eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa przyczep ciężarowych w ramach projektu WSPARCIE BEZ GRANIC PLBU.03.01.00-20-1200/23-00.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa przyczep ciężarowych w ramach projektu WSPARCIE BEZ GRANIC PLBU.03.01.00-20-1200/23-00.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARES" SPÓŁKA AKCYJNA W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005411883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teofila Noniewicza 42A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: (87) 563 59 12, (87) 563 59 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ares.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ares.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalaności gospodarczej i zarządzania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przyczep ciężarowych w ramach projektu WSPARCIE BEZ GRANIC PLBU.03.01.00-20-1200/23-00.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5002649-8def-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

WSPARCIE BEZ GRANIC PLBU.03.01.00-20-1200/23-00. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5002649-8def-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42a 16-400 Suwałki.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@ares.suwalki.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikacyjne postępowania np. nazwa, numer).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), dalej ustawą.
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pan /Pani:
a.Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
b.Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
c.Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Panu/Pani:
a.W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d. lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b.Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c.Na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzani danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie1: Dostawa 3 sztuk przyczep, dwuosiowych celem przekazania na Ukrainę.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Przyczepa ciężarowa wykonana ze stali ocynkowanej
- dwuosiowa,
- DMC 2700 kg,
- z homologacją do poruszania się po drogach publicznych.
Wyposażona w:
- Koła 185R14C,
- Dyszel prosty,
- Zaczep kulowy,
- Urządzenie najazdowe dostosowane do DMC,
- Hamulec najazdowy,
- kliny najazdowe,
- 4 podpory,
- Koło manewrowe,
- koło zapasowe.
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 2,9m x 1,25m +/- 5 cm „Platforma” wykonana w formie lawety – środek bez podłogi natomiast po bokach „platformy”, po całej długości blacha szerokości od krawędzi przyczepy 30cm +/- 5cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert : cena.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium: łączna cena ofertowa brutto 100 pkt.

Cena najtańszej oferty: Cena badanej oferty x 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Dostawa 3 sztuk przyczep, dwuosiowych celem przekazania na Ukrainę.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Przyczepa ciężarowa wykonana ze stali ocynkowanej
- dwuosiowa,
- DMC 2700 kg,
- z homologacją do poruszania się po drogach publicznych.
Wyposażona w:
- Koła 185R14C,
- Dyszel prosty,
- Zaczep kulowy,
- Urządzenie najazdowe dostosowane do DMC,
- Hamulec najazdowy,
- kliny najazdowe,
- 4 podpory,
- Koło manewrowe,
- koło zapasowe.
Wymiary platformy: 2,5m x 1,25m +/- 5 cm „Platforma” wykonana w formie lawety – środek bez podłogi natomiast po bokach „platformy” po całej długości blacha szerokości od krawędzi przyczepy (od stron nadkoli) 30cm +/- 5cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert : cena.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium: łączna cena ofertowa brutto 100 pkt.

Cena najtańszej oferty: Cena badanej oferty x 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Dostawa 2 sztuk przyczep, jednoosiowych celem przekazania na Ukrainę.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Przyczepa ciężarowa wykonana ze stali ocynkowanej
- jednoosiowa,
- DMC 1350 kg,
- z homologacją do poruszania się po drogach publicznych.
Wyposażona w:
- Koła 185R14C
- Dyszel prosty,
- Zaczep kulowy,
- Urządzenie najazdowe dostosowane do DMC,
- Hamulec najazdowy,
- 4 podpory,
- Koło manewrowe,
- Koło zapasowe.
Wymiary platformy: 2 m x 1 m +/- 5 cm „Platforma” wykonana w formie lawety – środek bez podłogi natomiast po bokach „platformy” po całej długości blacha szerokości od krawędzi przyczepy (od stron nadkoli) 30cm +/- 5cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert : cena.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium: łączna cena ofertowa brutto 100 pkt.

Cena najtańszej oferty: Cena badanej oferty x 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą składa:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie - Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy Wykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składają wraz z ofertą dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa paragraf 12 Załącznika nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.