eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla potrzeb Gminy Gorlice i podleg造ch jednostek w 2024 r.Og這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla potrzeb Gminy Gorlice i podleg造ch jednostek w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Gorlice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892216

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowos康ecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183535762

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.gorlice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gmina.gorlice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla potrzeb Gminy Gorlice i podleg造ch jednostek w 2024 r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b52f3c0d-8de6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00519453

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00042937/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla potrzeb Gminy Gorlice i podleg造ch jednostek w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl, (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane by造 za po鈔ednictwem Platformy i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem Platformy poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. Ofert, o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 鈔odki dowodowe oraz inne dokumenty i o鈍iadczenia sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e wymaga sprz皻owo-aplikacyjnych umo磧iwiaj帷ych prac na Platformie oraz instrukcje obs逝gi Platformy znajduj si w rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa (sprzeda) paliw p造nnych dla potrzeb Gminy Gorlice i podleg造ch jednostek w formie tankowania do zbiornik闚 samochod闚 oraz kanistr闚 w 2024 roku, w ilo軼iach:
- benzyna bezo這wiowa 95 oko這 6 500 litr闚
- benzyna bezo這wiowa 98 oko這 500 litr闚
- olej nap璠owy do silnik闚 diesla oko這 17 500 litr闚
- olej nap璠owy klasy Premium oko這 8 200 litr闚

w tym;
a) Urz康 Gminy Gorlice
- benzyna bezo這wiowa 95 w ilo軼i oko這 6 500 litr闚
- benzyna bezo這wiowa 98 w ilo軼i oko這 500 litr闚
- olej nap璠owy do silnik闚 diesla w ilo軼i oko這 6 500 litr闚
- olej nap璠owy klasy Premium oko這 8 200 litr闚

b) Gminny Zesp馧 Ekonomiczno - Administracyjny Szk馧
- olej nap璠owy do silnik闚 diesla w ilo軼i oko這 5 500 litr闚

c) Warsztaty Terapii Zaj璚iowej
- olej nap璠owy do silnik闚 diesla w ilo軼i oko這 5 500 litr闚

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca w celu potwierdzenia, 瞠 spe軟ia warunek dotycz帷y posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zobowi您any jest wykaza, 瞠 posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 1385 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia, 瞠 spe軟ia warunki dotycz帷e zdolno軼i technicznej zobowi您any jest wykaza, 瞠 do realizacji przedmiotu zam闚ienia dysponuje lub b璠zie dysponowa przez ca造 okres obowi您ywania umowy, co najmniej 1 ca這dobow stacj paliw, kt鏎a znajduje si w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 5 km od siedziby Zamawiaj帷ego.
Stacje paliw musz spe軟ia wymogi przewidziane w rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunk闚 technicznych, jakimi powinny odpowiada bazy i stacje paliw, ruroci庵i przesy這we dalekosi篹ne s逝膨ce do transportu ropy naftowej i produkt闚 naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1707 ze zm.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Aktualn Koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.)

2) Wykaz stacji paliw, dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w rozdziale IX. ust. 1 pkt 4) – za陰cznik nr 3 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert sk豉da si na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Za陰cznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) O鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ (o鈍iadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu) – za陰cznik nr 2 do SWZ;

Je瞠li dotyczy:
2) Zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XII pkt 3 SWZ wraz z o鈍iadczeniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XII pkt 9 (dotyczy sytuacji gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu)
3) O鈍iadczenie zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z kt鏎ego b璠zie wynika這, kt鏎e prace wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (dotyczy wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia)
4) Dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty), chyba 瞠 w przypadku sp馧ki cywilnej, z umowy tej sp馧ki wynika spos鏏 jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb璠ne b璠zie za陰czenie do oferty umowy sp馧ki cywilnej).
2. Oferta winna by podpisana przez ka盥ego z Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie lub przez upowa積ionego przedstawiciela. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
3. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkie podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy
4. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
6. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-05

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.