eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku do kwoty 7 000 000,00 zł.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku do kwoty 7 000 000,00 zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862752592

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku do kwoty 7 000 000,00 zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec01b188-8dcd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec01b188-8dcd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.
2.Komunikacja w postępowaniu na platformie e-Zamówienia, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” w oknie „Formularze do komunikacji”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3.5. Pozostała komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452).
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) i przekazuje się jako załączniki. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
Pozostałe informacje są zawarte w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się: tel. 862752592, e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku do kwoty 7 000 000,00 zł”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych , zwaną dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Fn.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku do kwoty 7 000 000,00 zł (słownie siedem milionów złotych).
2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty, tj. do 30 listopada 2027 roku,
3. Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 29 listopada 2024 roku,
4. Okres karencji w spłacie odsetek: do dnia 29 listopada 2024 roku,
5. Transza kredytu do wysokości 7 000 000,00 zł zostanie przekazana na rachunek Zamawiającego (rachunek podstawowy) prowadzony przez PKO BP SA II REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE W BIAŁYMSTOKU o numerze:
27 1020 1332 0000 1102 0037 5535, w terminie najpóźniej do 29 grudnia 2023 roku, na wniosek Zamawiającego,
6. Spłata kredytu odbywać się będzie w ratach następująco:
1) I rata w terminie do 29 listopada 2024 r. – kwota 1 500 000,00 zł
2) II rata kredytu do 28 listopada 2025 r. – kwota 2 000 000,00 zł
3) III rata kredytu do 30 listopada 2026 r. – kwota 2 000 000,00 zł
4) IV rata kredytu do 30 listopada 2027 r. – kwota 1 500 000,00 zł
7. Terminy spłaty odsetek: od aktualnego zadłużenia rocznie w terminach spłaty kredytu, tj. do 29 listopada 2024 r., do 28 listopada 2025 r., do 30 listopada 2026 r., do 30 listopada 2027 r.,
8. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
9. Wykonawca nie pobierze prowizji: od przyznanego kredytu, od wcześniejszych spłat kredytu oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat,
10. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej,
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. O rezygnacji z niewykorzystanej kwoty kredytu zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie,
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie,
13. Wysokość odsetek ustalona będzie każdorazowo w zawiadomieniu przesyłanym przez Wykonawcę,
14. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego miesiąca ustalona w oparciu o stopę WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu plus marża banku. Jeżeli stopa WIBOR 3M nie została ogłoszona lub ustalona na ten dzień, obowiązuje stopa WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie danej stopy. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej, będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania,
15. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika,
16. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla,
17. Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M z dnia 31.10.2023 r. i termin uruchomienia 22.12.2023 r.,
18. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
19. Zamawiający nie posiada zaciągniętego kredytu, ani zadłużenia o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia,
20. Wykonawca do oferty załączy projekt umowy kredytowej,
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

C n
C = ------------ x 100 pkt
C b

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej kryterium cena,
C n – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,
C b – cena brutto oferty badanej,
100 pkt – wskaźnik stały.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodów wskazanych w Rozdziale XI SWZ – wraz z ofertą – załącznik nr 3 do SWZ.
b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wraz z ofertą - załącznik nr 6 do SWZ.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale X SWZ – wraz z ofertą - załącznik nr 2 do SWZ,
b) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ:
- zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
3. Wstępna ocena Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich i korzystających z podwykonawców:
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz w ust. 2 lit. a. (załącznik Nr 2 i 3 do SWZ) oraz składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. a (załącznik Nr 3 SWZ).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz w ust. 2 lit. a. (załącznik Nr 2 i 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe żądane od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej składane na wezwanie Zamawiającego:
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ:
- zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
Pozostałe informacje zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Za datę dokonania spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek w banku wskazany przez Wykonawcę w umowie.
2. Wykonawca powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed datą zapłaty o naliczonej wysokości odsetek przypadających do spłaty.
Powyższe zapisy zostaną obligatoryjnie wprowadzone do treści projektu umowy przedkładanego przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy e- zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę wykorzystując przygotowany przez Zamawiającego Formularz ofertowy który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający nie korzysta z interaktywnego formularza oferty przewidzianego na platformie e-zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Rozdziale XV SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.