia liczby m2 powierzchni podlegających usługom, w trakcie obowiązywania Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone w przeliczeniu o ilość metrów, o jaką nastąpiło zmniejszenie powierzchni objętych zakresem nin. umowy. Zmniejszenie powierzchni oraz wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy
i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wykonawca zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych ze zmniejszeniem zakresu prac oraz wynagrodzenia z tego tytułu.
Dla zadania nr I i II- Zamawiający przewidział prawo opcji
1.W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość́ skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 441 ust. 1 Ustawy Pzp.
2.Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości usług podobnych w ramach zawartej Umowy, maksymalnie do 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 Umowy i uruchomionego przez Zamawiającego na podstawie jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej.
3.Podstawę̨ określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić́ będą̨ ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
4.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 8, może być́ wykonywane:
4.1 jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się̨, iż̇ Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę̨ zwiększenia zamówienia w stosunku do przewidywanego zamówienia podstawowego;
4.2 jeżeli Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę̨ przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej o uruchomieniu prawa opcji na dodatkowe wykonanie usług;
4.3 wielokrotnie, aż̇ do osiągniecia wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie-
Zamawiający dopuszcza również możliwość waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany poziomu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zapisy zostały przewidziane w Umowie w załączniku nr 4a, 4b, 4c i 4d do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zadania:„Utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych i sanitarnych na Cmentarzu Komunalnym w Chrzanowie wraz z pielęgnacją terenów zielonych, na terenie targowiska przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie oraz w siedzibie MZZK przy ul. Garncarskiej 4 w Chrzanowie”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.